Napsat dotaz

Závodní řád pro závody psích spřežení na území ČR

Je v souladu se zákonem 246/1995 Sb. v platném znění, zákonem 78/1978 Sb. v platném znění a zákonem 108/1987 Sb. v platném znění. Je upravený na základě připomínek Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ) pod č.j. 3600/624/Ř/95 ze dne 8.11.95. Nevztahuje se na orgány dozoru. Nabývá platnosti od 5.12.1995.
Musí být dodržován všemi organizátory, soutěžícími a majiteli psů

Obsah:
 1. Základní ustanovení
  1.1. Povinnosti pořadatele
  1.2. Názvosloví
 2. Podmínky účasti
 3. 2.1. Přijetí k závodu
  2.1.1. Přihlášení
  2.1.2. Podmínky k povolení startu jezdců (závodníků) na závodech typu sprint a mid
  2.1.3. Podmínky povolení startu psů
  2.1.4. Závodní třídy
  2.1.5. Označování
  2.1.6. Hodnocení
  2.2. Doping
  2.2.1. Povinnosti
  2.2.2. Dopingová kontrola
  2.3. Vybavení
  2.3.1. Prohlídka
  2.3.2. Postroje a šňůry
  2.3.3. Saně
  2.3.4. Jiné předměty a vybavení
  2.4. Diskvalifikace příliš pomalých spřežení
 4. Pravidla na startu a v cíli
 5. 3.1. Losování
  3.2. Startovní pořadí
  3.3. Rovnost časů
  3.4. Startovní místo a čas
  3.5. Pomoc ve startovní zóně
  3.6. Cíl
 6. Pravidla na trati
 7. 4.1. Projetí tratě
  4.2. Chování na trati
  4.3. Pomoc na trati
  4.4. Spřežení nebo psi bez jezdce
  4.5. Přednost
  4.6. Předjíždění
 8. Chování na závodě
 9. 5.1. Odpovědnost a sportovní duch
  5.2. Trestání psů
 10. Porušení pravidel
 11. 6.1. Hlášení členem oficiální hlídky
  6.2. Hlášení účastníkem závodu
  6.3. Protesty a slyšení
  6.4. Disciplinární řízení
 12. Typy závodů
 13. 7.1. Krátké – sprint
  7.2. Střední – mid
  7.3. Dlouhé – long
 14. Doplňující opatření platná výhradně pro závody typu LONG
 15. 8.1. Základní ustanovení
  8.2. Zvláštní ustanovení
 16. Doplňující opatření platná výhradně pro třídu S
 17. 9.1. Prohlídka
  9.2. Pulka
  9.3. Jiné předměty vybavení
  9.4. Start
  9.5. Chování na trati
  9.6. Pomoc na trati
 18. Doplňující opatření platná výhradně pro třídu Skj
 19. 10.1. Chování na trati
 20. Doplňující opatření platná výhradně pro závody na suchu
 21. 11.1. Vybavení
  11.1.1. Kára (vozík)
  11.1.2. Přilba
  11.2. Způsobilost trati
 22. Disciplinární pravidla
 23. 12.1. Kompetence vedení závodu
  12.1.1. Všeobecná
  12.1.2. Jednací předpisy
  12.2. Kompetence sportovní komise
  12.2.1. Všeobecná
  12.2.2. Jednací předpisy

Příloha: Závodní řád pro dlouhé závody psích spřežení – long

Zpět na obsah

1. Základní ustanovení

1.1. Povinnosti pořadatele

 1. Plně se řídit Závodním řádem pro závody psích spřežení.
 2. Oznámit konání soutěže orgánu státní správy (místnímu nebo městskému úřadu) a orgánu ochrany zvířat (veterinární správě) řádně a včas

1.2. Názvosloví

Pořadatel = organizace, odpovědná za pořádání závodu.
Jezdec = osoba, která jede se spřežením psů přihlášených k závodu.
Pomocník = osoba, která pomáhá jezdci.
Závod = soutěž v určité dané třídě. Může se skládat z více kol nebo etap.
Kolo = jedno překonání tratě. Start druhého, popřípadě dalšího kola je většinou ze stejného místa a probíhá po stejné trati.
Etapa = jedno překonání části tratě. Cíl se nachází většinou jinde než start. Start etapy následující je většinou z cíle etapy předchozí.
Území závodu = vyhrazená parkoviště, prostory pro diváky, místo stake-outu, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní trať.
Místo stake-outu = prostor v blízkosti startovní zóny vyhrazený pro přípravu před startem.
Vedení závodu = komise s absolutním právem rozhodování při dané akci. Je složena ze tří funkcionářů závodu. Ředitele závodu, hlavního rozhodčího a technického delegáta.
Ředitel závodu = osoba odpovědná za organizaci a průběh závodu.
Hlavní rozhodčí = osoba odpovědná za přesné vyhodnocení výsledků závodu. Kontroluje průjezdní kontroly, správný postup na startu a v cíli.
Technický delegát = osoba jmenovaná sportovní komisí. Provádí nezávislý dohled nad průběhem závodu.
Zóna se zrušeným právem předjíždění = část tratě, na níž nemá žádné spřežení při předjíždění nárok na uvolnění tratě.

Zpět na obsah

2. Podmínky účasti

2.1. Přijetí k závodu

2.1.1. Přihlášení

 1. Přihlášením uznává jezdec podmínky vypsané pro závod.
 2. Pořadatel může při udání důvodu přihlášku odmítnout.

2.1.2. Podmínky k povolení startu jezdců (závodníků) na závodech typu sprint a mid

 1. Minimální věk pro jezdce je:
  - ve třídě do 4 psů, S a Skj = 13 let (od 13 do 18 let jen se souhlasem rodičů)
  - ve třídě do 6 psů a vyšší = 18 let
 2. Spřežení musí být po celou dobu závodu vedeno jezdcem, s nímž startovalo v prvním kole.
 3. Jezdec, který byl v jednom kole závodu diskvalifikován, nesmí startovat ani v kolech následujících.

2.1.3. Podmínky povolení startu psů

 1. Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně jeden rok.
 2. Pořadatel, pokud udá důvod, může psu nebo spřežení účast na závodě odmítnout.
 3. Spřežení, nebo jednotlivý pes, který se v závodě nezúčastnil kola prvního, nesmí startovat ani v kolech dalších.
 4. Spřežení, nebo jednotlivý pes, který byl v závodě během některého kola diskvalifikován, nesmí startovat ani v kolech dalších.
 5. Všichni psi přivedení na území závodu musí mít platný veterinární atest, a to i tehdy, nejsou-li při závodě použiti. Na požádání jsou ho jezdci povinni předložit pověřené osobě ke kontrole.
 6. Psi, nebo výstroj, která pochází z místa (psince), kde se vyskytla nakažlivá choroba (jakákoliv), by se neměli závodu zúčastnit.
 7. Zjistí-li veterinář u některého ze psů přítomných na území závodu nakažlivou chorobu, je dotyčné spřežení diskvalifikováno. Všichni psi, kteří k takovému spřežení patří, musí být z území závodu ihned odvedeni.
 8. Závodů se nesmí účastnit feny po 30 dni březosti a do 6 týdnů po porodu.

2.1.4. Závodní třídy

Třída U (Unlimited) – spřežení nesmí mít méně než 8 psů, maximum není omezeno.
Třída 8 – spřežení nesmí mít více než 8 psů a méně než 6 psů
Třída 6 – spřežení nesmí mít více než 6 psů a méně než 4 psy
Třída 4 – spřežení nesmí mít více než 4 psy a méně než 2 psy
Třída S (pes + pulka + jezdec) – spřežení nesmí mít více než jednoho psa
Třída Skj (pes + jezdec) – spřežení nesmí mít více než jednoho psa

2.1.5. Označování

Je zakázáno měnit psa v průběhu závodu. Při závodu, který se skládá z několika kol, se doporučuje každého psa před startem prvního kola označit. Přípustné je také označení po doběhnutí do cíle prvního kola.

2.1.6. Hodnocení

 1. Závody probíhají a jsou hodnoceny ve třídách bez rozdílu plemen psů.
 2. V pravomoci pořadatele je vyhlásit mimo absolutní pořadí i hodnocení spřežení podle plemen a to v případě, kdy se v dané třídě účastní závodu nejméně 5 spřežení daného plemene.

2.2. Doping

2.2.1. Povinnosti

Majitel psa i jezdec jsou povinni zabezpečit, aby pes nebyl po dobu soutěže pod vlivem dopingu.

2.2.2. Dopingová kontrola

 1. Vedení závodu je oprávněno nechat provést dopingovou kontrolu.
 2. Je-li vyžadována dopingová kontrola, musí při ní být přítomen majitel nebo jezdec spřežení. Ten musí předložit soupis všech medikamentů, které svým psům nebo psovi podal v posledních 72 hodinách.
 3. Pokud majitel nebo jezdec provedení dopingové zkoušky u svého spřežení nebo psa odmítne, jsou jezdec i spřežení diskvalifikováni.
 4. Jestliže se u psa nebo spřežení prokáže podání zakázaného léku, bude diskvalifikováno buï dotyčné spřežení nebo dotyčný pes a jezdec. S tímto rozhodnutím musí být majitel spřežení i jezdec seznámeni.

2.3. Vybavení

2.3.1. Prohlídka

 1. Jezdec se spřežením i celkovou výzbrojí má být nejpozději 10 minut před svým plánovaným startem připraven k případné prohlídce. Prohlídka musí skončit nejpozději 5 minut před jeho startem. Prohlídka může být uskutečněna také bezprostředně po dojetí každého kola.
 2. Prohlídka se má provádět na takovém místě, kde nebude překážet jiným spřežením ve startovním a cílovém prostoru.

2.3.2. Postroje a šňůry

 1. Všichni psi musí být zapřaženi jednotlivě nebo po párech.
 2. Každý pes musí být šňůrou krční a tažnou spojen se šňůrou středovou. Běží-li vepředu dva psi vůdčí, musí být spojeni krční spojovací šňůrou. Jednotlivý vůdčí pes může běžet bez ní.
 3. Povolena je šňůra pomocná, nesmí však být použita k jinému účelu, než je držení nebo uvázání saní.

2.3.3. Saně

 1. Saně musí být dostatečně stabilní, aby unesly jezdce, musí být též opatřené ložnou plochou pro transport psa.
 2. Saně musí být vybaveny solidní brzdou, obloukem, kotvou a vakem pro transport psa.
 3. Vak musí být zhotoven tak, aby v něm mohl pes být transportován bezpečně. Musí být zavírací a mít větrací otvory nebo síť o minimální ploše 600 cm2.

2.3.4. Jiné předměty a vybavení

 1. Každý jezdec obdrží od pořadatele startovní číslo, které musí během závodu nosit viditelně na těle.
 2. Náhubky, ostnaté obojky, biče a hole jsou zakázány.

2.4. Diskvalifikace příliš pomalých spřežení

2.4.1. Vedení závodu může z účasti v dalších kolech vyřadit spřežení, jejichž čas v jednom kole byl větší než 125% (nebo 150%) průměrného času tří nejrychlejších spřežení v dané třídě.

2.4.2. O uplatnění tohoto práva musí být účastníci informováni v propozicích. Musí jim být sděleno, který časový faktor bude použit ve kterých třídách.

Zpět na obsah

3. Pravidla na startu a v cíli

3.1. Losování

 1. O startovním pořadí pro první kolo se rozhoduje losem. Losování se provede před závodem (pokud je to možné, den před prezentací všech řádně přihlášených závodníků). Místo a čas losování určí pořadatel.
 2. Do losování budou zařazeni všichni řádně přihlášení závodníci.
 3. Pořadateli je povoleno určit pořadí rozlosování tříd podle jejich početního zastoupení. Při účasti většího počtu jezdců než 10 v jedné třídě se může losování ještě rozdělit do výkonnostních skupin.
 4. Je možné použít i losování počítačem.
 5. Losem určené startovní číslo, které se nesmí měnit, se používá v průběhu celého závodu.
 6. Účastníci přihlášení dodatečně (v případě, že byli organizátorem k závodu přijati) budou zařazeni na konec startovního pole. Startují v pořadí, ve kterém se přihlásili.
 7. Vylosované pořadí může být změněno pouze se souhlasem ředitele závodu.

3.2. Startovní pořadí

 1. V prvním kole se startuje podle rozlosovaného pořadí. Číslo 1 jako první, číslo 2 jako druhé atd…
 2. Startovní pořadí pro druhé kolo určují výsledky kola prvního. Nejprve startuje spřežení nejrychlejší, následuje druhé nejrychlejší atd.
 3. Pokud má závod více než dvě kola, vypočítá se celkový čas součtem časů kol již odjetých, z něho se pak stanoví pořadí startu. Nejlepší spřežení startuje jako první.

3.3. Rovnost časů

 1. Je-li celkový čas dvou nebo více spřežení stejný, v dalším kole startují v pořadí opačném než při kole předcházejícím.
 2. Při rovnosti časů všech kol je dotyčným spřežením přiděleno vyšší umístění.

3.4. Startovní místo a čas

 1. Oblouk saní je při startu před nad startovní čárou.
 2. Počítání času začíná v době, uvedené na startovní listině.
 3. Start spřežení, které se zpozdilo, je přípustný do uplynutí 50% doby intervalu mezi jednotlivými startujícími spřeženími. Po této době je spřežení bráno jako „zpožděné“ a nesmí překážet při startu spřežení následujících.
 4. Startér smí „zpožděné“ spřežení nechat odstartovat mezi starty spřežení následujících, a to v případě, že nenaruší jejich přípravu ve startovní zóně.
 5. Spřežení, které do startu následujícího spřežení neuvolní startovní zónu (nejméně 30m), bude diskvalifikováno.
 6. Pokud některé spřežení vyrazí na trať před plánovaným startovním časem, počítá se mu (pokud je rozhodnuto, že nešlo o zavinění jezdce) čas od skutečné doby startu. V opačném případě může být spřežení vedením závodu diskvalifikováno.

3.5. Pomoc ve startovní zóně

 1. Rozsah a způsob pomoci ve startovní zóně určuje ředitel závodu, dává rozhodnutí dává závodníkům na vědomí před startem prvního kola.
 2. Pokud neoznámí ředitel závodu žádná zvláštní pravidla chování ve startovní zóně, je kromě dělání vodiče jakákoli pomoc přípustná.

3.6. Cíl

 1. Čas spřežení v cíli se zaznamenává v okamžiku, kdy první pes spřežení překoná cílovou čáru.
 2. Jestliže cílovou čáru překročí spřežení bez jezdce, zaznamenává se čas, kdy cílovou čáru překročí jezdec.

Zpět na obsah

4. Pravidla na trati

4.1. Projetí tratě

 1. Spřežení i jezdec musí projet celou určenou trať.
 2. Stane-li se, že spřežení trať opustí, musí se na ni vrátit v místě, kde ji opustilo.
 3. Trasa musí být projížděna podle značení:
  - odbočení vlevo = červený terč na levé straně tratě,
  - odbočení vpravo = červený terč na pravé straně tratě,
  - rovně = modrý terč na jedné straně (libovolné) tratě,
  - pozor = oranžový nebo žlutý terč,
  - konec startovní zóny = terče po obou stranách tratě min. 30 m od startovní čáry,
  - zóna se zrušeným právem předjíždění = 800 m před cílem tabule s nápisem „800 m“
 4. Závodní trať musí být (jasně a zřetelně) značena dostatečným počtem dobře viditelných terčů libovolného tvarů. Minimální průměr vepsané kružnice musí být 20 cm.
 5. Odbočování tratí jednotlivých tříd je značeno na ukazatelích před odbočkami terčem s udáním dané třídy, zabezpečeno je hlídkou s přenosným oplůtkem.
 6. Za odbočku se, jako potvrzení správnosti směru jízdy, vždy umísťuje modrý terč s udáním dané třídy.

4.2. Chování na trati

 1. Jezdec může podle libosti na saních stát, odšlapovat nebo vedle nich běžet.
 2. Jezdec bude diskvalifikován, když v průběhu závodu použije kromě svých sani jiný dopravní prostředek.
 3. Jezdec ani jeho spřežení nesmí překážet spřežením jiným.
 4. Pes, který v jednom kole odstartuje, musí také toto kolo dokončit. Přitom je zapřažen nebo vezen ve vaku na saních.
 5. Po startu musí být pes, který není schopen běhu, vypřáhnut a ve vaku vezen na saních.
 6. Přibrání spolujezdce je, kromě případu nouze, okamžité tísně nebo je-li to podmínkou závodu, zakázáno.

4.3. Pomoc na trati

 1. Všechna spřežení mohou na určitých místech závodní tratě, pokud k tomu dá ředitel závodu souhlas, využít pomoci oficiálních hlídek.
 2. Jezdci, kteří odstartovali ve stejném kole, si mohou navzájem pomáhat.
 3. Pomoc diváků nebo pomocníků je omezena (povolená pomoc):
  - V přítomnosti jezdce mohou tyto osoby držet pouze saně, výjimkou je pouze nekontrolovatelné spřežení a situace krajní nouze.
  - V nepřítomnosti jezdce mohou a mají tyto osoby zadržet a držet spřežení, ale jen do té doby, než se dostaví jezdec.
 4. Nikdo nesmí dělat žádnému spřežení úmyslně vodiče. Jezdec nesmí dělat svému spřežení vodiče například tím, že by před ním šel nebo běžel. Podpora psů táhnutím je zakázána s výjimkou předcházení kolizním situacím při předjíždění, případně navádění do odbočky.

4.4. Spřežení nebo psi bez jezdce

 1. Spřežení bez jezdce nebo volný pes nesmí omezovat nebo zpomalovat spřežení ostatní. Za porušení tohoto ustanovení je odpovědný jezdec.
 2. Jezdec je povinen své uprchlé spřežení nebo psa co možná nejrychleji a pěšky dostihnout a zadržet. Přibrání na saně nesmí od jiného jezdce vyžadovat.
 3. Uběhne-li spřežení nebo pes celou trať a jezdec při zadržení svého spřežení využil pouze dovolené pomoci a absolvoval tak celou trať, je kolo hodnoceno jako platné.

4.5. Přednost

 1. Při startu po dvojicích má přednost to spřežení, které jako první dosáhlo konce startovní zóny.
 2. Obousměrné úseky tratě, kde by muselo jedno spřežení druhému dávat přednost, je třeba vyloučit.
 3. Z téhož důvodu je třeba vyloučit křižování tratě.
 4. V úseku 800 m před cílem nikdo nesmí vyžadovat přednost při předjíždění.

4.6. Předjíždění

 1. Předjíždějící spřežení má právo na předjíždění již tehdy, když jsou jeho vůdčí psi (pes) vzdáleni od předjížděného spřežení 15 m.
 2. Na povel předjížděného jezdce „trať“ nebo „trail“ musí dojížděný jezdec uvolnit trať, své spřežení přitom řídí na stranu dráhy. Pokud to předjíždějící jezdec vyžaduje, musí zabrzdit nebo zastavit.
 3. Předjeté spřežení může samo předjíždět:
  - nejdříve po dvou minutách nebo vzdálenosti cca 800 m,
  - po kratším čase nebo úseku tehdy, souhlasí-li s tím oba jezdci.
 4. Zamotá-li se předjíždějící spřežení z důvodu předjíždění, nesmí jezdec tohoto spřežení nechat předjížděné spřežení čekat déle než jednu minutu u třídy A a půl minuty u ostatních tříd. Zastaví-li předjíždějící spřežení z jiného důvodu, může být právě předjetým spřežením zase předjeto.
 5. Spřežení může předjíždět i více spřežení stojících na jednom místě, jezdci stojící musí podniknout vše, aby projíždějícímu spřežení uvolnili trať.
 6. Spřežení musí mezi sebou udržovat odstup nejméně délky jednoho spřežení. Výjimkou je předjíždění a zóna se zrušeným právem předjíždění.

Zpět na obsah

5. Chování na závodě

5.1. Odpovědnost a sportovní duch

 1. Jezdec je odpovědný za chování své a svých pomocníků na celém území závodu.
 2. Musí převládat ohleduplnost, zdravé lidské porozumění a sportovní duch. Chování jezdců, pomocníků i psů, které dobrému jménu závodu nebo sportu, bude trestáno diskvalifikací dotyčného spřežení.
 3. Každý účastník závodu odpovídá za své psy ve dne i v noci a je povinen postarat se o dohled nad nimi.
 4. Psi v místě závodu musí být umístěni zásadně v boxech nebo v autě.
 5. Doba pro hromadné venčení psů je omezena: mezi 22 hodinou večerní a 6 hodinou ranní se smí venčit psi pouze jednotlivě.
 6. Nikde v místě závodu nesmí být zanechán žádný odpad (ani po lidech, ani po psech).
 7. Pokud se závodů typu sprint a mid účastní jezdci ve věku 13 – 18 let, organizátor je povinen zabezpečit zvýšená preventivní opatření k zabránění týrání zvířat.
 8. Je zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Jezdec je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a je-li to nutné, vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, vyřadit jej ze závodu.

5.2. Trestání psů

 1. Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.
 2. Používání bolest působících pomůcek je zakázáno.

Zpět na obsah

6. Porušení pravidel

6.1. Hlášení členem oficiální hlídky

 1. Oficiální členové hlídek musí každé zřejmé překročení pravidel hlásit vedoucímu závodu. A to ihned nebo bezprostředně po ukončení kola, v němž k přestupku došlo.
 2. Vedení závodu v případě překročení pravidel rozhoduje o vhodných opatřeních.

6.2. Hlášení účastníkem závodu

 1. Účastníci závodu, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků závodu, musí zprávu o přestupku předat vedoucímu závodu ihned po dokončení daného kola. Oznámení zprávy může být i ústní.
 2. Po každém ústním ohlášení přestupku musí, do jedné hodiny po ukončení kola, ve kterém k přestupku došlo, následovat oznámení písemné.

6.3. Protesty a slyšení

 1. Jezdec, člen organizačního výboru nebo oficiálních hlídek, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, může podat oficiální protest a vyžadovat slyšení u vedení závodu.
 2. Vedení závodu je povinno ho vyslechnout a oznámit své rozhodnutí.

6.4. Disciplinární řízení

 1. Každý přestupek proti těmto pravidlům musí vedení závodu potrestat buï důtkou nebo diskvalifikací (jezdce nebo jen psa) pro daný závod.
 2. Nesmí být použita žádná jiná disciplinární opatření.
 3. Rozhodnutí musí být oznámeno rychle, nejpozději dvě hodiny před startem následujícího kola.
 4. Disciplinární opatření po ukončení závodu musí být oznámeno před začátkem vyhlašování vítězů. Vyhlašování vítězů může začít nejdříve jednu hodinu po dokončení posledního kola.
 5. Je-li prováděna dopingová kontrola, může být shora uvedený časový plán prodloužen pro účely laboratorního vyšetření a následných slyšení.
 6. Proti disciplinárnímu opatření ze strany vedení závodu se může postižený jezdec odvolat ke sportovní komisi. Rozhodnutí sportovní komise jsou nenapadnutelná a konečná.

Zpět na obsah

7. Typy závodů

7.1. Krátké – sprint

Doporučené délky tratí:
- pro spřežení do 4 psů, S a Skj = 5 – 9 km,
- pro spřežení se 6 psy a větší = max. 22 km.

7.2. Střední – mid

Doporučené délky tratí:
- pro spřežení do 4 psů, S a Skj = 18 – 27 km,
- pro spřežení se 6 psy a větší = max. 66 km.

7.3. Dlouhé – long

Jsou buï jednokolové nebo etapové (min. 3 etapy, každá s délkou min. 30 km).

Zpět na obsah

8. Doplňující opatření platná výhradně pro závody typu LONG

8.1. Základní ustanovení

Závody LONG jsou určeny pouze pro spřežení s 6 a více psy. Jezdci musí být starší 18 let a psi 18 měsíců

8.2. Zvláštní ustanovení

Závody LONG mají svoje specifika, proto byl pro ně vydán samostatný Závodní řád pro dlouhé závody psích spřežení – LONG, který je však nedílnou součástí (přílohou) Závodního řádu pro závody psích spřežení.

Zpět na obsah

9. Doplňující opatření platná výhradně pro třídu S

Pro třídu S (pes + pulka + lyžař nebo běžec) platí všeobecný závodní řád a následující ustanovení:

9.1. Prohlídka

 1. Před nebo po každém kole bývá kontrolována zátěž. Toto musí dát vedoucí závodu na vědomí závodníkům předem.
 2. Každý jezdec je sám zodpovědný za to, aby byla před nebo po každém kole jeho výstroj zvážena.

9.2. Pulka

 1. Musí být dvěma pevnými tyčemi spojena s postrojem psa tak, aby mu nemohla najet na nohy.
 2. Musí být postavena tak, aby přední konce sanice nebyly volné a nemohly ohrožovat psa nebo jezdce.
 3. Musí mít možnost pevného připevnění nákladu.
 4. Musí být vybavena šňůrou spojující ji při závodě s jezdcem.
 5. Při závodech, které neprobíhají na sněhu, se místo pulky používá vozík na kolečkách. Jeho konstrukce může být libovolná. Musí však být spojen s postrojem psa dvěma pevnými tyčemi tak, aby na něj nemohl najet.

9.3. Jiné předměty vybavení

 1. Celková zátěž vyžadovaná bez ohledu na plemeno je 20 kg na psa, 15 kg na fenu.
 2. Zátěž se počítá z hmotnosti pulky, tažných tyčí, postrojů, šňůr, a přídavné zátěže.
 3. Přídavnou zátěž správné hmotnosti si zajišťuje jezdec sám.

9.4. Start

Oblouk, přední část pulky je nad startovní čárou.

9.5. Chování na trati

Ve třídě S doprovází jezdec svého psa při závodech na sněhu na běžeckých lyžích, na suchu pěšky.

9.6. Pomoc na trati

Podpora psů táhnutím nebo tlačením pulky je povolena.

Zpět na obsah

10. Doplňující opatření platná výhradně pro třídu Skj

Pro třídu Skj (pes + jezdec) platí všeobecný závodní řád a následující ustanovení:

10.1. Chování na trati

a) Ve třídě Skj doprovází jezdec své spřežení při závodech na sněhu na běžeckých lyžích, jinak na kole.
b) Ve třídě Skj musí být jezdec stále spojen se psem šňůrou. Pes se musí pohybovat vlastní silou.

Zpět na obsah

11. Doplňující opatření platná výhradně pro závody na suchu

Pro závody na suchu platí všeobecný závodní řád a následující ustanovení:

11.1. Vybavení

11.1.1. Kára (vozík)

 1. Kára může mít tři nebo více kol a musí být konstruována tak, aby na ní mohl jezdec stát a řídit ji. Káry, na nichž jezdec sedí a dvoukolové káry jsou zakázány.
 2. Kára musí mít přiměřený brzdový systém a musí být řiditelná rukama.
 3. Kára, aby nemohla najet na psy, musí mít vpředu nárazníkovou tyč o šířce minimálně rozchodu kol na přední ose.
 4. Kára musí být tak široká, aby umožnila předjíždění na obvyklých cestách (tj. asi 120 cm).
 5. Kára musí být vybavena pomocnou šňůrou.
 6. Kára pro třídu 4 psů musí mít minimálně 4 kola.
 7. Konstrukce vozíku pro zátěž ve třídě S je libovolná. Musí však být spojen s postrojem psa pevnými tyčemi tak, aby na něj nemohl najet.

11.1.2. Přilba

 1. Jezdec, který nastupuje na start, musí mít na hlavě přilbu schopnou dostatečně hlavu ochránit při případném pád.
 2. Povinnost jezdců mít na hlavě přilbu platí pro všechny třídy (neplatí pro běžce v kategorii S)

11.2. Způsobilost trati

 1. Závodní trať může probíhat jen po takových cestách, jejichž povrch nemůže psy při běhu zranit.
 2. Závodní trať může mít převýšení max. do 200 m.
 3. Asfaltové cesty, cesty s ostrými kameny nebo štěrkem se doporučuje nezařazovat. Pouze výjimečně je to možné povolit v nezbytných případech křížení komunikací nebo krátkých přejezdů do 500 m. Betonové cesty se nesmí používat vůbec.
 4. Ředitel závodu odpovídá za to, že budou dodrženy požadavky na ochranu zvířat.

Zpět na obsah

12. Disciplinární pravidla

12.1. Kompetence vedení závodu

12.1.1. Všeobecná

Vedení závodu nese celkovou zodpovědnost za regulérní průběh závodu. Z toho vyplývají jeho kompetence v disciplinárních opatřeních.

12.1.2. Jednací předpisy

 1. Vedení závodu má k dispozici dva druhy disciplinárních opatření:
  - Důtka = ústní vyjádření nespokojenosti (užívá se při mírném porušení řádu).
  - Diskvalifikace = vyloučení z další účasti na závodu nebo anulování výsledku daného spřežení v daném závodu (za hrubé porušení řádu).
  Ve výjimečných případech může vedení udělit časové tresty.
 2. Jednání má, nestranně a zodpovědně, vést ředitel závodu. Postižený jezdec musí mít možnost se k záležitosti vyjádřit.
 3. Disciplinární opatření musí vedení závodu zdůvodnit.
 4. Uložená disciplinární opatření ředitel závodu ihned písemně hlásí sportovní komisi a ostatním pořadatelům závodů.

12.2. Kompetence sportovní komise

12.2.1. Všeobecná

Sportovní komise je také oprávněna uložit, vyžaduje-li to povaha přestupku (hrubý přestupek, opakované porušování pravidel), disciplinární opatření.

12.2.2. Jednací předpisy

 1. Sportovní komise může použít tato disciplinární opaření:
  - důtka,
  - diskvalifikace – nebyla-li udělena vedením daného závodu,
  - zákaz startu v jednom nebo více závodech.
 2. Udělení disciplinárního opatření musí být postiženému, pořadatelům závodů i organizaci, jejíž je postižený členem, neprodleně sděleno.
 3. Rozhodnutí sportovní komise jsou nenapadnutelná a konečná.

Zpět na obsah

Příloha: Závodní řád pro dlouhé závody psích spřežení – LONG.