Napsat dotaz

Animal Welfare Protocol FISTC- Protokol zabezpečující kvalitní zacházení se zvířaty vydaný organizací FISTC

ÚVOD Během posledních deseti let prošel sport psích spřežení obrovským rozvojem, a proto mezníky vymezující tento sport musí být předefinovány. V první linii musí být zaměřena pozornost na samotné psy, na které jsou v posledních letech kladeny nesmírné výkonnostní nároky. Zvýšená pozornost mnoha organizací zabývajících se ochranou zvířat je v této době zaměřena směrem k dobrému zacházení se zvířaty. Toto také významně platí pro zvířata používaná pro sport nebo zábavu. Z důvodu udržet krok s těmito novinkami vyvíjí spojenými silami Mushing Holland a FISTC tento Animal Welfare Protocol (AWP)- Protokol zabezpečující kvalitní zacházení se zvířaty. Základní význam AWP je přinést základní standart pro zacházení se psy během závodů.

Nad to má tento protokol sloužit jako návod pro mushery a i jako směrnice pro presentování sportu psích spřežení pro veřejnost a vládní organizace. Tento nový AWP je vzdálen dokonalosti a z toho důvodu vyžaduje neustálé úpravy a dodatky. Pro případ problémů, diskusí a interpretačních nesrovnalostí zde bude působit osoba Animal Welfare Supervisor (AWS)- vedoucí v kontrole zacházení se zvířaty- organizace FISTC, který zde bude působit jako vůdčí osobnost v předkládání nalezených problémů pozornosti výboru FISTC. Při této příležitosti budou sporné body prodiskutovány a pokud bude nutné, budou navrhnuty změny nebo dodatky. A OBECNÌ 1 Odpovědnost Zodpovědnost v rozhodování kolem záležitostí spojených se zacházením se zvířaty v prostoru závodu jsou svěřeny AWS a veterinářům organizující asociace. Během samotného závodu jsou AWS i veterináři přítomni v prostoru závodu. K AWS a veterinářům je přistupováno uctivě a všichni s nimi laskavě spolupracují. Nařízení vydané AWS nebo veterináři bude uposlechnuto okamžitě. AWS a veterináři by měli vystupovat jednotně v názorech na přestupky, které se udály, nebo které se stále dějí. 2 Dostupnost na závodech A Během času, kdy probíhá závod jsou ASW i veterináři přítomni v prostoru. Mimo průběh závodu jsou dosažitelní telefonem. B V případě nepřítomnosti AWS během závodu pověří tento předem přítomností na závodě svého zástupce. 3 Proškolení AWS FISTC zaručí proškolení AWS, které je zaměřeno na převzetí zodpovědnosti nad všemi faktory, které jsou důležité pro blaho zvířat během závodů psích spřežení. Kromě toho mu budou poskytnuty závodní a výzkumné protokoly. Výcvik AWS by měl obsahovat minimálně poskytnutí První pomoci zvířatům nebo podobné prostředí. V pozdějším případě výbor a veterinář rozhodnou o požadované kvalifikaci AWS. AWS by měl mít zkušenost se závody, přípravou a chovem saňových psů. 4 Použití Protokolu zabezpečující kvalitní zacházení se zvířaty dalšími organizacemi Použití Protokolu zabezpečující kvalitní zacházení se zvířaty formulovaného FISTC je závazné pro všechny členy FISTC- členské kluby i země. Použití tohoto protokolu dalšími asociacemi/ organizacemi je povoleno pouze na základě uděleného písemného souhlasu FISTC a za striktní podmínky, že tato asociace/ organizace plní stanovené opatření bez různých úprav a zkrácení. B OPATŘENÍ V PROSTORU ZÁVODU 1 Poznávací znamení Účastníci závodu umístí poznávací znamení ukazující jejich startovní číslo za sklem svého auta nebo za oknem svého karavanu. 2 Medikamenty a) V případě že byly psů na závodišti aplikovány medikamenty ( to znamená orálně, nitrožilně nebo dermatologicky) dosažitelné na předpis, musí o tom musher ještě před prvním kolem závodu informovat AWS a veterináře. Jestliže nebude tomuto vyhověno, bude to považováno za drobný přestupek. b) Jestli-že psi užívají nepovolené léky a účastní se závodu bez toho, že by musher informoval AWS a veterináře, bude toto považováno za závažný přestupek. c).Jak AWS tak i veterináři, mají právo doporučit řediteli závodu vyloučit ze závodu psa užívajícího nepovolené léky. V případě chronických nemocí ( např. hypothyroid- zpomalení práce štítné žlázy) veterinář může rozhodnout jestli se toto pravidlo na tento případ vztahuje. Veterinář musí odůvodnit svá rozhodnutí řediteli závodu. d) Jestliže je nutno, budou odebrány vzorky pro dopingový test, jak je určeno závodním řádem. e) Nestahuje se na: Přídavky do jídel, jako jsou vitamíny a minerály, Canikur, gelatine, Canosan ( toto je soupis pro příklad a nemá žádnou závaznou pravomoc) které jsou zakoupeny ne jako medikament, nejsou zahrnuty do postupu popsaného v bodě 2. 3 Nemoci, nákazy a) Zvířata prokazující nezaměnitelné příznaky infekční choroby ( např. kašel, průjem) se nesmí účastnit závodu ani pobývat v prostoru stake outů. b) Jestliže se v prostoru závodu vyskytne choroba musí o tom být veterináři okamžitě informováni. Rozhodnutí veterinářů nebo AWS musí být dodrženo okamžitě. Nedodržení tohoto pravidla bude považováno za drobný, nebo závažný přestupek, v závislosti na závažnosti choroby. c) Jestliže bude pro závod použito zvíře vyloučené ze závodu, bude toto považováno za závažný přestupek, směřující k diskvalifikaci celého týmu. d) Přístup na závodiště mají pouze zvířata řádně očkovaná. Přivést zvíře bez řádného očkování je považováno za závažný přestupek za který následuje okamžitá diskvalifikace mushera. Musher a jeho psi musí okamžitě opustit prostor závodiště.Důležité upozornění: toto pravidlo se vztahuje i na musherovi psy, kteří nezávodí. 4 Vnější podmínky a teploty během závodu A) Kárové závody V každý den závodu, v 9:00, provede AWS a veterináři měření teploty ve stínu, oficiálně ocejchovaným teploměrem. Toto měření se provede na trati závodu. Jestliže během dne dojde k nárůstu teploty jsou AWS a veterináři povinni tuto teplotu přeměřit a přehodnotit podmínky závodu. Když teplota překročí teplotu 10 stupňů AWS a veterináři informují ředitele závodu, pak společně vyberou řešení z následujících alternativ: a. Jestli-že venkovní teplota leží mezi 10 a 15 stupni Celsia a dále již nevzrůstá, bez vlhkosti nebo parna a veterinář je během závodu dostupný, může závod proběhnout bez omezení. AWS a veterináři mohou pokaždé, pokud je to nezbytné, doporučit řediteli závodu zkrácení tratě. b. Jestli-že venkovní teplota leží mezi 15 a 20 stupni Celsia a trať vede po stinných stezkách ( minimálně 80% lesem) může se závod uskutečnit na tratích nad 4 km bez měření času. c. .Jestli-že venkovní teplota leží nad 20 stupni Celsia, psi nesmí být zapřaháni před tréninkové káry. Psi mohou pouze chodit. d. Ředitel závodu má právo z jakéhokoliv důvodu zkrátit trať. Jestliže teplota leží nad 10 stupni Celsia musí být musheři informováni ředitelem závodu nebo AWS o aktuálním počasí, protože psi mají různé tolerance pro vysoké teploty. B) Závody na sněhu Jestliže sněhové podmínky ukazují na zvětšující se nebezpečí úrazu (hluboký prachový nebo ledový sníh) musí být o tom musheři informováni na každodenním meetingu. Ředitel závodu rozhodne jestli bude trať upravena. Také v případě teplého větru- fénu- nebo z důvodu dalších oteplení, musí být teploty podle toho měřeny a zveřejňovány na mushermeetingu. a. Ředitel závodu má právo z jakéhokoliv důvodu zkrátit trať. 5. Průběh závodu a. Start Psi musí být oblékáni do postrojů a vedeni na start v klidu, po jednoduché a odpovídající cestě. Není povoleno vystavovat psy před startem zbytečnému stresu. Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za přestupek středně závažného charakteru. b. Během závodu Jestliže jsou psi vystaveni těžkému tlaku během závodu ( např. verbálně, skrz zvuky zvonů a kovových kroužků, nebo eventuálně fyzicky ( bitím) ) bude toto považováno za velice hrubý přestupek. Toto jednání na trati směřuje k okamžité diskvalifikaci mushera ze závodu. Je možno že budou přijata FISTC doprovodná opatření, která budou projednána během Generálního zasedání. c. Cíl Jestliže se zdá v prostoru cíle jeden nebo více psů spřežení příliš unavených, a musher je pro jejich stav přímo obviněn, je toto považováno za přestupek velice hrubého charakteru. Jestli že se kritický stav psů nejeví jako zjevná chyba mushera, bude tento problém s ním prodiskutován AWS a veterináři. Jestliže se u stejného mushera opakuje projev nadměrné únavy u psů, je mu navrženo ukončení závodu nebo korekce jeho týmu. Toto bude považováno za přestupek středně závažného charakteru. 6. Psi na stake-outu ( úvazišti) Základní pravidla: Psi mohou být ponecháni na úvazišti pouze bez možnosti ohrozit jinou osobu nebo dalšího psa. Od účastníků závodu se očekává, že mají vžité základní zásady chovu a zacházení se psy a mají porozumění pro strukturu psí smečky. Hrubé zacházení se psy na úvazišti je zakázáno. ( fyzické a/ nebo verbální násilí). Vzhledem k častosti přestupků vůči těmto základním pravidlům bude na tyto přestupky poukazováno a ty i zaznamenávány AWS a veterináři. Rozhodnutí o stupni přestupku nebo události leží v moci AWS a veterinářů pověřených dohledem nad závodem. Civilní právo ( napadení a zranění) platí nehledě k tomuto protokolu. TECHNICKÉ POŽADAVKY a. Stake-out Stake out musí být konstruován tak aby nemohlo dojít ke zranění psa. Oka řetězů nesmí být natolik malá aby nemohla uvíznout v zubech psa. Při využití ocelových lanek, jejich plastové krytí má být neponičeno. Každá individuální odbočka jednotlivého psa je napojena do centrálního řetězu přes otáčivý člen. Na každé straně individuální odbočky se nachází otáčivý člen. Na straně psa to je především z důvodu předcházet zaškrcení psa a nebo neúměrného zkrácení jeho individuálního řetězu. Vzdálenost mezi jednotlivými individuálními odbočkami by měla být 1,2 metru. Délka individuálního řetězu má být dostatečná, aby mohla ponechat psa pohodlně stát, nebo ležet, ale maximálně 50cm. Karabiny a další spojovací členy musí být v technicky perfektním stavu pro garantování bezpečnosti psa. Vzdálenost mezi jednotlivými zvířaty musí být taková, aby si každý jedinec mohl lehnout, bez možnosti, že na něj ostatních dosáhnou. Kontakt sousedních zvířat by měl být minimální, v takové vzdálenosti, aby zaručil dostatečnou překážku pro rozpoutání rvačky, a to by mělo být prioritou. Připojení řetězů psů k autu nebo přepravnímu vleku. Neměly by se vyskytnout žádné problémy v případě, že budou respektována následující pravidla: Nebezpečí zranění od , nebo pod vozidlem se musí předcházet. Každý by se měl vyvarovat kontaktu psů s mastnotou, motorovým palivem nebo nemrznoucími směsmi. Platí zde stejné technické požadavky na řetězy jako u stake- outů a stejně i pravidla pro rozmístění psů. Stejně tak i to, že psi připojeni řetízky k autu si musí být schopni pohodlně stoupnout i lehnout. b. Přepravní boxy Každý individuální pes potřebuje prostor, který mu umožňuje lehnout si, lehnout si na bok, otočit se a postavit se. Minimálním prostorem se rozumí: Pro jednoho psa: délka= délka trupu psa ( v cm) x 1,2, šířka= délka trupu psa ( v cm) x 0,6, výška= kohoutková výška ( v cm) x 1,0. Pro dva psy: délka= délka trupu psa ( v cm) x 1,2, šířka= délka trupu psa ( v cm) x 0,9, výška= kohoutková výška většího psa( v cm) x 1,0. Každý musher musí tyto požadavky zkonfrontovat s požadavky národních předpisů, za které FISTC neodpovídá. Přepravní boxy mají zabezpečovat ochranu před všemi povětrnostními vlivy ( déšť, chlad, slunce a vítr) a být zkonstruovány tak, aby ve vnitř zaručovali zvířeti ochranu před vlhkostí. Teplota v boxech by měla být stále pod 25 ºC. Toto musí být zaručeno dostatečnou izolací i u boxů vestavěných v obytných autech a karavanech. V boxech nesmí být ostré rohy nebo přesahující šrouby o které by se mohli psi zranit. Ventilace boxů musí být konstruována tak, aby nedocházelo k přehřívání a k průvanu ( obzvlášť během cesty). Pokud jsou boxy používány i při cestování povrch musí být nesmekavý. Pokud jsou boxy umístěny na vleku za autem, musí být zaručeno aby do boxů nepronikali výfukové spaliny. V závislosti na okolnostech přestupků vůči těmto omezením bude jejich váha hodnocena od drobné až k velmi závažné. c. Péče o psy na úvazišti Psi jsou umísťováni na stake- out pro krmení, pití, venčení a přípravu předcházející závodu a následnou péči po závodu. Musí být zaručeno, že psi zde nejsou ponecháni bez dohledu ať v dohledné nebo slyšitelné vzdálenosti. Jakmile není toto zaručeno musí být psi ponecháni v boxech. Pokud jsou psi ponecháni na stake-outu příliš dlouho kontaktují AWS a veterináři ředitele závodu, který z toho vyvodí následky. Opuštění stake- outu a ponecháni psů bez náležitého náhradního dozoru je zakázáno a je to považováno za drobný nebo vážný přestupek, v závislosti na situaci a době trvání. d. Hygiena Nezáleží na druhu a konstrukci stake outu, ale nejdůležitějším pravidlem je zachování perfektní hygieny- čistoty. Exkrementy musí být uklizeny okamžitě. Boxy, sláma a povrch musí být čisté po celou dobu. Neudržování čistoty v boxech je považováno jako vážný přestupek, neudržování čistoty na stake-outu je považováno za drobný až vážný přestupek, v závislosti na situaci. Psi znečištěni výkaly nebo močí musí být okamžitě vyčištěni. PŘESTUPKY Pro body označené – technické požadavky- a. b. c. a d. - se doporučují následující řešení: v případě drobných přestupků budou vhodná řešení konzultována AWS, veterináři a musherem a bude stanoveno časové rozpětí pro jejich nápravu. Ostatní drobné přestupky budou probrány s musherem a zapsány do zprávy AWS. Všechny drobné přestupky jsou oznamovány řediteli nebo rozhodčímu závodu. Pokud musher spáchá 3 a více drobných přestupků, může být z tohoto důvodu po rozhodnutí ředitele, nebo rozhodčího, ze závodu vyloučen. Přestupky středně závažného charakteru jsou předkládány k pozornosti ředitele/ rozhodčího závodu. Ředitel/ rozhodčí závodu spolu s AWS, veterináři a musherem je povinen, ještě v ten samí den, tento přestupek prodiskutovat. Pokud skutečnosti nemohou být napraveny a nebo daná osoba není ochotna spolupracovat pak ředitel závodu je zmocněn vykázat problémovou osobu ze závodiště. Také spáchání dvou a více středně závažných přestupků může vést k diskvalifikaci. V případě přestupků s boxy, řetězy, nebo jiným dalším materiálem na technické úrovni bude problematické osobě uděleno varování a spolu s ředitelem závodu, AWS a veterináři bude stanovena doba, v které bude muset být problém vyřešen. Okamžité vyloučení za závodu a informování výboru FISTC bude následovat v případě závažných přestupků vůči tomuto protokolu FISTC, nebo pravidlům platným pro ochranu zvířat. Výbor FISTC může následně přistoupit k dalším sankcím, vyplívajícím ze stanov organizace. ANIMAL WELFARE PROTOCOL Protokol zabezpečující kvalitní zacházení se zvířaty Tento protokol bude poskytnut všem členským klubům, a ti mají povinnost seznámit s ním všechny své mushery. Na každém závodě bude sepsána zpráva AWS a veterináři. Tyto zprávy budou ponechány pro inspekci výborem FISTC. Animal Welfare Supervisor Tento protokol bude předběžný až do potvrzení při generálním zasedání v roce 2004, po té bude aplikován v následné sezóně 2004/2005.