https://www.traditionrolex.com/10Zápis členské schůze ČASS konané dne 19.5.2018 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

Zápis členské schůze ČASS konané dne 19.5.2018

Místo jednání: Park hotel Průhonice

přítomni:

členové: Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová, Jiří Trnka st., Renata Válková, Kamila Šrolerová, Michal Tobiášek, Markéta Pospíšilová, Petr Pospíšil, Aleš Pícl
Nepřítomen: Jiří Trnka ml., Helena Levíčková, Martin Levíček, Renata Macková

Hosté: Jiří Mencák, Kryštof Spilka

Na pozvání ČASS se zúčastnila STK ČMSKSP ve složení Roman Habásko, Pavel Kučera, Jiří Stejskal

Předseda Jiří Nešněra zahájil schůzi ve 13.00 hodin.

Hlavní body jednání:

 1. Stav a hospodaření ČASS v roce 2017

Stav hospodaření ČASS (správu přednesl Aleš Pícl):

Hospodaření ČASS za rok 2017 skončilo účetní ztrátou ve výši 9.487 Kč. Mezi hlavní příjmy patřila dotace od MŠMT na provoz svazu, dotace od ČUS z loterie (poslední splátka z roku 2016) a členské příspěvky. Hlavní výdaje ČASS byly hlavně na podporu závodů, podporu činnosti jednotlivých klubů, příspěvků na mládež přerozdělených z dotace od ČOV, cestovné teamleaderů a další provozní výdaje. Daňové přiznání podáno v řádném termínu. Výkazy je možné si prohlédnout na portálu justice.cz. Bankovní účty jsou vedeny transparentně a celoročně jsou všem k nahlédnutí na internetu.

Pro rok 2018 jsme žádali o dotace u MŠMT v programech „VSA“, „Podpora sportovních svazů výzva č.7“. Nepodařilo se nám odevzdat žádost o dotaci na reprezentaci z důvodu absence pravidel organizace reprezentace ve svazu.

Podporovali jsme kluby při podání žádostí v programu „Můj klub“. Zde se bohužel zapojili jen kluby TJ Sokol Maxičky, SK Krakonoš a MC Český ráj. Apeluji tímto na ostatní kluby, které splňují podmínky pro přidělení dotace, aby využili nabízené prostředky ze státního rozpočtu.

 1. Spolupráce s ČUS

V databázi IS ČUS je evidováno pouze 13-klubů z 28 platných. Je nutné, aby kluby, které nemají provedenou registraci u krajské organizace ČUS, toto neprodleně udělali. ČASS je naší zastřešující organizací. Každý sport je posuzován hlavně podle velikosti členské základny a díky chybějící evidenci jsme stále vnímáni jako malý sport.

ČUS dojednal výhodné podmínky pro pojištění klubů v rámci jejich činnosti. Doporučujeme klubům si zajistit pojištění proti odpovědnosti za škodu. Pro více informací kontaktovat Aleše Pícla.

Úkol: Předsedové klubů, kteří nejsou evidováni, a neví jak postupovat, ať se obrátí na Aleše Pícla s žádostí o pomoc při registraci.

 1. GDPR (prezentovala Kamila Šrolerová)

Kamila Šrolerová presentovala dopad nového Evropského nařízení ve vztahu ke sportovnímu prostředí. Presentace je ke stažení na webu. Všem klubům byl rozeslán dokument pro souhlas s evidencí osobních údajů, který zahrnuje nejen evidenci pro dané kluby, ale i poskytnutí údajů pro potřeby ČASS. Kamila Šrolerová je připravena pro případné konzultace dané problametiky.

 • Všichni předsedové předají podepsané souhlasy tak, jak bylo popsáno v instrukcích od Kamily Šrolerové.
 • Kamila Šrolerová připraví pro kluby přihlášku na závody, která ošetří správně evidenci osobních údajů včetně souhlasu s focením na akci. T: 31.8.2018 (začátek sezóny).
 1. Reprezentace a její organizace

Ve struktuře ČASS chybí pravidla pro práci s reprezentací. Ať už je to ve smyslu stanovení pravidel pro nominace na MS či ME, tak i organizaci reprezentace a její rozvoj. Následně nám to chybí i v administrativě, kdy nejsme schopni splnit podmínky pro přidělení dotace od MŠMT. Předpokladem je mít odpovědnou osobu, která rozumí potřebám reprezentace a je schopna plnit i administrativní a manažerské úkoly.

Usnesení: ČASS vypíše VŘ na manažera reprezentace. VŘ bude uveřejněno na svazovém webu, kde budou stanoveny povinnosti, které nyní vidíme a stanovení prvotních úkolů. T: 8.6.2018

 1. Projednání řádně zaslaných návrhů (N – návrh, U – usnesení)

N1: Rozdělení kategorie junior v disciplíně canicross – předkladatel Roman Zasadil
U1: Obě sekce souhlasí s daným návrhem a upřesňují. Kategorie bude rozdělena na: mladší žáci 7-11let, starší žáci 12-15let, dorostenci 15-18 let. Pro závody 3-tí kategorie je toto rozdělení  jako doporučení, pro závody MR je toto rozdělení závazné, pro nominace rozhodují pravidla nadnárodní organizace (IFSS, FISTC). Pokud chce junior startovat za dospělé či ve vyšší kategorii (např. st.žák v dorostencích), je to dovoleno.

N2: Team leader (TL) – předkladatel Jiří Mencák
U2: Vzhledem k náročnosti práce TL na velkých závodech, bude tato funkce posílena a to následovně. Pokud se závodu účastní našich 1-9 reprezentantů, bude zvolen 1 TL, pokud bude 10 a více reprezentantů, budou zvoleni 2TL s tím, že jeden z nich je vedoucí a odpovědný vůči ČASS. Ohodnocení TL zůstává tak jak stanovuje směrnice č.4.
Odsouhlaseno v obou sekcích.

N3: Nasazení závodníků do mezinárodních závodů – předkladatel Jiří Mencák
U3: Vyřešeno v bodu č.4 tohoto zápisu.

N4: Nominace na závody ME a MS – předkladatel Jiří Mencák
U4: Řešeno v bodu č.4 tohoto zápisu. V rámci konference IFSS byl předložen bod na zrušení stanovených limitů. Pokud se tyto limity podaří zrušit, bude tento bod bezpředmětný. APí a JNe budou informovat po skončení konference.

N5: Nominační kritéria pro závody ME a MS – předkladatel Michal Ženíšek
U5: Viz. usnesení U4. Nasazování do jednotlivých kategorií bude zveřejňováno při přihláškách na webu.

N6: MČR skijoring a kombinace 2019 – předkladatel Michal Ženíšek
U6: Udělení výjimky a odloučení individuálních disciplín od spřežení je možné pouze v případě, že se nepodaří zorganizovat řádný závod MR, který dokáže vytvořit prostředí pro všechny kategorie. Odsouhlaseno v obou sekcích.

N7: Teamleader při ME on-snow – předkladatel Michal Ženíšek
U7: viz. usnesení U2

N8: Nasazování při ME on-snow SP4 hromadný start – předkladatel Michal Ženíšek
U8: Chyba při organizaci. Předání seznamu je práce TL. Proč se tak nestalo v konkrétním případě, připisujeme chaotické organizaci na ME ze strany pořadatelů.

N9: Zrušení aktivních licencí – předkladatel Martin Urbančík
U9: Při zavedení tohoto systému jsme se dohodli, že vyhodnotíme, jak se osvědčil. Vzhledem k tomu, že ze strany členů s tímto systémem není spokojenost, bude pro sezónu 2019/2020 systém upraven tak, aby korespondoval s návrhy. Pravidla pro nadcházející sezónu 2018/2019 zůstávají stejná.

N10: Jednodenní závody v kalendáři mushingu – předkladatel Martin Urbančík
U10: V termínovém kalendáři mohou být uvedeny i jednodenní závody. Podmínkou je, že pořadatelem je klub sdružený pod ČASS a závody se konají podle pravidel ČASS. Odsouhlaseno v obou sekcích.

N11: Nastavení pravidel pro svazový účet FB – předkladatel Martin Urbančík
U: Správcem FB profilu je sekretář svazu Kamila Šrolerová. Každý se může obracet s žádostí o uveřejnění akce či zajímavosti, která souvisí s naším sportem. Je však třeba si uvědomit, že je třeba komunikovat a při podání žádosti se řádně představit, abychom znali příslušný zdroj příspěvku. Také je třeba respektovat pravidla GDPR.
Odsouhlaseno v obou sekcích.

N12: Povinnost krční spojky u SC2 – předkladatel Pospíšilovi.
U12: Závodní řád bude upraven tak, aby bylo jasné, že toto pravidlo je závazné pro všechny.
Odsouhlaseno v obou sekcích.

N13: Návrh nominačních kritérií na ME IFSS dryland NYBRO Švédsko 24-28.10.2018. – předkladatel Kryštof Spilka
U: Viz. bod č.4 tohoto zápisu.

 1. Přijetí nových členů

Do sekce „Individuální disciplíny“ navržen: Kryštof Spilka – neschválen členy sekce - nepřijat
Do sekce „Sprint“ navržen Jiří Mencák: Schválen členy sekce - přijat

 1. Diskuse
  1. Termín pro schůzi předsedů a organizátorů závodů

Termín je sobota 1.9.2018 v Park Hotel Průhonice od 10.00 hod.

 1. Plnění úkolů z minulé schůze

V rámci diskuse bylo apelováno na všechny členy ČASS a STK, aby se aktivně zapojili do práce svazu. Pokud mají povinnosti z pozice STK, je nutné, aby v průběhu roku reagovali aktivně na zasílané podměty a vyjádřili se k nim.
Ze závěrů z minulé schůze se podařilo realizovat následující body:

 • Přestupy členů mezi kluby – zaneseno do směrnice č.1, realizováno novým webem
 • Čerpání dotací od ČOV – přerozdělení na kluby – proběhlo
 • Realizován nový web mushing.cz
 • Hrazení náhrad TeamLeaderů – aktualizovaná směrnice č.4 – Příspěvek na náklady spojené s reprezentací
 1. Schválení směrnice č.1 – Povinnosti klubů – schváleno jednohlasně
 2. Web mushing.cz, Facebook

Nový web potřebuje vyladit nové funkcionality. Od členů jsou připomínky k vyplňování testů, kde již byly provedeny úpravy, aby bylo jasně zřetelné, že člen test splnil. Otázky budou zrevidovány, aby byly více jasné a méně zavádějící. T: 31.8.2018, vlastník úkolu Aleš Pícl.
Na webu bude upravena informace o správci FB profilu, kterým je Kamila Šrolerová.

 1. Konference IFSS 15-17.6.2018

V rámci příprav na konferenci, byly zaslány podněty z naší strany v řádném termínu. Zaslali jsme celkem 3 body na diskusi týkající se rušení kategorií a jejich zakotvení v řádech, organizace šampionátu vs. Technická komise na posouzení regulérnosti trati, zpřesnění pravidel při hromadném startu při ulití startu.

Schůzi ukončil v 17.10 hod. Jiří Nešněra – předseda ČASS

zapsal: Aleš Pícl

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.

https://www.traditionrolex.com/10