Napsat dotaz

Závodní řád II. část

Platný od 08/2020
 
Tento Závodní řád (dále ZŘ) je zpracován v souladu s Řádem ochrany zvířat při závodech psích spřežení (dále jen ŘO), schváleným dne 7. 9. 2006 Ústřední komisí pro ochranu zvířat, který stanovuje podmínky a pravidla pro zacházení se psy při závodech psích spřežení na území České republiky.
Závodní řád stanovuje závodní pravidla pro závody psích spřežení, které jsou organizovány sportovními kluby zastřešenými Českou asociací sleddog sportů, z.s.
 
Závodní řád musí být dodržován všemi účastníky závodu.
 
 
Obsah
Oddíl 4 – Zvláštní pravidla pro závody na suchu
Oddíl 5 – Zvláštní pravidla pro závody typu long
Oddíl 6 – Zkratky jednotlivých tříd a délky tratí
 
 
Názvosloví
Jezdec/závodník: Osoba, která vede tým psa/psů přihlášených k závodu.
Pomocník/doghandler: Osoba, která pomáhá jezdci na startu, v cíli a stake-outu.
Tým: Jezdec a jeho pes nebo psi.
Chiplist: Identifikační formulář, kde je vyplněno jméno jezdce, jeho sportovní klub, DID, stát, třída, startovní číslo a všichni psi, kteří byli jezdcem na území závodu přivezeni. U každého psa musí být vyplněno jeho jméno, rok narození, pohlaví, číslo čipu, zda-li závodí a případně bere-li nějaké léky. Závodí-li jezdec ve více třídách, pro každou vyplní jeden chiplist. Psi, kteří nezávodí, se uvedou na jeden z chiplistů.
Závod: Soutěž v určité třídě. Může se skládat z více kol nebo etap.
Kolo závodu: Jedno překonání tratě. Start druhého, popřípadě dalšího kola je většinou ze stejného místa a probíhá po stejné trati.
Etapa závodu: Jedno překonání části tratě. Cíl se nachází většinou jinde než start. Start etapy následující je většinou z cíle etapy předchozí.
Území závodu: Vyhrazená parkoviště, prostory pro diváky, místo stake-outu, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní trať.
Stake-out: Prostor pro psy, kde se mohou nacházet, když nezávodí.
Vedení závodu: Komise s absolutním právem rozhodování při dané akci. Je složena až ze tří funkcionářů závodu. Ředitele závodu, hlavního rozhodčího a případně technického delegáta.
Ředitel závodu: Osoba odpovědná za organizaci a průběh závodu.
Hlavní rozhodčí: Osoba odpovědná za přesné vyhodnocení výsledků závodu. Kontroluje povinnou výbavu, správný postup na startu a v cíli.
Technický delegát: Osoba jmenovaná sportovně technickou komisí (STK). Provádí nezávislý dohled nad průběhem závodu a dodržováním SŘ, ZŘ a ŘO. Popsán samostatně v článku 2 Soutěžního řádu.
Traťový komisař: Zodpovědný za přípravu tratí, značení nebezpečných míst, kontroly na trati.
Veterinář: Provádí veterinární prohlídky před startem, kontroluje zdravotní stav psů a jejich identifikaci.
Nebezpečná situace: Všechny situace, které bezprostředně ohrožují všeobecné bezpečí/zdraví psů a/nebo lidí a soukromý majetek.
Sezóna: Období, ve kterém se pořádají závody psích spřežení, začíná 1. září a končí následující rok 31. května. Vedení závodu musí vždy zohlednit klimatické podmínky (např. teplota vzduchu, vlhkost apod.), a tomu podřídit daný závod, aby nedošlo k jakékoli újmě na zdraví psů.
Věk: Za věk závodníka se celou sezónu považuje ten, který dovrší 31. prosince v daném kalendářním roce. Za věk psa je považován ten, kterého dosáhne v den začátku závodu, kterého se účastní.
 
 
Oddíl Čtvrtý. Zvláštní pravidla pro ZÁVODY NA SUCHU
Pro závody na suchu platí všeobecná pravidla a následující ustanovení.
 
16. PODMÍNKY ÚČASTI
Podle rozhodnutí pořadatele závody mohou probíhat v následujících třídách.
16.1. Třídy
Sprintové třídy:
 • Canicross s jedním psem muži (CCM)
 • Canicross s jedním psem ženy (CCW)
 • Canicross s jedním psem mladší žáci (CCJM)
 • Canicross s jedním psem starší žáci (CCJS)
 • Canicross s jedním psem dorost (CCJD)
 • Bikejöring s jedním psem muži (BKJM)
 • Bikejöring s jedním psem ženy (BKJW)
 • Scooter s jedním psem (SC1)
 • Scooter s jedním až dvěma psy (SC2)
 • Scooter s jedním až dvěma psy – severští dle FCI + český horský pes (SC21)
 • Spřežení do 4 psů (C) se sestává z maximálně čtyř psů a minimálně tří psů 
 • Spřežení do 8 psů (A) se sestává z maximálně osmi psů a minimálně pěti psů
Midové třídy:
 • Canicross s jedním psem (MCC)
 • Bikejöring s jedním psem (MBKJ)
 • Scooter s jedním až dvěma psy (MSC2)
 • Spřežení do 12 psů (MU) se sestává z maximálně dvanácti psů, minimálně z osmi v prvním kole a nejméně ze sedmi psů v kolech následujících
 • Spřežení do 6 psů (MB) se sestává nejvýše ze šesti psů a nejméně ze čtyř psů
 
17. Společná pravidla pro všechny třídy na suchu
a) Jezdec, který nastupuje na start (mimo třídy canicross), musí mít na hlavě přilbu schopnou dostatečně hlavu ochránit při případném pádu. Rukavice a brýle jsou doporučeny.
b) Závodník nesmí mít obuv, která by byla pro psa nebezpečná (např. boty s kovovými hroty).
 
18. CANICROSS
Canicrossový tým je tvořen závodníkem běžícím pěšky a jedním psem.
18.1. Výstroj
a) Pes musí být po celou dobu připojen k běžci tažnou šňůrou s amortizérem. Tažná šňůra je připojena k běžci pomocí pásu (minimálně 7 cm široký přes bedra) 
b) Délka tažné šňůry v klidu nesmí být menší než 1,2 m a v napnutém stavu nesmí přesahovat délku 2,5 m.
18.2. Hromadný start
Pro hromadný start platí všeobecná pravidla a následující dodatečná pravidla.
a) V případě hromadného startu čekají všichni závodníci před startovní čárou a drží své psy za obojky nebo postroje. Když se všichni nevejdou do jedné řady, mohou se postavit do dalších řad, jak je třeba. Nasazení závodníci (pokud jsou) musí stát v první řadě před nenasazenými závodníky.
 
19. BIKEJÖRING
Bikejöringový tým je tvořen závodníkem jedoucím na kole a jedním psem.
19.1. Výstroj
a) Pes musí být po celou dobu připojen k bicyklu nebo k jezdci tažnou šňůrou s amortizérem. Jestliže je tažná šňůra je připojena k jezdci, musí být připnuta k pásu (minimálně 7 cm široký přes bedra).
b) Délka tažné šňůry v klidu nesmí být menší než 1,2 m a v napnutém stavu nesmí přesahovat délku 3 m.
c) Bicykl musí být vybaven účinnou brzdou na každém kole.
 
20. SCOOTER
Scooterový tým je tvořen závodníkem jedoucím na koloběžce a jednoho nebo dvou psů.
20.1. Výstroj
a) Pes musí být po celou dobu připojen ke koloběžce nebo k jezdci tažnou šňůrou s amortizérem. Jestliže je tažná šňůra je připojena k jezdci, musí být připnuta k pásu (minimálně 7cm široký přes bedra).
b) Délka tažné šňůry v klidu nesmí být menší než 1,2 m a v napnutém stavu nesmí přesahovat délku 3 m.
c) Koloběžka musí být vybaven účinnou brzdou na každém kole.
d) Minimální průměr kol je 12’ (30 cm).
e) Lehké tříkolky jsou povoleny ve třídě se dvěma psy.
f) Ve třídě se dvěma 2 psy musí být použita krční spojka.
 
21. Společná PRAVIDLA NA STARTU a na TRATI pro CANICROSS, BIKEJÖRING a SCOOTER
21.1. Pravidla na startu
a) U třídy canicross závodník a pes musí čekat před startovní čárou než bude vydán startovní signál. Jestliže pes před okamžikem startu přešlápne startovní čáru, musí se vrátit zpět za startovní čáru.
b) U třídy bikejöring a scooter čeká pouze závodník na startovní čáře.
21.2. Pravidla na trati
a) Závodník nesmí zvyšovat tempo psa tím, že poběží před ním.
b) Tažení psa nebo nucení psa jakýmkoliv způsobem k pokračování vpřed je striktně zakázáno. Hlava psa může být maximálně na úrovni nohou závodníka. Pokud dojde k tažení psa, musí být závodník vedením závodu diskvalifikován.
c) Jestliže se pes stane nezpůsobilý pokračovat nebo z jakéhokoli důvodu přestane postupovat, závodníkovi není povoleno příslušné kolo dokončit.
d) Během předjíždění musí předjížděný tým uvolnit trať pro předjíždějící tým. Na povel „Trať“ nebo „Trail“ je předjížděný povinen držet se na stejné straně trati jako jeho pes a umožnit předjetí.
e) Jedno celé kolo/etapu musí závodník absolvovat na stejné koloběžce/bicyklu (dle třídy). Výměna stroje je možná pouze mezi koly/etapami. V případě technické závady na koloběžce/bicyklu musí závodník dorazit do cíle i s koloběžkou/bicyklem. 
 
22. SPŘEŽENÍ na suchu
22.1. Výstroj
a) Kára pro maximálně 4 psy musí mít minimálně tři kola, kára pro 5 a více psů musí mít minimálně čtyři kola.
b) Kára musí být konstruována tak, aby na ní mohl jezdec stát a řídit ji. Káry, na nichž jezdec sedí a dvoukolové vozíky jsou zakázány.
c) Kára musí mít účinný brzdný systém na všech kolech.
d) Kára musí být dostatečně stabilní a ovladatelná, aby umožnila bezpečné projetí tratě.
e) Na káře musí být připevněné bezpečnostní lano v délce minimálně 3 m. Použít se může výhradně na zajištění káry proti pohybu (např. přivázání ke stromu).
22.2. Pravidla na startu, na trati a v cíli
a) Čelo káry určuje startovní bod týmu a musí být před startovní čárou, dokud není vydán signál ke startu.
b) Jezdec může jet na káře, odrážet se nebo běžet, ale vždy musí mít káru pod kontrolou.
c) Jezdec nesmí zvyšovat tempo psů tím, že poběží před nimi. Nesmí nutit psy k běhu jakýmkoliv způsobem.
d) Kontrolní body pro odložení psů by měly být vybaveny vodou a stake-outem a zřízeny v druhé polovině trati.
e) Pokud není zajištěna žádná možnost k odložení psa a jestliže se některý pes ve spřežení stane nezpůsobilý pokračovat nebo z jakéhokoli důvodu přestane postupovat, jezdci není povoleno příslušné kolo dokončit. Z bezpečnostních důvodů je transport na káře bez ložné plochy a vaku na přepravu psa striktně zakázán. Musí na nejbližším vhodném místě zastavit, zabezpečit svůj tým tak, aby nedošlo ke zranění a ohrožení jeho, ale ani ostatních týmů a vyčkat pomoci pořadatele.
f) Během předjíždění musí předjížděný tým uvolnit trať pro předjíždějící tým. Na povel „Trať“ nebo „Trail“ je předjížděný tým povinen se držet na jedné straně trati a zpomalit. Na příkaz „STOP“ je předjížděný tým povinen zastavit.
g) Pokud jezdec zjistí, že nemůže pro poruchu na káře bezpečně pokračovat dále v jízdě,  je povinen na nejbližším vhodném místě celé spřežení zastavit tak, aby neohrožovalo bezpečný průjezd ostatních týmů. Dokončit kolo závodu může jen tedy, nedojde-li k ohrožení zdraví jezdce a psů. Svoji jízdou nesmí ani omezovat a ohrožovat ostatní účastníky závodu.  Jezdec nesmí kolo dokončit způsobem jiným než je pro danou třídu dané.
h) Pořadatel může v kategoriích nad 6 psů z důvodů vyšší bezpečnosti povolit jízdu pomocníka s přilbou na sedátku káry. Pomocník pak musí absolvovat celou trať a může pomáhat jezdci pouze držením káry. Pomocník musí být starší 15-ti let a je-li mladší 18-ti let, pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
 
23. Způsobilost trati
a) Závodní trať může probíhat jen po takových cestách, jejichž povrch nemůže psy při běhu zranit.
b) Asfaltové cesty, cesty s ostrými kameny nebo štěrkem se doporučuje nezařazovat. Pouze výjimečně je to možné povolit v nezbytných případech křížení komunikací nebo krátkých přejezdů do 500 m. Betonové cesty se nesmí používat vůbec.
c) Ředitel závodu odpovídá za to, že budou dodrženy požadavky na ochranu zvířat.
 
 
Oddíl Pátý. Zvláštní pravidla pro závody typu LONG
Pro závody ve třídách long platí všeobecná pravidla a následující ustanovení:
 
24. ZPŮSOBILOST
a) Jezdci musí být starší 18 let. Výjimku může udělit vedení závodu, ale pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
b) Psi musí být starší 18-ti měsíců.
c) Je-li ředitel závodu přesvědčen o tom, že spřežení nebo jednotlivý pes nestačí požadavkům, potom musí být tento pes nebo spřežení odvoláno ze závodu.
 
25. TŘÍDY
Podle rozhodnutí pořadatele závody mohou probíhat v následujících třídách:
Otevřené týmy:
 • Spřežení do 12 psů (LU) se sestává z maximálně dvanácti psů, minimálně z osmi v prvním kole a nejméně ze sedmi psů v kolech následujících
 • Spřežení třídy do 6 psů (LB) se sestává z maximálně šesti psů a nejméně ze čtyř psů
 • Skijöring se dvěma psy (LSKJ2)
Čistokrevné týmy severských plemen dle FCI (bez dalšího rozlišení):
 • Spřežení do 12 psů (LT0) se sestává z maximálně dvanácti psů, minimálně z osmi v prvním kole a nejméně ze sedmi psů v kolech následujících
 • Spřežení třídy do 8 psů (LT2) se sestává z maximálně osmi psů a nejméně z pěti psů
 • Spřežení třídy do 4 psů (LT1) se sestává z maximálně čtyř psů a nejméně ze tří psů
 
26. SKIJÖRING
Pro třídu LSKJ2 platí ta stejná pravidla jako pro třídu skijöring, která jsou popsána v oddíle tři. 
 
27. ETAPY A BIVAK
a) Longový závod je závod o více etapách/kolech, je ponecháno na vůli pořadatele, aby trať měnil podle okolností.
b) Mezi některými etapami by měl být povinný bivak. Pouze ve výjimečných případech by se mělo od bivaku upustit.
c) Bivak musí být plánován tak, aby jezdci vezli všechno nutné pro sebe i pro psy s sebou na saních.
d) Propozice závodu musí poukázat na bivak a jeho zvláštnosti.
e) Na bivaku ani na trati nesmí být zanechány žádné odpadky, tábořiště musí být před odjezdem spřežení vyčištěna.  Odpadky musí být buď řádně odstraněny nebo odvezeny na saních s sebou až k místu, které je pro ně určeno.
 
28. KONTROLNÍ A ZÁSOBOVACÍ BODY
a) Kontrolní body jsou místa po trati, která jsou přístupná po komunikaci, ze kterých je možno jezdce a spřežení zásobovat, kontrolovat, odložit zraněného psa, poskytnout veterinární pomoc apod. Jeden kontrolní bod u trati je pořadatel povinen zřídit, je-li etapa delší než 50 km. Při etapách kratších než 50 km jsou kontrolními body start a cíl etapy.
b) Při etapovém závodu může stanovit ředitel závodu zásobovací body, na které bude pořadatelem rozvezena předem připravená strava a další nutné věci. Jezdci musí mít své krmivo pro psy a další zásoby uloženy v dobře uzavřeném balení, vhodném k umístění na určeném zásobovacím bodu, zásoby musí být označeny jménem jezdce (nebo startovním číslem). Dle rozhodnutí pořadatele mohou v předem určených případech jezdci a pomocníci zodpovídat za dopravu svého krmiva pro psy sami.
c) Ředitel závodu je oprávněn určit pomocníky, kteří na kontrolních bodech mohou pomáhat se spřežením.
d) Na kontrolních bodech mohou být prováděny kontroly spřežení a výstroje, které však nesmí zbytečně zdržovat postup spřežení.
e) Jezdci, kteří závod vzdali nebo byli vedením závodu diskvalifikováni, musí pokračovat v závodě až ke kontrolnímu bodu, od kterého mohou být odvezeni.
f) Jezdci, kteří během závodu onemocní, nebo si přivodí zranění a chtěli by vzdát, musí jet dál až ke kontrolnímu bodu, kde obdrží pomoc a mohou být odvezeni.
g) Není-li jezdec již ve stavu, aby dojel až k dalšímu kontrolnímu bodu, založí bivak a pořadatel jej co nejdříve i se spřežením přepraví k místu, z něhož může odjet. Jezdci, kteří si staví bivak na trati, musí nechat trať průjezdnou, aby tam nepřekáželi jejich psi nebo výstroj.
h) Psi nezpůsobilí pokračovat mohou být odloženi pouze na kontrolních bodech k tomu určených, odložený pes musí být uvázán na řetězu nebo lanku, aby zůstal na místě do vyzvednutí oprávněnou osobou a příslušnému veterináři nebo pověřené osobě musí být sděleno, co psu schází.
i) Na kontrolních bodech odevzdaní psi jsou diskvalifikováni z účasti ve zbývající části závodu.
j) Ředitel závodu nebo veterinář závodu mohou jezdce zadržet za účelem opravy nebo výměny výstroje, jež by dle jejich přesvědčení mohla ohrožovat bezpečnost a pohodu spřežení a/nebo jezdce.
k) Ředitel závodu nebo veterinář závodu mohou zadržet spřežení, jež dle jejich přesvědčení potřebuje odpočinek.
l) Ředitel závodu nebo veterinář závodu může ze závodu vyloučit spřežení nebo psa, kteří se jeví jako neschopní pokračovat v závodě.
m) Jestliže vedení závodu soudí, že mohou existovat důvody pro diskvalifikaci, informuje o tom jezdce a funkcionáře na dalším stanovišti. Jezdec může pokračovat v trati a po dokončení svého závodu se podrobí slyšení.
 
29. VÝSTROJ
a) Startovní číslo musí být viditelně umístěno tak, jak rozhodne ředitel závodu.
29.1. Výzbroj k přežití a povinná zátěž
a) Dle rozhodnutí pořadatele závodu musí být na saních nebo v batohu vezena předepsaná povinná výzbroj. Přesný seznam povinné výzbroje musí pořadatel uvést v propozicích. Může určit výzbroj povinnou a doporučenou.
b) Pořadatel může určit v propozicích minimální povinnou zátěž. Hmotnost zátěže se počítá ze saní, tažných šňůr, postrojů a nákladu (výzbroje na přežití a případně přídavné zátěže). Potřebnou přídavnou zátěž si musí každý jezdec obstarat sám. Pořadatel musí zajistit vhodnou váhu ke zvážení saní i s celou zátěží.
c) Prohlídka výstroje se provádí buď před závodem nebo po něm. Může se také provádět na určeném kontrolním bodě.
d) Doporučená výzbroj je:
- spací pytel, stan nebo bivakovací pytel, izolační matrace
- náhradní ošacení (bunda, boty, čepice, rukavice, ponožky atd.)
- čelní svítilna, náhradní baterie, nůž, mapa s vyznačenou tratí, kompas
- vybavení první pomoci pro psa, vybavení první pomoci pro člověka
- náhradní lano, tažná šňůra, krční spojka, karabinky, náhradní postroje, obojky
- vařič, výzbroj pro vaření, zápalky
- 1 pár sněžnic s vázáním
- 1 sada botiček pro psy na každého psa v týmu
- stake-out, voda, potrava pro psy, miska na vodu
- sekera nebo pila
- sluneční brýle – ledovcové brýle, ochranný krém proti slunci
- pomocný úvazek 3-5 mm 3-5 m dlouhý
- lopata na sníh (lavinová lopata)
- jídlo, termoska s čajem
- lepicí páska (voděodolná)
- osobní doklady
- náhradní lyžařská hůl (skijoring)
e) Žádný jezdec nesmí zahájit závod ani odjet z kontrolního stanoviště bez následujících věcí: - denní dávka jídla na jeden den pro každého psa (např. 0,5 kg granulí nebo 1 kg masa)
- jídlo pro jezdce na jeden den.
Ředitel závodu může z tohoto požadavku vyjmout určená kontrolní stanoviště.
f) Ředitel závodu je oprávněn kontrolovat náležitou výzbroj před etapou i po ní.
g) Ředitel závodu je oprávněn odmítnout při nedostatečné výzbroji povolení ke startu.
 
30. PRAVIDLA NA TRATI
30.1. Pravidla pro značení tratí
a) Pořadatel závodu může za určitých okolností použít jiné značení trati jako např. praporky, reflexní značky. Zásadně by však neměla být měněna barva ani význam. Proti značkám, které ukazují délku tratí, nejsou námitky.
30.2. Měření času
a) Při lékařských nebo vedením závodu nařízených kontrolách se měření času zastavuje, což znamená: čas zdržení se odečte z celkového času.
30.3. Chování na trati
a) Jezdec a spřežení musí tvořit jeden tým. Dvě nebo více spřežení nesmí být spolu svázáno mimo případ, kdy v nouzové situaci poskytují jinému jezdci pomoc. Dojde-li k tomu, musí o tom být kontroly na trati informovány.
a) Jestliže spřežení vyjede z tratě, jezdec je vrátí na místo, na kterém trať opustil, nebo pokud to není proveditelné, může jezdec pokračovat k dalšímu kontrolnímu stanovišti v případě, že při tom nedojde ke zkrácení dráhy či vynechání některého kontrolního stanoviště.
b) Jezdec může přijímat pohoštění na trati, tak jak je nabízeno všem soutěžícím.
c) Jezdec je výhradně zodpovědný za péči o psy ve svém spřežení. Žádný jezdec nesmí přijímat vnější pomoc při každodenní starostlivosti o své psy, pokud to není povoleno ředitelem závodu a k dispozici všem soutěžícím v závodě.
d) Diskvalifikovaný nebo ze závodu odstoupivší jezdec musí dát přednost všem spřežením na trati, která pokračují v závodu.
e) Diskvalifikovaní jezdci a jezdci ze závodu dobrovolně odstoupivší budou pokračovat k následujícímu nebo nejbližšímu kontrolnímu bodu a ohlásí se u zodpovědného pořadatele závodu.
31. DODATEČNÁ A VOLITELNÁ PRAVIDLA.
a) Pořadatel se může rozhodnout vypustit do druhého a/nebo následujících kol pomalejší spřežení před rychlejšími spřeženími, např. v obráceném pořadí výsledků předchozího kola.
b) Pořadatel se může rozhodnout uplatnit pravidla pro střídání skupiny psů.
c) Pořadatel může zavést dodatečná pravidla tak, aby byly splněny požadavky specifické pro místní podmínky.
d) Dodatečná pravidla musí být v duchu Závodního řádu, jehož smysl se nesmí měnit.
 
Oddíl Šestý. Zkratky jednotlivých tříd a délky tratí
32. ZÁVODY NA SUCHU
32.1. Sprintové
A, A1, A2 – Spřežení 5-8 psů 4 – 8 km
C, C1, C2 – Spřežení 3-4 psi 4 – 8 km
BKJM – Bikejöring s jedním psem muži 2 – 8 km
BKJW – Bikejöring s jedním psem ženy 2 – 8 km
SC2 – Scooter s jedním až dvěma psy 2 – 8 km
SC21 – Scooter s jedním až dvěma psy (čistokrevní) 2 – 8 km
SC1 – Scooter s jedním psem 2 – 8 km
CCM – Canicross s jedním psem muži 2 - 8 km
CCW – Canicross s jedním psem ženy 2 - 8 km
CCJD – Canicross s jedním psem dorost 2 – 4 km
CCJS – Canicross s jedním psem starší žáci 1,5 – 2 km
CCJM – Canicross s jedním psem mladší žáci 0,5 – 1,5 km
 
32.2. Midové
MU, MU1, MU2 – Spřežení 7-12 psů 13 – 25 km
MB, MB1, MB2 – Spřežení 4-6 psů 13 – 25 km
MBKJ – Bikejöring s jedním psem 13 – 25 km
MSC2 – Scooter s jedním až dvěma psy 13 – 25 km
MCC – Canicross s jedním psem 13 – 25 km
 
33. ZÁVODY NA SNĚHU
33.1. Sprintové
U, U1, U2 – Spřežení 7 a více psů 18 – 25 km
A, A1, A2 – Spřežení 7-8 psů 14 – 18 km
B, B1, B2 – Spřežení 5-6 psů 10 – 14 km
C, C1, C2 – Spřežení 3-4 psi 6 – 10 km
D – Spřežení se dvěma psy 6 – 10 km
SKJ2 – Skijöring s jedním až dvěma psy 5 – 20 km
SKJ1M – Skijöring s jedním psem muži 5 – 20 km
SKJ1W – Skijöring s jedním psem ženy 5 – 20 km
SKJ1J – Skijöring s jedním psem junioři 5 – 10 km
PM – Pulka s jedním psem muži 5 – 20 km
PW – Pulka s jedním psem ženy 5 – 20 km
KombiM – Kombinace muži 5 – 20 km
KombiW – Kombinace ženy 5 - 20 km
 
33.2. Midové
MU, MU1, MU2 – Spřežení 7-12 psů 30 – 45 km
MB, MB1, MB2 – Spřežení 4-6 psů 30 – 45 km
MSKJ2 – Skijöring s jedním až dvěma psy 30 – 45 km
 
33.3. Longové
Čistokrevní
LT1 – Spřežení do 4 psů 45 km a více
LT2 – Spřežení do 8 psů 45 km a více
LT0 – Spřežení do 12 psů 45 km a více
Otevření
LB – Spřežení 4-6 psů 45 km a více
LU – Spřežení 7-12 psů 45 km a více
LSKJ2 – Skijöring se dvěma psy 45 km a více
 
33.4. Atypické
Platí pro ně všechna pravidla v ZŘ, SŘ i ŘO, avšak lze zažádat u STK o schválení několika výjimek. Ovšem tyto mohou být převážně v rámci vypsání specifických tříd, změny délky tratí, povinné výbavy apod. V žádném případě se nesmí týkat změny oddílu 1 – všeobecná pravidla dle tohoto ZŘ.
Pořadatel musí dbát na to, aby takový závod, stejně jako všechny ostatní, nikterak neohrozil zdraví psů a jezdců a dobrého jména sportu psích spřežení.
 
33.5. Dodatek
Je nutné dodržovat stanovené délky tratí pro jednotlivé třídy. 
Při nepříznivých podmínkách je možno změnit délku trati, tzn. zkrátit či prodloužit trať, ale maximálně o 25%. Pořadatel o této změně musí vždy včas informovat všechny účastníky závodu.

FOTOGALERIE