Napsat dotaz

Soutěžní řád pro závody psích spřežení - II. část

konečná verze platná od 10/05 do 9/06

II.část - Hodnocení soutěží a výkonnosti.

Obsah
Preambule

 1. Odpovědnost a kompetence
 2. Sportovně technická komise a technický delegát
 3. Termínový kalendář SSPS
 4. Licence, členství v klubu
 5. Registrace závodních týmů – získání RZT
 6. Race passport – psí pas
 7. Druhy, typy a třídy závodů
 8. Uznané závodní disciplíny a kategorie
 9. Doporučené délky tratí
 10. Zpřesnění, doplnění formulací v ZŘ.
  1. Vyhlašování výsledků na závodech a závodní kategorie
  2. Jiné
 11. Účast na závodech a soutěžích
 12. Povinnosti a odpovědnost soutěžícího/závodníka
 13. Zabezpečení závodů - povinnosti pořadatele
 14. Činnost TD
 15. Hlášení o porušení pravidel, řešení protestů, sankce
 16. Mezinárodní závody
 17. Hodnocení výkonnosti ZT
 18. Bodování
 19. Koeficient trati
 20. Mistrovství republiky
 21. Výkonnostní žebříček, koeficienty výkonnosti
 22. I.liga
 23. II.liga
 24. Sportovní výkonnostní třída

obsah

XVII.
Hodnocení výkonnosti RZT

Hodnocení RZT v průběhu sezóny a po sezóně bude prováděno podle jeho výkonnosti. Jediným objektivním kritériem v prostředí s malým počtem startujících(do 200) a malou konkurencí v mnoha kategoriích, jako je to v našem sportu, je průměrná rychlost RZT. Tato veličina nám hodnotí kvalitu RZT v porovnání s Evropskou a světovou špičkou a při známé kvalitě RZT nám hodnotí i obtížnost podmínek i kvalitu přípravy trati.
Hodnocení RZT bude prováděno pomocí bodování odvozeného z průměrné rychlosti třemi různými způsoby:

 1. Soutěže v sezóně: Mistrovství republiky (MR)
 2. Výkonnostní žebříček: I.liga, II.liga
 3. Sportovní výkonnostní třídy (SVT)

obsah

XVIII.
Bodování
 1. Základem výpočtu bodového ohodnocení RZT je průměrná rychlost. RZT obdrží za každou 0,01 km/h jeden bod.
 2. Takto získaná hodnota se znásobí koeficientem trati a výsledkem bude počet základních bodů za závod.
 3. Pro Nordic Style(Ns) se takto získané základní body znásobí indexem disciplíny.
 4. Index disciplíny Ns je: Combi x 1,0, Skj1 x 0,90, Skj2 x 0,88
 5. Všechny tratě na suchu i na sněhu, kromě tratí závodů I.třídy a MR, mají koeficient K = 1.
 6. Tratím závodů seriálu Mistrovství republiky(SMR), bude pro odlišení obtížnosti stanoven koeficient trati.

obsah

XIX.
Koeficient trati
 1. Stanovení koeficientu trati se provádí aktivně, přímo při závodu. Stanovují jej RZT s alespoň I.VT ve všech kategoriích, pro každou trať samostatně. Je to z toho důvodu, aby byly zohledněny momentální podmínky panující po dobu závodu.
 2. Koeficient trati(K) se počítá pro každou trať samostatně takto: K = E / RV. Ve všech kategoriích spřežení jedoucích na dané trati se vypočte podíl jejich E=(E-rychlosti) vůči dosažené RV=(rychlost nejlepšího závodníka-vítěze) každé kategorie. Koeficientem každé trati se stane koeficient nejnižší. Minimální koeficient má hodnotu K=1.
 3. Stanovení koeficientu trati zahraničního závodu se provádí naprosto stejným způsobem. Pro uznání koeficientu každé jednotlivé zahraniční trati(4,6,8,U) je nutné, aby na dané trati v kategoriích spřežení startoval alespoň jeden český RZT minimálně s I.VT.
 4. Pro platnost koeficientu je nutné spolehlivé ověření délky každé trati. Ověření provede pověřený TD ve spolupráci s pořadatelem nebo bude provedeno přeměření. Přeměření např. provedou na základě pověření TD vybraní závodníci přístrojem GPS, který převezmou na startu od TD a předají v cíli. Záznam o přeměření trati bude součástí zprávy TD o průběhu a zabezpečení závodu.
 5. Dokumentace o závodu odevzdávaná pověřenému administrátorovi musí být ověřena členem STK nebo některým pověřeným TD. Za zpracování je zodpovědný u českých závodů ředitel závodu u zahraničních závodů pověřený TD.

obsah

XX.
Mistrovství republiky
 1. Mistrovství republiky je vrcholným hodnocením sezóny. V NOME STYLE bude vyhodnocení MR provedeno v kategoriích, které splnily podmínky tohoto soutěžního řádu. V NORDIC STYLE bude provedeno celkové vyhodnocení MR NORDIC STYLE v kategorii Muži a v kategorii Ženy. Pro všechny disciplíny NORDIC STYLE budou mít závodníci jen jedno RZT.
 2. Mistrovství republiky na sněhu se vyhlašuje z výsledků seriálu určených závodů I.třídy a určených zahraničních závodů uvedených v našem TK. Seriál mistrovství republiky – SMR.
 3. MR v Longu, ve sprintu U, U1 a na suchu se může vyhlásit jako jednorázový závod, podmínky vyhodnocení jsou stejné jako u seriálu, pokud není dále stanoveno jinak.
 4. Přihlásit se ke startu v závodu seriálu MR může každý závodní tým, který má RZT v příslušném typu závodu a v příslušné kategorii pro danou sezónu.
 5. Účastnit se závodu v seriálu MR může každý RZT, který splní předepsaná kriteria a přijme ho pořadatel.
 6. Vyhodnocen v celkových výsledcích seriálu MR může být každý RZT, jehož jezdec je občanem české republiky a splní nominační kritérium.
 7. Splnění nominačního kriteria platí pro sprint a mid a znamená to, že vyhodnoceny budou pouze ty kategorie v nichž alespoň jeden závodník získá minimálně I.VT a že právo býti vyhodnocen v celkových výsledcích seriálu MR má každý RZT, který překonal stanovenou bodovou hranici.
  1. Zlatou medaili může získat pouze RZT, který v průběhu sezóny dosáhl výkonnosti alespoň I.SVT nebo je-li v hodnocení MR započítáno alespoň 15 RZT a první dosáhl výkonnosti alespoň II.SVT.
  2. Stříbrnou medaili může získat pouze RZT, který v průběhu sezóny dosáhl výkonnosti alespoň II. SVT
  3. Bronzovou medaili může získat pouze RZT, který v průběhu sezóny dosáhl výkonnosti alespoň III. SVT
  4. Od čtvrtého místa dále může být hodnocen každý RZT, který nezískal žádnou SVT.
 8. Závody seriálu MR (SMR) se dělí na závody základní, které jsou ohodnoceny základním počtem bodů a jeden závod finálový (FMR), který je ohodnocen dvojnásobným počtem bodů.
 9. Finálový závod by měl proběhnout v únoru a musí perfektně splňovat podmínky technického uspořádání, aby mohl být plnohodnotně uznán TD a STK.
 10. . Pro sprint platí - pokud se v sezóně uskuteční více jak 2 závody SMR, počítá se do hodnocení MR součet dvou nejlepších bodových ohodnocení RZT, z toho minimálně jeden výsledek musí být ze závodu na českém území. Pokud se uskutečnily 2 závody počítá se do hodnocení MR součet obou bodových ohodnocení RZT, z toho minimálně jeden výsledek musí být ze závodu na českém území. Pokud se uskutečnil pouze jeden závod a byl to závod finálový-FMR počítá se jeho výsledek jako výsledek MR.
 11. Pro NORDIC STYLE ve sprintu platí - závodníci v Nordic Style (dále jen NS) startují ve všech kategoriích NS s jedním RZT. Do výsledku MR se počítá nejvyšší dosažené bodové hodnocení výkonu v daném závodě.
 12. Pokud se ve sprintu uskutečnil pouze jeden závod SMR a nebyl to závod finálový-FMR nebude výsledek MR vyhlášen.
 13. Pro Mid jsou do seriálu MR 2006 vypsány čtyři závody. Jsou bodovány stejně, bez finálového závodu. Do hodnocení MR se počítá součet dvou nejlepších bodových ohodnocení RZT. Pokud se uskutečnily 2 závody počítá se do hodnocení MR součet obou bodových ohodnocení RZT. Pokud se ze SMR v Mid uskuteční pouze jeden závod bude jeho výsledek započítáván jako výsledek MR.
 14. Ve sprintu na suchu je MR 2005 vypsáno jako jednorázový závod, pro jeho vyhodnocení a vyhlášení budou použita nominační kritéria dle odst.7. V midu na suchu není MR 2005 vypsáno.
 15. Pro Long a sprint U, U1 je MR 2006 vypsáno jako jednorázový závod, zde se nepoužijí nominační kriteria pro vyhodnocení dle odst.7, ale použije se kriterium - početní limit startujících. Aby byla třída uznána a vyhlášena musí být na startu minimálně pět závodníků.
 16. Do hodnocení MR se nebudou počítat výsledky v té kategorii ze závodu, který probíhá v termínu ME nebo MS, pokud se ME nebo MS účastní alespoň jeden závodník v této kategorii.

obsah

XXI.
Výkonnostní žebříček, Body výkonnosti

Výkonnostní žebříček (žebříček) je pořadí závodníků sestavené podle výše bodů výkonnosti(BV) nebo bodů výkonnosti poměrných(BVP).

 1. Body výkonnosti (BV) představují číselné ohodnocení absolutní výkonnosti závodníka. Vypočítá se třemi možnými způsoby a pro potřeby žebříčku se vybere nejvyšší hodnota:
  1. 0,95 násobek jednoho nejlepšího bodového ohodnocení(výsledku) závodníka, mimo finále MR
  2. aritmetický průměr dvou nejlepších bodových ohodnocení(výsledků) závodníka mimo finále MR
  3. polovina bodového ohodnocení ve finálovém závodu MR
 2. Body výkonnosti poměrné(BVP) představují ohodnocení výkonnosti závodníka poměrem jeho BV vůči E jeho kategorie a ukazuje nám jak daleko nad své E nebo jak blízko ke svému E se závodník v sezóně dostal. Vypočítají se takto : BVP = BV / hranice E.
 3. Výkonnostní žebříčky se sestavují v průběhu a na závěr II.ligy a v průběhu a na závěr I.ligy. Žebříčky se sestavují samostatně pro jednotlivé typy závodů Sprint, Mid a Long a to:
  1. žebříček pro jednotlivé kategorie (podle BV)
  2. žebříček poměrný bez rozdílu tříd a kategorií (podle BVP)
  3. žebříček absolutní bez rozdílu tříd a kategorií (podle BV)
 4. Do žebříčku jsou závodníkovi započítávány pouze výsledky RZT. Neregistrované týmy, byť závodníků s licencí není technicky možno zařadit.
 5. Žebříček sestavuje z dodaných výsledkových listin pověřený administrátor.
 6. Průběžný výkonnostní žebříček je zveřejněn na www.mushing.cz,

obsah

XXII.
I.liga
 1. První liga je soutěž, do které se započítávají výsledky všech závodů na suchu v obou kategoriích tříd CC, Bkj, Sc1 a Sc2 a výsledky závodů na sněhu, uvedených v TK, které splnily stanovené podmínky závodů I. a II. třídy.
 2. Výsledky všech závodů, které splnily stanovené podmínky se započítávají do bodů výkonnosti a výsledkem soutěže je sestavení výkonnostního žebříčku I.ligy.
 3. Vítězem I.ligy je první závodník ve výkonnostním žebříčku v každé kategorii podle čl.XV 4 a).
 4. Do bodů výkonnosti a výkonnostního žebříčku I.ligy se mohou započítávat také výsledky vybraných závodů v zahraničí, které schválí STK.

obsah

XXIII.
II.liga
 1. Druhá liga je soutěž, do které se počítají výsledky všech závodů ve všech kategoriích na suchu (mimo CC, Bkj1 a Bkj2, Sc1 a Sc2), které jsou zařazeny v termínovém kalendáři v období od 30.9. do 20.12. a splnily stanovené podmínky.
 2. Výsledkem soutěže je sestavení výkonnostního žebříčku II.ligy.
 3. Vítězem II.ligy v každé kategorii je nejrychlejší závodník podle čl.XV.4 a).
 4. Závodníci, kteří v této soutěži získali I.VT druhé ligy a vyšší, automaticky postupují na start závodů zařazených do soutěží vyšších. Start ostatních závodníků ve vyšších soutěžích je možný, pokud jim pořadatel odsouhlasí přihlášku k závodu.

obsah

XXIV.
Sportovní výkonnostní třída
 1. Sportovní výkonnostní třída (SVT) je hodnotící veličina, která hodnoceného závodníka zařazuje do přesně stanovené výkonnostní skupiny v rámci jeho kategorie. Každá SVT je určena hraničními hodnotami koeficientu výkonnosti.
 2. SVT II.ligy se získává z žebříčku II.ligy a SVT I.ligy se získává z žebříčku I.ligy.
 3. Sportovní výkonnostní třídy se nazývají pro všechny kategorie stejně.
  1. "E". SVT - je to SVT, která charakterizuje takovou výkonnost ZT, se kterou je schopen získat medaili na ME nebo MS. Hranici rychlosti E stanovuje STK.
  2. I. SVT - je stanovena rozmezím hodnot BV o (0-10%) nižším než je hranice času "E".
  3. II.SVT - je stanovena rozmezím hodnot BV o (10-20%) nižším než je hranice času "E"
  4. III.SVT - je stanovena rozmezím hodnot BV o (20-30%) nižším než je hranice času "E".
 4. Vyhodnocení SVT sestavuje z dodaných výsledkových listin pověřený administrátor.
 5. Průběžný stav získaných SVT je zveřejněn na www.mushing.cz,
 6. Hraniční hodnoty BV pro zařazení do SVT v jednotlivých typech závodů a kategoriích.
Na suchu        
Sprint:        
SVT E I.VT II.VT III.VT
Všechny kategorie více než od - do od - do od - do
Otevřené 3100 3099-2818 2817-2583 2582-2385
Uzavřené SH 2500 2499-2272 2271-2083 2082-1923
Uzavřené AM,G,S 2000 1999-1818 1817-1667 1666-1538
Bkj1M 3100 3099-2818 2817-2583 2582-2385
Bkj1Ž 3050 3049-2773 2772-2542 2541-2346
CCM 2000 1999-1818 1817-1667 1666-1538
CCŽ 1900 1899-1727 1726-1583 1582-1462
SC1 2600 2599-2364 2363-2167 2166-2000
SC2 3000 2999-2727 2726-2500 2499-2308
         
Na sněhu        
Sprint:        
SVT E I.VT II.VT III.VT
Všechny kategorie více než od - do od - do od - do
Otevřené 3100 3099-2818 2817-2583 2582-2385
Uzavřené SH 2500 2499-2272 2271-2083 2082-1923
Uzavřené AM,G,S 2000 1999-1818 1817-1667 1666-1538
NsM 2600 2599-2364 2363-2167 2166-2000
..CombiM 2600 2599-2364 2363-2167 2166-2000
..Skj1M 2800 2799-2541 2540-2335 2334-2162
..Skj2M 2850 2849-2591 2590-2375 2374-2192
NsŽ 2600 2599-2364 2363-2167 2166-2000
..CombiŽ 2600 2599-2364 2363-2167 2166-2000
..Skj1Ž 2800 2799-2541 2540-2335 2334-2162
..Skj2Ž 2850 2849-2591 2590-2375 2374-2192
         
Mid:        
SVT E I.VT II.VT III.VT
Všechny kategorie více než od - do od - do od - do
Otevřené MU 2650 2649-2409 2408-2208 2207-2038
Otevřené MB 2500 2499-2272 2271-2083 2082-1923
Uzavřené MU1 2150 2149-1955 1954-1792 1791-1654
Uzavřené MB1 2020 2019-1836 1835-1683 1682-1554
Uzavřené MB2 1650 1649-1500 1499-1375 1374-1269
MSkj2 2500 2499-2272 2271-2083 2082-1923
MBkj 2900 2899-2636 2635-2417 2416-2231
MSC2 2700 2699-2455 2454-2250 2249-2077
         
Long:        
SVT E I.VT II.VT III.VT
Všechny kategorie více než od - do od - do od - do
Otevřené LU 2500 2499-2272 2271-2083 2082-1923
Uzavřené LU1 2100 2099-1909 1908-1550 1749-1615
Uzavřené LA1 2100 2099-1909 1908-1550 1749-1615
Uzavřené LC1 2100 2099-1909 1908-1550 1749-1615

obsah

V. Škoda v.r. L.Seidl v.r.

FOTOGALERIE