Napsat dotaz

ZÁPIS ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů 21.9.2002 – Brno

Přítomni: vedení Svazu
ČASPS Jiří Krejčí, Milan Stejskal, Luboš Seidl
ČMSKSP Ivoš Mareš, Jiří Nešněra

Přítomni administrátoři:
Helena Betty Biharyová
Helena Levíčková

Přítomni zástupci 22 klubů – viz. prezenční listina

Schůzi zahájil J. Krejčí přivítáním účastníků schůze. Dále jednání probíhalo dle předem stanoveného programu.

 1. Organizace Svazu
  J. Krejčí seznámil přítomné s organizací Svazu.
  1. V ČR jsou dvě tělovýchovné organizace, které uznávají sport psích spřežení. Jsou to: ČSTV a Sokol. V rámci ČSTV je další dělení na územní celky /okresní sdružení ČSTV=kluby/ a reprezentaci /vrcholná část, Svazy registrují kluby/.
  2. 1x za rok se koná Valná hromada Svazu, kde se předávají veškeré informace klubům, jsou seznámeni s administrativou, schvaluje se termínový kalendář závodů.
   1x za rok se schází schůze obou sekcí pro čistokrevná (ČMSKSP) a otevřená plemena (ČASPS).
  3. Velký důraz se klade na hlavní tok informací, tj. www mushing.cz. Luboš Seidl, hlavní správce www, přednesl novinky na těchto stránkách, jejich využití pro Svaz i pro každého jednotlivého člena klubu. Na www se může každý náš člen zaregistrovat a zadávat závodní týmy, závody, vést diskusi.
  4. V dnešní době platí tři základní směrnice Svazu. Jsou to: informační toky, administrativa a termíny dodání administrativních náležitostí. Další doplňkové směrnice jsou příspěvky klubům: na činnost a administrativu, na pořádání závodů, na technické delegáty.
  5. V současné době platí pouze jeden Závodní řád, schválený Ministerstvem zemědělství, který je každý rok aktualizován Soutěžním řádem.
 2. Hospodaření Svazu
  J. Krejčí přednesl zprávu o hospodaření za rok 2001.
  Poč. zůstatek k 1.1.2001
  2 072 000,- Kč
  Příjmy od ČSTV
  744 000,- Kč
  Úroky KB
  48 000,- Kč
  Celkem příjmy
  2 864 000,- Kč
   
   
  Výdaje na: činnost
  286 000,- Kč
  reprezentace
  173 000,- Kč
  režie
  128 000,- Kč
  Výdaje celkem
  587 000,- Kč
   
   
  Celkem konečný zůstatek k 31.12.2001:
  2 277 000,- Kč
   
  Klubům, které nemají bankovní konto, budou veškeré příspěvky vypláceny v hotovosti,
  nebudou se posílat poštovními poukázkami.
 3. Soutěžní řád
  J. Krejčí oznámil formální změny v Soutěžním řádu.
  1. Jedná se o: upřesnění funkce technického delegáta, typy tříd a typy závodů, nové discipliny jako scooter a dogtrekking, úprava počtu psů na startu I.kola, úprava platností licencí,
   bodování závodů MR – aktivní homologace koeficientu dle podmínek, vyhlašování MR, pravidlo pro otevření kategorií na závodech a pro vyhlašování výsledků.
  2. Pokud chce kdokoliv ze členů podat návrh na doplnění nebo změnu Soutěžního řádu, musí tak učinit písemně (mailem) na adresu STK do 31. 7. každého roku!
 4. Sestavení termínového kalendáře
  Určily se mistrovské závody a termínový kalendář, byl schválen pro sezonu 2002/2003.
 5. Diskuse
  Dotaz - R. Habásko: Je možná časová penalizace závodníka?
  Odpověï: Dle ZŘ a SŘ časová penalizace není možná, pouze důtka nebo diskvalifikace.

  Dotaz - J. Fabiánek: Bude MR na kárách? Jak stanovit stejná kriteria pro káry? Nutná kontrola technického stavu káry?
  Odpověï: Pro letošní sezonu je určen zkušební závod MR na kárách jako nultý ročník v Brně. Ostatní dotazy bude postupně řešit STK na základě světových kritérií.

  Dotaz - J. Fabiánek: Uvádět na výsledovce MR Bkj i juniory? Jak je limitovat věkově?
  Odpověï: Projedná a stanoví písemně STK.

  Dotaz –J.Nešněra: Pokud je stále stejný pořadatel závodů MR, ale je nová trať, může být závod uveden jako MR?
  Odpověï: Ano, pořadatel svojí předchozí úrovní závodu garantuje závod jako bezchybný - operativní úprava SŘ.

  Informace – L.Seidl: Pro pořadatele závodů, umožnit pěti závodníkům z rozvojových zemí /Polsko, Maïarsko, Rumunsko, Jugoslavie, Rusko/ start bez zaplacení startovného na základě oficiální svazové přihlášky dané země pro pět závodníků. Vše se bude přihlašovat přes L. Seidla.
  Odpověï: Schváleno

Dne 22. 9. 2002
Zapsala: Betty H. Biharyová