Napsat dotaz

Zápis ze schůzky předsedů a pořadatelů závodů v Praze ze dne 8.9.2007

ZÁPIS

Přítomni: Za vedení SSPS ČR - J.Krejčí, R.Habásko
Gen. sekretář – H. Biharyová
Celkem účastníků jednání - 24

Zahájení
Schůzi zahájil J. Krejčí přivítáním v¹ech účastníků.
Předsedu pro „čistokrevné“ zvolil ČMKSP na svém zasedání - Romana Habáska.


Úkoly-kontrola z minulého zasedání

 1. proplácení příspěvků – za rok 2005 a 2006 - nejsou vyplacené příspěvky za členskou základnu a RZT
 2. k 31.3. posílá administrativní nálelitosti minimum klubů, pak nelze poslat ostatní příspěvky, protole podmínkou výplaty příspěvků je splnění vý¹e uvedeného
 3. J.Krejčí znova zopakoval postup pro správnou komunikaci – v¹e se posílá gen.sekretáři, který materiály zpracuje a předává k proplacení
 4. Řád ochrany zvířat při závodech psích spřelení – přebral funkci, kterou měl původně ZŘ, podle nového zákona nahrazuje ustanovení o ochraně psů v Závodním řádu a bude molné ZŘ přepracovat.
 • Cílem pří¹tích období je v¹echnu komunikaci a administrativu přenést do elektronické podoby!
 • V¹echny potřebné informace jsou umístěné na webu. Předsedové klubů musí čerpat informace z aktuálních údajů na webu a seznámit s nimi své členy.


Vyhodnocení sezony 2006/2007
Kárové
Sprint a mid: Podzim proběhl bez problémů¨
Saňové
Sprint - zima byla beze sněhu a tím málo závodů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí
Mid – uskutečnil se závod Janovičky, Eduard a Říčky
Long – uskutečnil se závod ©ediváčkův long

MR Sprint a Mid nebylo vyhlá¹eno pro nedostatek závodů

Termínový kalendář 2007/2008 hotový – stanovené mistrovské závody, umístěno na webu

Hospodaření 2006
Majetek Svazu: 2x čtečka, 1x tiskárna.

Finance:
PZ 2300tis
Příjmy CSTV 832 tis
Náklady 560tis – (Repre 340tis, Příspěvky 180tis, 40tis ostatní)
KZ 2600tis


Členství v mezinárodních organizacích:

 • Čistokrevní – FISTC
 • Otevření – ESDRA
 • Nová organizace – pouze pro canicross – ECF (Evropská canicrossová federace)-P. Toncar navrhuje vstup SSPS do této org. – (To nejde jsme členy ESDRA a ESDRA organizuje taktél canicross a dělá ME, pak by byly dvě evropské soutěle ve stejné disciplíně, to je pro nás nepřijatelné a sniluje to úroveň i prestil sportovního odvětví).
  P. Toncar sdělil, le nyní poladuje ECF po na¹ich závodnících velké startovné, protole ČR není členem této organizace.
  SSPS nemá námitek proti startu na závodech ECF, ale nemůle je v ládném případě uznat jako ME.
  V. Kovářík doplnil dal¹í informace k uvedenému tématu– vrcholné organizace (svazy) jednotlivých zemí nejsou členy ECF, členem je vldy nějaká jiná organizace. (zvolit i u nás tento postup?). I Jednání mezi ESDRA a ECF: ESDRA ECF oslovila, a ECF nereaguje. Z mezinárodního hlediska je jediným cílem mít jedinou organizaci, která v¹e zastře¹í – nedoporučuje se dělení ani vstupy do nil¹ích organizací, které sport dělí na jednotlivé kategorie
  J.Krejčí navrhl, aby konečné rozhodnutí dala STK.


Řád ochrany zvířat – na webu je umístěný skenovaný originál s razítkyama na webu v „Archivu“ v kolonce „Dokumenty“ http://archiv.mushing.cz/dokumenty/rad_ochrany_zvirat/.
Zku¹enosti ze závodů – ochranáři pouze chtěli vidět dokument a nařídili ho dodrlovat, nebyly problémy.
To, co je stanoveno v tomto dokumentu, má vy¹¹í prioritu nad stejnými kapitolami v SŘ a ZŘ, po novele budou z těchto řádů vypu¹těny.V textové podobě je řád přístupný v¹em náv¹těvníkům webu (v rubrice časopisu „Řády a směrnice“
http://www.mushing.cz/index.php?kod=&modul=casopis&m1=clanek&id_clanku=396)


Soutělní řád – měl by se novelizovat – termín do konce roku 2007.
Jediný návrh při¹el od Pavla Pfeifera –
- V závodech MID můle být vypsána třída MB pro 6 psů z 8, třída MU pro 12 psů ze 14 a třida MSkj2 pro 2 psy ze 3.
- Při vypsání tříd tímto způsobem zapí¹e závodník své psy na chiplist a to minimálně tolik psů, kolik odpovídá minimu pro start v dané třídě a maximálně tolik psů, kolik odpovídá maximu dané třídy plus náhradníky. Do jednotlivých kol zapřahá závodník libovolné psy ze psů uvedených v chiplistu a to minimálně tolik psů, kolik odpovídá minimu pro start v dané třídě a maximálně tolik psů, kolik odpovídá maximu dané třídy.

– spadá předev¹ím do Závodního řádu, prozatím ale zapracovat do Soutělního řádu.
Předbělně je tento návrh schválený, nejsou ládné záporné připomínky.

Závodní Řád – není jil vázán schválením ÚKOZ, protole máme schválen „Řád ochrany zvířat“, proto vytvoříme kompletní novelu ZŘ v souladu s platnými mezinárodními řády

ÚKOL - překlady řádu IFSS, ESDRA, FISTC – v průběhu 2008
  - Novelizace Závodního Řádu – do konce 2008
 • B.Kremlička – návrh zapracovat do Soutělního řádu, le se kaldý závodník musí seznámit s Řádem ochrany zvířat, nebo vést jako povinnost pro pořadatele, le musí mít např. podepsáno, le se kaldý závodník seznámil s pravidly v Řádu ochrany zvířat. Jakou formou to provede, bude na něm – veřejně vyvěsit Řád na nástěnce, nebo okopírovat pro kaldého závodníka, … tj. „prokazatelné seznámení s dokumentem“. Dobré je to například zdůraznit jil v propozicích závodu nebo podpisem na přihlá¹ce.
 • Licence – návrh dělat licenční testy na webu, včetně vyhodnocení, Po dokončení funkčnosti bude vyhlá¹ena plo¹ná obnova licencí. Do nových testů bude zapracována znalost nových řádů - ochrany, případně i novely SŘ a ZŘ. Ideálně provést testy v období 05-09/2008
 • Evidence členů – návrh vést evidenci elektronicky na webu – obdobně jako přihla¹ování RZT – kaldý klub si bude aktualizovat údaje členské základny sám
 • Racepasy – čistokrevní – nebudou se vyladovat pro narozené psy SH a AM po 1.4.2006 pro tuzemské závody, pouze je povinnost pro zahraniční závody - platí do odvolání – nutné do kapitoly číslo VI. Soutělního řádu zapracovat – udělá R.Habásko


Ostatní:

 • Pracovní třída pro SH a AM- nově zavedená třída pro severská plemena pro bonitaci– oficiální stanovisko zatím nedodal P. Kučera - na závodech by mohla probíhat zkou¹ka pro tuto třídu – pro pořadatele to neznamená ládnou zátěl navíc, zajistí si odpovědná osoba pro bonitaci
 • Homologace tratí – posouzení bezpečnosti trati tak, aby se zajistilo bezpečné projetí nejrychlej¹ího a nejdel¹ího spřelení.
  Jedná se o to, vést evidenci konkrétních tratí, na kterých se pořádají pravidelně závody, zajistit si dokumentaci o trati, ve které se sleduje ve¹kerý její historický vývoj – povrch tratě, terén, teploty.
  Pak by si mohli závodníci vybrat podle toho, co jim vyhovuje, na jaký typ trati mají trénované psy.
  Pro nejblil¹í dobu – umístit alespoň mapky mistrovských tratí na webu.
 • Přeřadit závody v TK, které jsou pořádané cca do 30.9., do jiné kategorie závodů – je molnost do Atypických, nebo domyslet jinou, novou skupinu (např. kárový atyp) a nechat závody na začátku TK dle data – návrh V. Kovářík
 • Plemeno Český horský pes - můle startovat a být vyhodnoceno v kategoriích C1, B1, A1. Toto platí pouze pro sezonu 2007-2008. Jedná se o zku¹ební dobu, během které se ukále, zda bude ČHP natrvalo přijat do uzavřených kategorií v ČR. – schváleno na zasedání čistokrevných v Bene¹ově v červnu 2007 – ládost podal P. Kmoch


Diskuse:¨

 • J. Ne¹něra- navrhuje oslovit jako Svaz nějakého generálního sponzora - pokusí se oslovit ČEZ
 • P. Toncar –navrhuje schůzku se Sokolem, ohledně financování členů členů SSPS versus Sokol – (zúčastní se P. Toncar a J. Krejčí)
 • B. Kremlička – v propozicích se stále objevuje, le je nutné veterinární potvrzení ne star¹í 3.dnů – to jil neplatí (pokud má závodník na v¹echny psy europasy) a pořadatelé to stále kopírují do propozic! Důlelité jsou platné očkovací průkazy a v zahraničí i Europasy
 • L. Seidl – seznámení účastníků s mezinárodními závody pro otevřené – problém na suchá mistrovství s nominací – uzávěrka do Polska je 5.10. a do Italie je 19.10.! Bude zveřejněna výzva na webu, aby se zájemci hlásili na tyto závody L. Seidlovi (V. Kovářík vysvětlil, le na včasné termíny mistrovství tlačí severské státy, protole tam mají brzy sníh a chtějí mít odjeté mistrovství na suchu včas)
 • R. Habásko – můlou se zúčastnit závodů IFSS i čistokrevní a budou pak samostatně vyhlá¹ení? V.Kovářík – startovat můlou, vyhlá¹ení zálelí na pořadateli. Pozor – pak můle ale nastat sankce od FISTC!!! – ověřit u Jany Henychové – ověří R. Habásko a umístí informaci na web

Úkoly:

 • Aktualizace SŘ- STK
 • Zajistit překlady platných řádů IFSS, ESDRA, FISTC – STK (dobrovolníci vítáni)
 • Aktualizace ZŘ v souladu s mezinárodními řády - STK
 • Promyslet zavedení testů na licence v elektronické podobě na webu - H. Levíčková, L. Seidl
 • Evidence členů – návrh vést evidenci elektronicky na webu – obdobně jako přihla¹ování RZT – kaldý klub si to bude aktualizovat sám – H. Levíčková, L. Seidl
 • Homologace tratí – posouzení bezpečnosti trati tak, aby se stanovilo bezpečné projetí nejrychlej¹ího a nejdel¹ího spřelení.- v¹ichni členové promyslet evidenci a dát návrhy písemně H.Biharyové
 • Návrh od P.Pfeifera do SŘ –počet psů pro závody mid, které trvají tři a více kol – zapracovat do SŘ – J.Krejčí
 • Schůzka se Sokolem, ohledně financování členů členů SSPS versus Sokol – (zúčastní se P.Toncar aj.Krejčí)
 • Označit závody jako MR a MFR na webu – L. Seidl
 • Příspěvky za členskou základnu a RZT 2005 a 2006 – dodělá H. Levíčková

V Praze dne 8.9.2007
Zapsala: