Napsat dotaz

ORGANIZACE SVAZU

Systém organizace ČASS vychází z organizace sportů v České republice. Od dubna 2014 je ČASS řádným členem České unie sportu a od roku 1991 jsme členem mezinárodní federace sportu psích spřežení (IFSS) - dříve ESDRA - viz níže.

Historie

Přibližně v roce 1985 - 1989 chovatelská stanice čistokrevných severských psů začala provozovat a organizovat sportovní soutěže a s tím související první sportovní pravidla. Na konci 90 let se již tento sport psích spřežení začíná dělit na jezdce otevřené a čistokrevné (dělení dle rasy psů). Byla založena organizace otevřených ČASPS - Česká asociace sportu psích spřežení - a stává se zároveň členem ČSTV a evropské asociace ESDRA (European Sleddog Racing Association). Tzv. skupina jezdců čistokrevných zakládají svoji asociaci ČMSKPS - Českomoravský sportovní klub severských psů a stávají se členem světové asociace FISTC (International Federation of Dog Sledding Sports). Tyto dvě národní asociace existují v České republice samostatně. V roce 1992 se rozhodly tyto asociace vzájemně spolupracovat. Obě asociace mají právní subjektivitu, ale společně vystupují pod zkratkou SSPS (Svazem sportu psích spřežení). Je to zkratka dobrovolného spojení obou sekcí čisté i otevřené, ale nemá právní subjektivitu. ČASS vznikla v roce 2008 přeměnou dříve vzniklé ČASPS.

Vnitřní organizace

Samotná vnitřní organizace ČASS je popsána ve stanovách a spolupracuje se svojí sesterskou organizací:

  1. ČASS a ČMSKSP (Českomoravský sportovní klub severských psů) společně vystupují jako SSPS (Svaz sportu psích spřežení) bez právní subjektivity a působí jako jeho dvě sekce. Toto dělení je nutné kvůli mezinárodním organizacím, kdy IFSS bez problémů umožňuje start všem registrovaným a nominovaným závodníkům, ale mezinárodní organizace pro čistokrevné severské psy s průkazem původu FISTC nepodporuje spolupráci a tím i starty jiných plemen.
  2. Uvnitř Sekcí (čistokrevný a otevřené) existují podsekce: zástupci disciplín sprint, mid, long a individuální. Členem podsekce se stane fyzická osoba (dle podmínek Stanov), která má o to zájem a především má zájem být nějakým způsobem aktivní a podílet se na činnosti ČASS a zvýšit sportovní či společenskou úroveň sleddog sportů i samotného ČASS. Zástupci podsekcí poté tvoří členskou schůzi.
  3. Jednotlivé musherské kluby, registrované u ČASS jsou základní jednotkou ČASS. Musí být řádně registrovány u Svazu a plnit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných směrnic a řádů. Kluby následně mají právo na čerpání různých finančních prostředků, a to především na organizaci svých závodů (uskutečněných samozřejmě pod ČASS), či na proplacení cestovného, v případě úspěšné reprezentace na mezinárodních soutěžích apod. Jednou ročně probíhá schůze předsedů klubů ČASS.
  4. Dále je zřízena Komise STK - která má na starosti posuzování technických záležitostí týkající se závodů, závodních tratí a výkladů pravidel a řádů. Je složena ze šesti členů ( Tři za ČASS a tři za ČMSKSP).
  5. Každý jednotlivý člen je členem ČASS díky svému musherskému klubu. Každý člen musí získat závodní licenci, která ho opravňuje k mezinárodním závodům a vnitrostátním závodům, kterými jsou Mistrovství České republiky a závody dalších tříd, tak jak stanoví závodní řád. Pro získání licence je nutné vyplnit test, který ověřuje znalosti závodníka o závodních a soutěžních řádech. Dále po úspěšném splnění testu je nutné licenci zaplatit finančním poplatkem. Licence se na každou závodní sezónu musí aktivovat a to zaplacením poplatku na účet Asociace.
  6. V čele Asociace stojí individuální statutární orgán, kterým je předseda. Předseda je volen výkonným orgánem - výborem, a to na dobu 4 let.

ČASS a její činnost se řídí stanovami, závodním řádem, soutěžním řádem a vnitřními směrnicemi (o jednotlivých směrnicích viz níže). Veškeré tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na webových stránkách www.mushing.cz.

Na těchto stránkách lze nalézt nejenom potřebné dokumenty, ale především je zde soupis všech příslušných klubů, členů s aktivní závodní licencí a především termínový kalendář důležitých a významných závodů. Tento závodní kalendář je pravidelně 2x ročně schvalován na schůzi ČASS a pořadatelů jednotlivých závodů, kde musí být předem dáno, kdy a kde budou probíhat různé typy Mistrovství republiky. Ve sportu psích spřežení je spousta disciplín, ve kterých je Mistrovství republiky organizováno. Základní dělení je zda je MR konané mimo zimní sezónu tzv. off-snow nebo zimní MR, tedy on-snow. Dále je pak dělení různých typů psích spřežení či individuálních disciplín. A v závěru je také nutno vzít v úvahu, zda se závodní na sprintových tratích či na midových, longových tratí. Veškeré přesné specifikace jsou uvedeny v příslušných řádech.

Zástupci ČASS pracují v rámci své dobrovolné práci a jistého obětování volného času, bez finanční pravidelné odměny.

ČASS dohlíží nad dodržováním nejenom závodního a soutěžního řádu, ale také na dodržování pravidel v rámci ochrany zvířat, a to pravidel obsažených v Řádu ochrany zvířat při závodech psích spřežení.

ČASS dohlíží nad dodržováním pravidel při organizaci jednotlivých závodů a plnění povinnosti klubů, které vyplývají ze Směrnice - povinnosti klubů, STK a kontakty, Směrnice - příspěvky na činnost klubů, Směrnice - Žádost o příspěvek na uspořádání závodu.

ČASS je jediná organizace tohoto typu v ČR, která zastřešuje tento sport. Tento sport je v České republice na velkém vzestupu, obzvlášť u individuálních disciplín.

Jiří Nešněra
Předseda ČASS

 

FOTOGALERIE

klikni pro velký obrázek