Napsat dotaz

Směrnice č.3 - Žádost o příspěvek na uspořádání závodu.

Z důvodů, že cílený příspěvek na pořádání závodů je dosti vysoký a není určen pro zvýšení rozpočtu klubu pořádajícího závod, ale na zvýšení úrovně závodu bude tento přípěvek vyplacen pouze na základě vyúčtování:

Cílenou dotaci na závod je možné účtovat a použít pouze na: 1. přípravu tratí a rekognoskaci terénu 2. úpravu tratí (před, během a po závodě) 3. úpravu parkoviště a stake-outu 4. poštovné spojené s děním závodu 5. poplatky obcím, státu, případně jiným subjektům např. za nájem tratí apod. 6. veterinární zabezpečení 7. informační materiály o závodě (propozice, mapy, plakáty, příp. bulletin apod.) 8. prostředky pro udržení pořádku (kontejnery, popelnice, pytle apod. vč. likvidace) 9. prostředky pro bezpečný průběh závodu (oplůtky, informační tabule, zábrany) 10. refundace nákladů rozhodčím, pomocníkům (tzv.ošatné) 11. diplomy a medaile, příp. poháry u závodu seriálu MČR 12. nájem materiálu (např. kopírek, počítačů, startovních hodin) 13. spotřeba materiálu (např. papíry, spraje pro značení psů apod) 14. prokázané náklady potřebné k odvrácení náhodné události ohrožující bezpečnost občanů a majetku (např. náklady na akce organizované pro záchranu účastníků závodu při náhlém zhoršení počasí, apod.) V žádném případě nebude cílená dotace na závod vyplacena za: a. občerstvení a aktivity spojené s večerní zábavou (hudba, nájem sálu apod.) b. jakýkoliv materiál a aktivy, které nemají přímou souvislost s konáním závodu) c. jiné ceny, než jsou uvedeny V případě účtování extrémně odlišných nákladů za služby apod. od cen obvyklých nebude na tyto výdaje brán zřetel. Dotace bude vyplacena na základě vyúčtování - kopie účetních dokladů zašle pořadatel závodu určenému administrátorovi (v současnosti Heleně Biháryové) do 31.3. - maximální výše příspěvku bude určena vždy pro celý rok Směrnicí č.2 o příspěvku na činnost klubů. 10.11.2003