Napsat dotaz

Závodní řád I. část

Platný od 08/2020
 
Tento Závodní řád (dále ZŘ) je zpracován v souladu s Řádem ochrany zvířat při závodech psích spřežení (dále jen ŘO), schváleným dne 7. 9. 2006 Ústřední komisí pro ochranu zvířat, který stanovuje podmínky a pravidla pro zacházení se psy při závodech psích spřežení na území České republiky.
Závodní řád stanovuje závodní pravidla pro závody psích spřežení, které jsou organizovány sportovními kluby zastřešenými Českou asociací sleddog sportů, z.s.
 
Závodní řád musí být dodržován všemi účastníky závodu.
 
 
Obsah
Oddíl 1 – Všeobecná pravidla
Oddíl 2 – Zvláštní pravidla pro spřežení – sprintové a midové závody
Oddíl 3 – Zvláštní pravidla pro skijöring, pulka a kombinace
 
 
Názvosloví
Jezdec/závodník: Osoba, která vede tým psa/psů přihlášených k závodu.
Pomocník/doghandler: Osoba, která pomáhá jezdci na startu, v cíli a stake-outu.
Tým: Jezdec a jeho pes nebo psi.
Chiplist: Identifikační formulář, kde je vyplněno jméno jezdce, jeho sportovní klub, DID, stát, třída, startovní číslo a všichni psi, kteří byli jezdcem na území závodu přivezeni. U každého psa musí být vyplněno jeho jméno, rok narození, pohlaví, číslo čipu, zda-li závodí a případně bere-li nějaké léky. Závodí-li jezdec ve více třídách, pro každou vyplní jeden chiplist. Psi, kteří nezávodí, se uvedou na jeden z chiplistů.
Závod: Soutěž v určité třídě. Může se skládat z více kol nebo etap.
Kolo závodu: Jedno překonání tratě. Start druhého, popřípadě dalšího kola je většinou ze stejného místa a probíhá po stejné trati.
Etapa závodu: Jedno překonání části tratě. Cíl se nachází většinou jinde než start. Start etapy následující je většinou z cíle etapy předchozí.
Území závodu: Vyhrazená parkoviště, prostory pro diváky, místo stake-outu, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní trať.
Stake-out: Prostor pro psy, kde se mohou nacházet, když nezávodí.
Vedení závodu: Komise s absolutním právem rozhodování při dané akci. Je složena až ze tří funkcionářů závodu. Ředitele závodu, hlavního rozhodčího a případně technického delegáta.
Ředitel závodu: Osoba odpovědná za organizaci a průběh závodu.
Hlavní rozhodčí: Osoba odpovědná za přesné vyhodnocení výsledků závodu. Kontroluje povinnou výbavu, správný postup na startu a v cíli.
Technický delegát: Osoba jmenovaná sportovně technickou komisí (STK). Provádí nezávislý dohled nad průběhem závodu a dodržováním SŘ, ZŘ a ŘO. Popsán samostatně v článku 2 Soutěžního řádu.
Traťový komisař: Zodpovědný za přípravu tratí, značení nebezpečných míst, kontroly na trati.
Veterinář: Provádí veterinární prohlídky před startem, kontroluje zdravotní stav psů a jejich identifikaci.
Nebezpečná situace: Všechny situace, které bezprostředně ohrožují všeobecné bezpečí/zdraví psů a/nebo lidí a soukromý majetek.
Sezóna: Období, ve kterém se pořádají závody psích spřežení, začíná 1. září a končí následující rok 31. května. Vedení závodu musí vždy zohlednit klimatické podmínky (např. teplota vzduchu, vlhkost apod.), a tomu podřídit daný závod, aby nedošlo k jakékoli újmě na zdraví psů.
Věk: Za věk závodníka se celou sezónu považuje ten, který dovrší 31. prosince v daném kalendářním roce. Za věk psa je považován ten, kterého dosáhne v den začátku závodu, kterého se účastní.
 
 
Oddíl První. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
Platí pro všechny třídy. V případě rozporu mezi všeobecnými a zvláštními pravidly platí zvláštní pravidla.
 
1. PODMÍNKY ÚČASTI
1.1. Způsobilost
a) Přihláška závodníka k závodu musí být podána před startem závodu do uzávěrky, kterou určí pořadatel.
b) Pořadatel může při udání důvodu přihlášku závodníkovi odmítnout.
c) Přihlášením uznává závodník podmínky vypsané pro daný závod.
d) Přihláška pro závodníka mladšího 18-ti let musí být podepsána jeho zákonným zástupcem. Tímto podpisem deklaruje, že dle jeho názoru je neplnoletý účastník schopen účastnit se závodu a bezpečně absolvovat trať ve vhodné třídě. Podpisem se zříkají nároku na případné odškodnění od pořadatele, který by mohl vzniknout ve vztahu ke skutečnosti, že závodník není plnoletý.
e) Pořadatel má právo užívat fotografie a shromažďovat informace o závodu a účastnících závodu k užití pro účely reklamy, public relations nebo další publicity související se závody.
1.2. Jezdci/závodníci
a) Pes/spřežení musí být po celou dobu závodu vedeno jezdcem, s nímž startovalo v prvním kole.
b) Ke změně jezdce v průběhu závodu může dojít pouze u více jak dvoudenního závodu v důsledku nemoci nebo zranění jezdce a po schválení ředitelem závodu. Náhradní jezdec musí pak vést spřežení až do konce závodu.
c) Minimální věk pro jezdce je:
 • u individuálních juniorských tříd: CCJM 7-10 let, CCJS 11-14 let, CCJD 15-18 let, SKJ1J 13-18 let
 • v ostatních třídách = 18 let
 • mladší 18-ti let mohou startovat mezi dospělými ve třídě D, C a v individuálních třídách CC, SC, BKJ a SKJ1 mezi dospělými, dosáhli-li minimálního věku 13-ti let
 • pro mladší 18-ti let nutno vždy dodržet pravidlo z oddílu 1 – Podmínky účasti, 1.1 Způsobilost, písmeno d)
d) Jezdec, který byl v jednom kole diskvalifikován, nesmí startovat ani v kolech následujících.
e) Jezdci se musí účastnit schůzky závodníků před startem závodu. Ředitel závodu může závodníka zprostit této povinnosti, pokud se závodník zdržel z nepředvídatelných okolností. V tomto případě je závodník zodpovědný za získání instrukcí od pořadatele před startem.
f) Jezdci jsou také povinni účastnit všech dalších schůzek jezdců, oficiálně oznamovaných pořadatelem nebo ředitelem závodu.
g)   Jezdci musí svým psům poskytnout vhodné závodní zázemí, nesmí jakkoli ohrozit jejich zdraví ani řádný průběh závodu a musí vždy dbát na dobré jméno sportu psích spřežení.
1.3. Psi
a) Start nebude povolen spřežení nebo jednotlivému psu, který se dostaví na startovní čáru a kterému veterinář zakázal start.
b) Spřežení nebo jednotlivý pes, který se v závodě nezúčastnil kola prvního, nesmí startovat ani v kolech dalších.
c) Spřežení nebo jednotlivý pes, který byl v jednom kole diskvalifikován, nesmí startovat ani v kolech následujících.
d) Způsobilost psů není rasově omezena. Ale z důvodu různé výkonnosti plemen severských psů dle FCI lze rozdělovat jednotlivé třídy spřežení na tyto podskupiny:
1) otevřené – pro všechna plemena bez rozdílu
2) uzavřené pro sibiřské husky a české horské psy, značí se číslovkou „1“ za písmenem dané třídy (C1, B1, MB1 atd.)
3) uzavřené pro ostatní severská plemena dle FCI (aljašský malamut, grónský pes, samojed, kanadský eskymácký pes) vyjma SH a ČHP, značí se číslovkou „2“ za písmenem dané třídy (C2, B2, MB2 atd.)
Pozn. Vyskytne-li se v týmu uzavřeném pro ostatní severská plemena dle FCI (AM, GP, S, KEP) i jediný pes ze skupiny uzavřené pro SH a ČHP, automaticky je přeřazen do vyšší výkonnostní třídy. Ilustrativní příklad, midová šestka 5AM + 1SH se musí hlásit automaticky do třídy MB1. 
e) Psi, kteří se účastní závodu, musí být staří nejméně jeden rok, pro závody typu mid a long minimálně 18 měsíců. 
f) Veterinář závodu může před startem závodu požadovat, aby psi podstoupili fyzické vyšetření za účelem povolení vystartovat.
g) Každý pes se může v závodě, v jeden den, zúčastnit pouze jednoho kola/etapy v jedné třídě. V případě závodů na suchu se povolují dva starty jednoho psa v jeden den, ale pouze pokud je jeden start ve třídě canicross a druhý BKJ, SC nebo na káře a zároveň součet vzdáleností těchto dvou tříd nepřesáhne 10 km.
h) Březí a kojící feny mají start zakázán na všech závodech.
1.4. Nemoci
a) Psi, nebo výstroj, která pochází z místa (psince), kde se vyskytla nakažlivá choroba (vzteklina, psinka, hepatitida, leptospiróza nebo jiná závažná nakažlivá choroba) se nesmí závodu zúčastnit.
b) Zjistí-li veterinární lékař u některého ze psů přítomných na území závodu závažnou nakažlivou chorobu, musí být dotyčný pes diskvalifikován. Všichni psi, kteří k takovému spřežení patří, musí být z území závodu ihned odvedeni.
1.5. Identifikace
a) Všichni psi musí být čipováni a zapsáni v chiplistu.
b) Psi vyřazení z týmu musí být pořadatelem zaznamenáni v chiplistu.
1.6. Lékařské ošetření psů a podávané léky
a) Závodník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a je-li to možné, vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, vyřadit jej ze závodu.
b) Při závodech není dovoleno podávat psům jakékoliv léky bez povolení veterináře závodu.
1.7. Doping a dopingová kontrola
a) Jezdec je povinen zabezpečit, aby jeho psi nebyli po dobu soutěže pod vlivem dopingu.
b) Vedení závodu je oprávněno nechat provést dopingovou kontrolu.
c) Je-li vyžadována dopingová kontrola, musí při ní být přítomen jezdec příslušného psa/spřežení. Ten musí předložit soupis všech medikamentů, které svým psům nebo psovi podal v posledních 72 hodinách.
d) Pokud jezdec provedení dopingové zkoušky u svého spřežení nebo psa odmítne, bude tým vedením závodu diskvalifikován.
e) Jestliže se u psa prokáže podání zakázaného léku, bude tým vedením závodu diskvalifikován. S tímto rozhodnutím musí být jezdec seznámen.
1.8. Vybavení / Výstroj
a) Veškerá výstroj podléhá schválení vedení závodu. Všichni soutěžící nesou zodpovědnost za to, že jejich výstroj splňuje požadavky stanovené těmito pravidly.
1.8.1. Prohlídka
a) Jezdec se spřežením i celkovou výzbrojí má být nejpozději 10 minut před svým plánovaným startem připraven k případné prohlídce v prostoru stake-outu, u distančních a etapových závodů alespoň 30 min před jeho plánovaným startem.
b) Prohlídka musí skončit nejpozději 6 minut před jeho startem.
c) Prohlídka může být uskutečněna také bezprostředně po dojetí každého kola.
d) Prohlídka se má provádět na takovém místě, kde nebude překážet jiným spřežením ve startovním a cílovém prostoru.
1.9. Jiné předměty a vybavení
a) Každý jezdec obdrží od pořadatele startovní číslo, které musí během závodu nosit viditelně na těle, pokud vedení závodu neurčí jinak.
b) Náhubky, ostnaté obojky a obojky plně stahovací, biče a hole jsou zakázány.
c) Jezdec by neměl mít obuv, které by mohla být psům jakkoli nebezpečná. Obuv s hroty do 1 mm je povolená.
d) Hroty na pláštích jakéhokoli závodního stroje jsou striktně zakázány.
e) Použití BGB karabin je zakázáno v jakékoli části výstroje.
1.10. Diskvalifikace příliš pomalých spřežení
a) Vedení závodu může z účasti v dalších kolech vyřadit spřežení, jejichž čas v jednom kole byl větší než 150% průměrného času tří nejrychlejších spřežení v daném kole v dané třídě.
b) O uplatnění tohoto práva musí být účastníci informováni v propozicích.
 
2. Pravidla na STARTU a v CÍLI
2.1. Startovní pořadí
a) V prvním kole se startuje podle pořadatelem určeného pořadí. Záleží na pořadateli, jestli zvolí losování počítačem, nasazování podle výkonnosti, času přijetí přihlášky apod.
b) Startovní pořadí pro druhé kolo určují výsledky kola prvního. Nejprve startuje tým nejrychlejší, následuje druhý nejrychlejší atd.
c) Pokud má závod více než dvě kola, vypočítá se celkový čas součtem časů kol již odjetých, z něho se pak stanoví pořadí startu. Nejlepší tým startuje jako první.
2.2. Startovní intervaly
a)  0,5 nebo 1 minuta pro všechny třídy s jedním psem.
b)  1 nebo 2 minuty pro všechny třídy s 2-8 psy.
c)  2 nebo 3 minuty pro všechny třídy nad 8 psů.
2.3. Rovnost časů
a) Je-li celkový čas dvou nebo více týmů stejný, v dalším kole startují v pořadí opačném než při kole předcházejícím.
b) Při rovnosti časů všech kol je dotyčným týmům přiděleno vyšší umístění.
2.4. Hromadný a stíhací start
a) Podle rozhodnutí pořadatele se může ve specifických třídách a/nebo kolech organizovat hromadný nebo stíhací start.
b) Hromadný start je zakázán ve všech třídách, kde jezdec používá kolo/koloběžku/káru.
2.4.1. Hromadný start
a) Všichni závodníci v jedné třídě startují ve stejný čas z jedné startovní čáry. V případě velkého počtu závodníků mohou být přidány další startovní čáry.
b) Startovní zóna musí mít pro každého závodníka jednu dráhu. Vzdálenost drah od sebe by měla být asi 2 m. Délka závodních drah by měla být asi 80 m, na konci s vyznačenou čárou.
c) Další startovní čáry mohou být nejméně 10 m od sebe v závislosti na velikosti týmu.
d) Pomocníci mimo poslední startovní čáru musí opustit startovní zónu nejpozději 30 vteřin před startem.
e) Startovní signál vydává startér se dvěma praporky a návěstím s velkou (dobře viditelnou) číslicí „1“
f) Pozice startéra je konci startovní zóny (před závodníky) tak, aby jej všichni mohli dobře vidět.
g) Signály ke startu:
 • Jednu minutu před startem je ukázáno návěstí „1“
 • Třicet vteřin před startem – startér má zdvižené ruce s praporky nad hlavou
 • Patnáct vteřin před startem dá startér paže s praporky do horizontální polohy
 • V okamžiku startu startér prudce mávne praporky dolů.
h) Tým, který vystartoval předčasně, obdrží penalizaci 30 vteřin.
2.4.2. Stíhací start (Gundersenova metoda)
a) V prvním kole stíhacího závodu se startuje po jednom.
b) Ve druhém kole stíhacího závodu startuje vítěz prvního kola jako první, druhý v pořadí startuje jako druhý atd. Startovní intervaly jsou stejné jako odstupy mezi závodníky získané v prvním kole, zaokrouhlené na vteřinu nahoru.
c) Ve druhém kole se startuje ze startovních koridorů. Počet koridorů musí být takový, aby v jednom koridoru byl odstup mezi startujícími závodníky minimálně 5 vteřin.
d) Vedle startovní zóny musí být umístěny startovací hodiny. Musí být dostatečně veliké a v takové vzdálenosti, aby na ně mohli vidět i pomocníci.
2.5. Startovní místo a čas
a) Ve třídách canicross, skijoring, pulka a kombinace čeká závodník a pes na signál ke startu před startovní čárou. Závodník drží psa za obojek nebo za postroj.
b) Ve třídách na saních, káře, bikejoring a scooter čeká pouze závodník na signál ke startu před startovní čárou.
c) Na saních určuje startovní bod přední oblouk saní.
d) Ve třídách na kárách, bikejoring a scooter nesmí žádná část stroje do vydání signálu ke startu překročit startovní čáru.
e) Celý tým se na startovací čáře úplně zastaví, dokud nedostane povolení ke startu. Počítání času začíná v dobu uvedenou na startovní listině.
f) Pokud některý tým vyrazí na trať před plánovaným startovním časem, počítá se mu (pokud je rozhodnuto, že nešlo o zavinění jezdce) čas od skutečné doby startu. V opačném případě může být tým vedením závodu diskvalifikováno.
g) Start týmu, který se zpozdil, je přípustný do uplynutí 50% doby intervalu mezi jednotlivými startujícími týmy. Po této době je tým brán jako „zpožděný“ a nesmí překážet při startu týmu následujícímu.
h) Startér smí „zpožděný“ tým nechat odstartovat mezi starty týmů následujících, a to v případě, že nenaruší jejich přípravu ve startovní zóně.
i) Tým, který do startu následujícího týmu neuvolní startovní zónu (nejméně 30m), může být vedením závodu diskvalifikován.
2.6. Pomoc ve startovní zóně
a) Rozsah a způsob pomoci ve startovní zóně určuje ředitel závodu, své rozhodnutí dává závodníkům na vědomí před startem prvního kola.
b) Pokud neoznámí ředitel závodu žádná zvláštní pravidla chování ve startovní zóně, je kromě dělání vodiče jakákoli pomoc přípustná.
2.7. Cíl
a) Čas týmu v cíli se zaznamenává v okamžiku, kdy první pes týmu protne cílovou čáru. Další metody měření času jsou povoleny, pokud jsou o nich všichni závodníci oficiálně informováni před startem prvního kola.
b) Jestliže cílovou čáru překročí tým bez jezdce, zaznamenává se čas, kdy cílovou čáru překročí jezdec.
 
3. Pravidla na TRATI
3.1. Projetí trati
a) Tým musí projet celou určenou trať.
b) Stane-li se, že tým trať opustí, musí se na ni vrátit v místě, kde ji opustilo. Dojde-li ke zkrácení tratě, i neúmyslné, může být tým vedením závodu diskvalifikován.
3.2. Značení trati
a)   Trasa musí být projížděna podle značení:
 • odbočení vlevo = červený terč na levé straně tratě,
 • odbočení vpravo = červený terč na pravé straně tratě,
 • rovně = modrý terč na jedné straně (libovolné) tratě,
 • pozor = žlutý terč,
 • konec startovní zóny = terče po obou stranách tratě min. 30 m od startovní čáry,
 • zóna se zrušeným právem předjíždění = 800 (150) m před cílem tabule s nápisem „800“ („150“)
b) Závodní trať musí být jasně a zřetelně značena dostatečným počtem dobře viditelných terčů libovolného tvaru. Minimální průměr vepsané kružnice musí být 20 cm.
c) Odbočování tratí jednotlivých tříd musí být značeno na ukazatelích před odbočkami terčem s udáním dané třídy, může být zabezpečeno hlídkou s přenosným oplůtkem.
d) Za odbočku se, jako potvrzení správnosti směru jízdy, vždy umísťuje modrý terč s udáním dané třídy.
e) K zabezpečení či zpřesnění trati je možné použít i různé zátarasy. Měly by tvořit pro psa jasnou fyzickou zábranu. Nesmí být užito žádného nebezpečného materiálu, který by mohl jakkoliv ohrozit tým či vybavení jezdce.
3.3. Chování na trati
a) Jezdec bude vedením závodu diskvalifikován, když v průběhu závodu použije kromě svého závodního prostředku, na kterém vystartoval, jiný dopravní prostředek s výjimkou případu, kdy dojde ke ztrátě spřežení nebo psa.
b) Jezdec ani jeho pes/spřežení nesmí překážet ostatním závodníkům. 
c) Přibrání spolujezdce je, kromě případu nouze, okamžité tísně nebo je-li to podmínkou závodu, zakázáno.
3.4. Pomoc na trati
a) Všem spřežením se může dostat stejné pomoci jakéhokoli typu od pořadatelů rozmístěných na určených místech trasy, tak jak je povoleno ředitelem závodu.
b) Jezdci, kteří odstartovali ve stejném kole, si mohou navzájem pomáhat.
c) Pomoc diváků nebo pomocníků (povolená pomoc) je omezena:
 • V přítomnosti jezdce mohou tyto osoby držet pouze kolo/koloběžku/káru/saně, výjimkou je pouze nekontrolovatelné spřežení a situace krajní nouze.
 • V nepřítomnosti jezdce mohou a mají tyto osoby zadržet a držet spřežení, ale jen do té doby, než se dostaví jezdec.
d) Nikdo nesmí dělat žádnému psovi/spřežení úmyslně vodiče. Jezdec nesmí dělat svému psovi/spřežení vodiče například tím, že by před ním šel nebo běžel, s výjimkou prošlapávání trati na sněhových závodech. Podpora psa/psů táhnutím je zakázána s výjimkou předcházení kolizním situacím při předjíždění, případně navádění do odbočky. Jakákoli činnost pomocníka nebo jiné osoby sloužící jako lákání psa/psů k rychlejšímu projetí určitého úseku trati nebo cíle je chování, které má charakter dělání vodiče a je zakázáno (např. volání na psa/psy v cíli).
3.5. Uprchlé spřežení nebo psi
a) Všichni jezdci musí mít na zřeteli, že uprchlé spřežení nebo pes jsou v ohrožení.
b) Pes/spřežení bez jezdce nesmí omezovat nebo zpomalovat ostatní týmy.
c) Jezdec je povinen své uprchlé spřežení nebo psa co možná nejrychleji dostihnout a zadržet. Přibrání na kolo/koloběžku/káru/saně nesmí od jiného jezdce vyžadovat.
d) V případě, že jezdec nemůže rychle a bezpečně dohonit svého psa/spřežení, musí přijmout pomoc, a to včetně svezení je-li možné, tak aby svého psa/spřežení co nejrychleji dohonil. Jestliže jezdec, jemuž uprchl pes/spřežení, dostupnou pomoc nepřijme, může za to být diskvalifikován. Vedení závodu rozhodne, zda bude jezdec diskvalifikován.
e) Jakékoliv další osoby se žádají, aby zastavily a zadržely uprchlé spřežení nebo psa.
f) Veškerá pomoc musí být nahlášena řediteli závodu ihned po překročení cílové čáry. Vedení závodu rozhodne, zda tým bude penalizován.
g) Uběhne-li spřežení nebo pes celou trať a jezdec při zadržení svého psa/spřežení využil pouze dovolené pomoci a absolvoval tak celou trať, může pokračovat v závodě bez penalizace.
3.6. Přednost
a) Při startu po dvou a kdykoliv se spojí dvě trasy má přednost tým, jehož vedoucí pes je nejdále vpředu.
b) Když se týmy míjejí v protisměru na jedné trase, pak tým jedoucí se svahu dolů má přednost. Na rovném terénu ředitel závodu před jeho zahájením určí a oznámí, zda bude mít přednost přijíždějící či odjíždějící tým.
c) V cílové zóně se zrušeným právem předjíždění (v úseku 800 nebo 150 m před cílem podle třídy) nikdo nesmí vyžadovat přednost při předjíždění.
3.7. Předjíždění
a) Předjíždějící tým má právo na předjíždění již tehdy, když jsou jeho vůdčí psi (pes) vzdáleni od předjížděného týmu 15 m.
b) Na povel předjíždějícího jezdce „TRAŤ“ nebo „TRAIL“ musí dojížděný jezdec uvolnit trať, svého psa/spřežení přitom řídí na stranu dráhy a zpomalí. Musí držet stopu za svým psem či spřežením, aby vytvořil co největší a nejbezpečnější prostor pro předjetí. Pokud to předjíždějící jezdec vyžaduje (např. povelem „STOP“), musí zastavit a zůstat stát. Zastavení není vyžadováno u tříd individuálních, pokud nehrozí vzájemná kolize či jakékoli ohrožení předjíždějících se týmů.
c) Zamotá-li se předjíždějící spřežení z důvodu předjíždění, může jezdec tohoto týmu – aby rozmotal a napnul zamotané šňůry - požádat jezdce předjížděného týmu, aby zastavil na dobu ne delší než jednu minutu u tříd pro 8 a více psů a půl minuty u ostatních tříd.
d) Předjeté spřežení nemůže znovu předjíždět, pokud jezdec jedoucí před ním vyvíjí úsilí udržet tým v pohybu. Neplatí pro canicross, bikejoring, scooter, skijoring, pulku a kombinaci.
e) Předjetý tým může předjíždět nejdříve:
 • po 2 minutách nebo vzdálenosti cca 800 m ve třídách pro méně než 8 psů
 • po 4 minutách nebo cca 1600 m ve třídách pro 8 a víc psů
 • po kratším čase nebo úseku tehdy, souhlasí-li s tím oba jezdci.
e) Zastaví-li předjíždějící tým po dokončení předjíždění z jiného důvodu (např. oprava výstroje, přepřažení či naložení psa), může být právě předjetým týmem zase předjeto.
f) Jezdec, který chce předjet dva nebo více týmů stojících společně, může tyto předjet najednou poté, co se ujistí, že předjíždění nezpůsobí žádné nebezpečí předjížděným týmům. Stojící jezdci musí podniknout vše, aby projíždějícímu týmu uvolnili trať.
g) Spřežení musí mezi sebou udržovat odstup nejméně délky jednoho spřežení. Výjimkou je předjíždění a zóna se zrušeným právem předjíždění.
h) V zóně se zrušeným právem předjíždění nemusí předjížděný tým uhnout a zastavit. Tato zóna se nachází pro canicross a skijoring v délce 150 m a pro všechny ostatní třídy v délce 800 m před cílem.
3.8. Předjíždění při hromadném a stíhacím závodě
a) V kolech, která byla startována hromadným nebo stíhacím startem, neplatí po celé délce trati právo přednosti při předjíždění.
b) Každý závodník je povinen následovat svého psa/psy po stejné straně trati.
c) Na povel předjížděného „Trať“ nebo „Trail“ je závodník  povinen uvolnit trať (tj. nechat předjíždějícímu závodníkovi prostor pro předjetí). Pokud uvolnění trati podmínky neumožňují (úzká trať) je povinen uvolnit trať nejdříve jak jen to bude možné.
d) Prokáže-li se úmyslné křížení trati při předjíždění, bude křižující závodník vedením závodu diskvalifikován.
 
4. CHOVÁNÍ na závodě
4.1. Odpovědnost a sportovní duch
a) Musí převládat ohleduplnost, zdravé lidské porozumění a sportovní duch. Jestliže vedení závodu rozhodne, že chování závodníků, pomocníků i psů, škodí dobrému jménu závodu nebo sportu, bude dotyčný tým diskvalifikován.
b) Závodník je odpovědný za chování své a svých pomocníků na celém území závodu a po celý čas závodu.
c) Závodník odpovídá za své psy ve dne i v noci a je povinen postarat se o dohled nad nimi.
d) Odpad po lidech či psech může být ponechán v prostoru závodu pouze v místě určeném pořadatelem.
4.2. Trestání psů
a) Fyzické trestání psů, ať už nějakým nástrojem nebo bez něj, je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.
b) Používání bolest působících pomůcek je zakázáno.
c) Jestliže některý jezdec dle názoru vedení závodu týrá psa, musí být tento jezdec diskvalifikován.
 
5. PORUŠENÍ PRAVIDEL
5.1. Obecně
a) Hlášení o porušení pravidel se týká chování závodních týmů v území závodu po celou dobu závodu a    postupu účastníků závodu v rozporu se ZŘ, SŘ a ŘO.
5.2. Hlášení členem oficiální hlídky
a) Oficiální členové hlídek musí každé zřejmé překročení pravidel hlásit vedení závodu. A to ihned nebo bezprostředně po ukončení kola, v němž k přestupku došlo.
b) Vedení závodu v případě překročení pravidel rozhoduje o vhodných opatřeních.
5.3. Hlášení účastníkem závodu (závodníkem)
a) Účastníci závodu, kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků závodu, musí zprávu o přestupku předat vedení závodu ihned po dojetí do cíle daného kola. Oznámení zprávy může být i ústní.
b) Po každém ústním ohlášení přestupku musí, do jedné hodiny po ukončení kola, ve kterém k přestupku došlo, následovat oznámení písemné.
c) Poplatek za hlášení o přestupku je stanoven na 100,- Kč. Splatný je při podání písemného oznámení. A vratný je bezprostředně při uznání onoho oznámení.
5.4. Protesty a slyšení
a) Závodník, člen organizačního výboru nebo oficiálních hlídek, který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, může podat oficiální protest a vyžadovat slyšení u vedení závodu.
b) Vedení závodu je povinno ho vyslechnout a oznámit své rozhodnutí.
5.5. Disciplinární řízení
a) Každý přestupek proti těmto pravidlům musí vedení závodu dle závažnosti potrestat buď slovním napomenutím, 15-ti sekundovou penalizací nebo diskvalifikací závodníka a jeho týmu v daném závodě.
b) Diskvalifikace musí být taktéž udělena za prokazatelné napadení psem. Agrese psů nesmí být v žádném případě tolerována.
c) Nesmí být použita žádná jiná disciplinární opatření, která nejsou definována v Závodním řádu.
d) Rozhodnutí musí být oznámeno co nejdříve, nejpozději však čtyři hodiny před startem následujícího kola.
e) Disciplinární opatření po ukončení závodu musí být oznámeno před začátkem vyhlašování vítězů. Pokud nebyl ústně hlášen žádný přestupek při dojezdu do cíle, může vyhlášení vítězů začít po dokončení posledního kola.
f) Všechna udělená disciplinární opatření musí být následně uvedena ve výsledkové listině s odkazem na bod, kterého se porušení týkalo. Při opakovaných výskytech téhož problému v průběhu sezóny u jednoho závodníka může vedení závodu volit přísnější opatření.
g) Proti disciplinárnímu opatření udělenému v průběhu závodu se může postižený závodník odvolat ke sportovně technické komisi (STK). Rozhodnutí STK jsou nenapadnutelná a konečná.
 
 
Oddíl Druhý. Zvláštní pravidla PRO SPŘEŽENÍ – sprintové + midové závody
Pro sprintové a midové třídy spřežení platí všeobecná pravidla a následující ustanovení:
 
6. PODMÍNKY ÚČASTI
Podle rozhodnutí pořadatele závody mohou probíhat v následujících třídách.
6.1. Třídy
Sprintové třídy
 • Spřežení Unlimited (U) se sestává z nejvýše 12 psů a nejméně sedmi psů v prvním kole a nejméně pěti psů v jakémkoli následném kole
 • Spřežení do 8 psů (A) se sestává nejvýše z osmi psů a nejméně pěti psů
 • Spřežení do 6 psů (B) se sestává nejvýše ze šesti psů a nejméně čtyř psů
 • Spřežení do 4 psů (C) se sestává nejvýše ze čtyř psů a nejméně tří psů
 • Spřežení do 2 psů (D) se sestává nejvýše a nejméně ze dvou psů
Midové třídy
 • Spřežení do 12 psů (MU) se sestává z maximálně dvanácti psů, minimálně z osmi v prvním kole a nejméně ze sedmi psů v kolech následujících
 • Spřežení do 6 psů (MB) se sestává nejvýše ze šesti psů a nejméně ze čtyř psů
6.2. Velikost spřežení
a) Po zahájení prvního kola nesmí být ke spřežení přidáváni další psi.
b) Po prvním kole a každém následujícím kole může závodník dobrovolně zmenšit velikost spřežení, při dodržení minimální velikosti dané třídy.
c) Závodník je zodpovědný za úpravu velikosti spřežení přiměřeně jeho schopnostem.
d) Ředitel závodu může zmenšit velikost kteréhokoli spřežení, které určí jako příliš velké pro jmenovaného závodníka.
e) Ředitel závodu může určit maximální počet psů pro třídu Unlimited (U).
6.3. Doplňující a volitelná pravidla
a) Podle rozhodnutí pořadatele může mít každý závodník skupinu psů na střídání pro výběr psů do každé etapy/kola při dodržení minimálních a maximálních počtů dané třídy.
b) Všichni psy každého závodníka musí být řádně zaznamenáni v chiplistu a v průběhu závodu již nelze tyto měnit za jiné či nějaké přidávat.
c) Pořadatel může předepsat další doplňující pravidla.
 
7. VÝSTROJ
7.1. Postroje a šňůry
a) Všichni psi musí být zapřaženi v postrojích jednotlivě nebo po párech.
b) Všechny postroje musí psům dobře padnout okolo krku a přes hřbet a musí být polstrované.
c) Každý pes musí být krční a tažnou šňůrou spojen se šňůrou středovou. Běží-li vepředu dva psi vůdčí (leadři), musí být místo krční šňůry spojeni krční spojkou.
d) Na saních může být vezena šňůra pomocná, nesmí však být použita k jinému účelu, než je držení nebo uvázání saní.
e) Pro midové třídy platí  následující povinná výbava: lékárnička, botičky pro všechny zapřažené psy, jeden náhradní postroj, jedna krční spojka, jedna tažná a středová šňůra.
7.2. Saně
a) Saně musí být dostatečně pevné, aby unesly jezdce a v případě nouze i pasažéra, musí být též opatřené ložnou plochou s pevným dnem vhodným pro bezpečný transport psa a uložení případné povinné výstroje.
b) Saně musí být vybaveny solidní brzdou, dostatečně velkou a funkční brzdící dečkou připevněnou k saním pomocí pevného, dobře fungujícího zvedacího systému, obloukem, kotvou a vakem pro transport psa. Pro třídy D, C a B musí být saně vybaveny jednou kotvou, všechny ostatní třídy musí mít dvě kotvy.
c) Vak musí být zhotoven tak, aby v něm mohl pes být transportován bezpečně, musí mít adekvátní větrací otvory.
e) Saně mohou být měněny mezi koly nebo etapami a na určených kontrolních bodech (distanční závody).
f) Pro účastníky mladší 18 let je povinná helma, pro ostatní účastníky je helma doporučená.
g) Pořadatel závodu může určit další povinné vybavení. Propozice závodu musí obsahovat seznam tohoto vybavení.
 
8. Pravidla na TRATI
a) Jezdec může podle libosti na saních stát, odšlapovat nebo vedle nich běžet.
b) Pes, který v jednom kole odstartuje, musí také toto kolo celé dokončit. Přitom je zapřažen ve spřežení nebo vezen ve vaku na saních.
c) Pes, který po odstartování není schopen běhu, musí být vypřáhnut a vezen ve vaku na saních. Takový pes může být také odložen na připravených a předem ohlášených kontrolních stanovištích.
d) Odložený pes musí být uvázán řetízkem nebo lankem, které ho udrží na místě, dokud si pro něj nepřijede oprávněná osoba.
e) Odložený pes je diskvalifikován pro zbytek závodu (mimo případ etapového závodu, kdy jde o psa ze střídací skupiny. Pokud je pes shledán veterinářem zdravý, může být v další etapě znovu zařazen do spřežení).
 
 
Oddíl Třetí. Zvláštní pravidla pro SKIJÖRING, PULKA a KOMBINACE
Pro třídy skijöring, pulka a kombinace platí všeobecná pravidla a následující ustanovení:
 
9. PODMÍNKY ÚČASTI
a) Podle rozhodnutí pořadatele závody mohou probíhat v následujících třídách:
 • Skijöring s jedním psem
 • Skijöring s jedním až dvěma psy
 • Pulka s jedním psem
 • Kombinace
b) Ve třídách s více psy může závodník snížit velikost svého týmu – pokud chce a pouze mezi etapami (koly). V dalších etapách (kolech) závodník již nemůže vyjmutého psa vrátit zpět (pokud to neumožňují podmínky závodu nebo to neschválí ředitel závodu).
c) Ředitel závodu může snížit velikost týmu, který je příliš velký pro daného jezdce.
 
10. SKIJÖRING
Skijöringový tým se skládá z jezdce na lyžích připojeného tažnou šňůrou k jednomu až dvěma psům v postrojích.
10.1. Třídy 
Sprintové třídy
 • Skijöring s jedním psem muži (SKJ1M) 
 • Skijöring s jedním psem ženy (SKJ1W)
 • Skijöring s jedním psem junioři (SKJ1J)
 • Skijöring s jedním až dvěma psy (SKJ2)
Midové třídy
 • Skijöring s jedním až dvěma psy (MSKJ2)
10.2. Výstroj
a) Psi musí být zapřaženi v postrojích po jednom nebo v páru a po celou dobu připojeni k jezdci tažnou šňůrou s amortizérem.
b) Tažná šňůra musí být připojena k jezdci na pás (minimálně 7 cm široký přes bedra). Pás musí mít otevřený hák, aby bylo možno snadno uvolnit šňůru, nebo rychle uvolňující spojení (vystřelovací karabina).
c) Je zakázáno mít jakýkoliv kovový hák nebo kroužek na konci šňůry u jezdce.
d) Délka tažné šňůry v klidu nesmí být menší než 2 m a v napnutém stavu nesmí přesahovat délku 3 m.
e) Ve třídách se dvěma 2 psy musí být použita krční spojka.
f) Lyže nesmí být nebezpečné pro psy, např. ostré špičky nebo kovové hrany nejsou povoleny.
g) Vybavení musí být k dispozici ke kontrole rozhodčím před a po závodě.
h) Všichni závodníci jsou odpovědní za to, že jejich vybavení odpovídá těmto pravidlům.
 
11. PULKA
Pulkový tým se skládá z jezdce na lyžích spojeného s pulkou, která je tažena jedním psem v postroji.
11.1. Třídy
 • Pulka s jedním psem muži (PM)
 • Pulka s jedním psem ženy (PW)
11.2. Výstroj
11.2.1. Pulka musí být:
a) připojena dvěma pevnými tyčemi (táhly) k postroji, tak aby nemohla najet zapřaženému psu na nohy.
b) Musí být postavena tak, aby přední konce skluznic lyží byly mezi táhly a nemohly ohrožovat psa nebo jezdce.
c) Musí mít možnost pevného a bezpečného připevnění nákladu.
d) Musí být připojena tažnou šňůrou s amortizérem k závodníkovi.
11.2.2. Zátěž musí být:
a) hmotnost psa x 0,7.
b) Pro výpočet je hmotnost psa zaokrouhlená nahoru k nejbližšímu kg a výsledná hmotnost pulky je zaokrouhlena nahoru k nejbližšímu půl kilogramu.
c) Zátěž se skládá z pulky, táhel, postroje, šňůr a přidané váhy.
d) Přidanou váhu správné hmotnosti si opatří sám závodník.
e) Tažná šňůra musí být připojena závodníkovi k pásu (minimálně 7 cm široký přes bedra). Pás musí mít otevřený hák, aby bylo možno snadno uvolnit šňůru, nebo rychle uvolňující spojení (vystřelovací karabina).
f) Lyže nesmí být nebezpečné pro psy, např. ostré špičky nebo kovové hrany nejsou povoleny.
g) Vybavení musí být k dispozici ke kontrole rozhodčím před závodem a po závodě, po závodě také ke kontrole (převážení) zátěže.
h) Všichni závodníci jsou odpovědní za to, že jejich vybavení odpovídá těmto pravidlům.
 
12. KOMBINACE
Závod se skládá z jednoho kola pulka s jedním psem a ihned poté skijoring s jedním psem. Vše absolvuje jeden jezdec se stejným psem na stejné trati.
12.1 Třídy
 • Kombinace muži (KombiM)
 • Kombinace ženy (KombiW)
12.2 Výstroj
a) Platí stejná pravidla jako pro SKJ a P.
 
13. Společná STARTOVNÍ PRAVIDLA pro SKIJÖRING, PULKA a KOMBINACE
13.1. Individuální starty
a) Individuální startovní zóna je specifický úsek trati za startovní čárou, její délka je 30 m a šířka 4 m.
b) Závodník a pes musí čekat před startovní čárou, než bude vydán startovní signál.
c) Jestliže tým vyjede předtím, než je vydán startovací signál, musí být zavolán zpět k řádnému startu. Tento start bude povolen co nejdříve, jen musí být dodržen odstup minimálně 10 sekund před nebo po startu jiného týmu.
d) Jestliže se tým opozdí na start, bude mu povoleno vystartovat, jakmile k tomu bude připraven, pouze musí být dodržen odstup 10 sekund před nebo po startu jiného týmu.
e) V obou výše uvedených případech bude čas zaznamenáván tak, jako by tým vyjel v plánovaném čase, ale startér si zapíše i skutečný startovací čas.
13.2. Hromadný start
Pro hromadný start platí všeobecná pravidla a následující dodatečná pravidla.
a) Po celé délce startovní dráhy musí závodník držet psa za obojek nebo za postroj a musí držet lyže a hůlky souběžně. Pokud tým poruší toto pravidlo, musí být napomenut, nebo – pokud porušením zastavil nebo zdržel jiného závodníka, musí být vedením závodu diskvalifikován.
 
14. Společná PRAVIDLA NA TRATI pro SKIJÖRING, PULKA a KOMBINACE
a) Závodníci následují své psy na lyžích.
b) Závodník nesmí psům udávat tempo tím, že by jel před nimi.
c) Tažení psa nebo nucení psa jakýmkoliv způsobem k pokračování vpřed je striktně zakázáno. Pokud dojde k tažení psa, musí být závodník vedením závodu diskvalifikován. Pomoc psům tažením nebo tlačením pulky je povolena. Pomoc při napájení nebo krmení psů je povolena. Ředitel závodu určí místa na trati, kde může být tato pomoc poskytnuta.
d) Během předjíždění na povel „TRAŤ“ nebo „TRAIL“, předjížděný tým musí uvolnit cestu pro předjíždějící tým tím, že zajede za svým psem/psy na jednu stranu trati, přestane bruslit a musí držet lyže a hůlky rovnoběžně s tratí.
e) Jestliže se pes stane nezpůsobilý pokračovat nebo z jakéhokoli důvodu přestane postupovat, jezdci není povoleno příslušné kolo dokončit.
 
15. Společná PRAVIDLA V CÍLI pro SKIJÖRING, PULKA a KOMBINACE
a) Značka umístěná 150 m před cílem označuje cílovou zónu se zrušeným právem předjíždění, ve které je závodník a jeho pes povinen držet se na stejné straně trati a kde žádný tým nemá právo předjíždění před finišujícím týmem.

FOTOGALERIE