Napsat dotaz

Zápis členské schůze ČASS konané dne 22.5.2016

Upozorňuji , že odhlasované změny z této schůze budou platit, pokud budou odsouhlaseny výroční členskou schůzí ČMSKSP nebo STK obou sekcí.

Zápis z členské schůze ČASS konané dne 22.5.2016
Místo jednání: hotel Horník, Tři Studně
Přítomni: členové: Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová, Slavomír Pavlík, Jiří Trnka st., Renata Válková, Helena Levíčková, Martin Levíček, Martin Vrtěl, Kamila Hájíčková, Renata Macková, Martin Urbančík, Markéta Pospíšilová, Petr Pospíšil, Michal Tobiášek
Hosté: Pavel Macek ml., Tereza Hanušová
Omluveni: Václav Zetek, Jana Zetková

Program schůze:
1) Stav a hospodaření ČASS, členská základna
2) Oznámení o registraci nových stanov a změně sídla ČASS
3) Informace od ČMSKSP
4) Přijímání nových členů ČASS
5) Diskuse Úvodem poděkování za spolupráci s Kamilou Hájíčkovou a Martinem Urbančíkem.

1) Stav a hospodaření ČASS, členská základna
Na účtu svazu je cca 1,5 mil. Kč. Předloženo kompletní účetnictví s daňovým přiznáním za rok 2015 .
Účet pro příjem dotací na mládež do 19-ti let od ČOV byl ztransparentněn na adrese https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2400746652. Jedná o peníze použitelné jen na přesně vyjmenovanou činnost s mládeží. S Romanem Habáskem pohovor na Olympijské výboru- dotace na mládež, čerpání do dvou let. Toto má na starosti Roman Habásko. Podmínkou získání dotace : dítě do 19 let, které absolvuje alespoň 3 závody v kalendářním roce pořádané mushingovým klubem. Dotaci vyplácí klub na sportovní vybavení za základě dokladu. Do výsledkové listiny musí pořadatel dopisovat rok narození.
Na poplatcích za licence bylo vybráno cca 250 tis. Kč, 60% bylo vráceno zpět klubům. Provoz svazu je financován z vlastních příjmů. Z ČUS jsme dostali jednorázovou bezpodmínečnou dotaci 250 tis. Kč na provoz. V rámci ČUS je asi 20 malých sportů jako je ten náš, se kterými jednáme jednotně v otázkách hlasování.
Hlídání a zpracování dotací: Hlasování: Se zpracováním dotací oslovíme Aleše Pícla, případně externí firmu, která by byla placená procentuálně ze získaných dotací. Schváleno jednohlasně
Kamila žádala přes Svaz o dotace na pořádání ME ECF, 1 % ze získaných dotací mělo být připsáno na účet Svazu., dotace nebyly přiděleny.
Otázka vyplacení cestovních náhrad na jednání, zasedání. Svaz výdaje za provoz vykazuje. Cestovné na pravidelné členské schůze nebo mimořádné, na školení rozhodčích apod.? Proplácení cestovného medailistům Mistrovství Evropy/Světa? – lze projednat

2) Oznámení o registraci nových stanov a změně sídla ČASS Splněny zákonné povinnosti a stali jsme se zapsaným spolkem. Tím vznikne nárok na čerpání dotací, na což bychom jako o.s. neměli nárok. Nové sídlo:ČASS Teplická 245 , 405 02 Jílové- Martiněves Připomínka Kamily: zřízení datové schránky, což zjednoduší korespondenci
Jednání se světovým olympijským výborem – Martin Vrtěl - Začlenění mushingu do olympijských sportů. Zprvu jako ukázkový sport, kategorie sprint do čtyř psů, hromadný start

3) Informace od ČMSKSP Roman se nemohl zúčastnit jednání ČASS. Přednesena jen informace, že ČMSKSP pracuje na převedení na zapsaný spolek.

4) Přijímání nových členů ČASS Žádná žádost o přijetí nebyla podána

5) Diskuse
a) Podpora zimních závodů Návrh Martina Vrtěla byl předem zaslán e-mailem. Martin navrhoval vyplácet pricemoney medailistům na zimních závodech z financí Svazu, pro podporu zimního období a pro přilákání větší účasti závodníků na zimních závodech. Tento způsob je v rozporu s principem získávání dotací. Pokud budeme z financí Svazu vyplácet pricemoney, ztratíme tím nárok na dotace. Pricemoney může pořadatel závodu vyplácet z peněz získaných od sponzorů. Jiří Trnka: více finančně podpořit pořadatele závodů, zejména zimních, kde jsou mnohem větší náklady na úpravu tratě a zázemí. Jirka Nešněra navrhuje - Přepracovat směrnice pro vyplácení peněz pořadatelům závodů. - Nastavit hrubý rozpočet na čtyři sezóny bez externích peněz tak, jako doposud. - Upravit definici „mezinárodně významného závodu“, kde je nárok na vyšší dotace.
Hlasování: Sjednocení zimního mistrovství republiky do jednoho místa a termínu. Zimní MČR se bude konat v jednom závodě a jednom termínu (plus bude stanoven jeden náhradní). Nebude se dělit podle kategorií jako dosud. Možnými místy konání dle sněhových podmínek poslední doby jsou Lesná, Abertamy a Horník. Schváleno většinou Zdržel se: Hela Levíčková
b) Termíny a místo konání zimního MČR MČR se může konat v případě velmi nepříznivých podmínek na území ČR i v zahraničí, lze jej sloučit i se závodem jiné země. O místě konání rozhodne v případě nedostatečné sněhové pokrývky na území ČR STK. Hlasování: Dotace pro zimní MČR – 30 tis. na závod (sprint, mid- dvakrát, long), celkově 120 tis. na sezónu Schváleno jednohlasně.
c) Licence Zavedený systém ponecháme, licence budou i nadále za poplatek 1.000, v případě juniorů 100 Kč, za závodní sezónu, z čehož 60% je vráceno klubům. Termín pro platbu licencí na závodní sezónu 2016/2017 je 16.9.2016, kdy musí být částka připsána na účet Svazu.
d) Rozlišení závodů pro licencované a příchozí Je potřeba podpořit sport psích spřežení a svaz. Diskutováno bylo rozlišení kategorií pro licencované závodníky a kategorií příchozích. Zabránění startu licencovaných závodníků, kteří mají určitou výkonnost v kategorii pro příchozí, kteří si sport chtějí vyzkoušet. Zavedení vyššího startovného pro závodníky v kategorii příchozích, což ale nepřinese žádný přísun Svazu, ale jen pořadateli závodu. Rozlišení tratě pro závod licencovaných a příchozích, aby se na trati nepotkali. Je vždy na pořadateli, zda kategorii příchozích vyhlásí. Shoda je v tom, že kategorii příchozích je potřeba zachovat, aby si příchozí mohli tento sport vyzkoušet, zároveň není žádoucí, aby v příchozí kategorii startoval závodník, který prokázal určitou výkonnost a pravidelně se závodů účastní. To je pro závodníky v příchozích demotivující. Hlasování: Nutnost aktivní licence rozšířit na všechny závody a pro příchozí vyhlásit samostatnou kategorii s výrazně odlišnou tratí. Pokud závodník nemá zaplacenou licenci, může se účastnit v kategorii příchozích. Varování: Pokud budou závodníci s určitou výkonností pravidelně startovat v kategorii příchozích, přístup se změní a povinnost bude rozšířena na všechny členy klubu. Tzn. pokud je závodník členem klubu, pak musí mít zaplacenou licenci, aby se mohl zúčastnit závodu a to na standardní trati. Nesmí se účastnit v kategorii příchozích. Schváleno většinou Proti:Tereza Hanušová bez práva hlasovat (jako host) Zdržel se: Kamila Hajíčková, Martin Urbančík Otázka jak motivovat Metuje pro setrvání ve Svazu i za systémů licencí a uspořádání kategorií pro licencované závodníky a pro příchozí. Výjimkou řešit nelze. Otázka zrušení tříd závodů, ponechat jen rozlišení na závod a MČR. Musely by se upravit směrnice.
e) Použití čipů pro MČR Hlasování: Pro jakékoli MČR, pokud pořadatel použije systém čipů, dostane příspěvek od Svazu ve výši 5 tis. Kč, což pokryje cca 50% nákladů na standardní závod. Použití čipů není povinné. Schváleno jednohlasně
f) Navrhnout ČMSKSP prodiskutování otevření mistrovství republiky. Dosud máme systém uzavřený.

Zapsala: Markéta Pospíšilová Příloha: Prezenční listina ze dne 22.5.2016