Napsat dotaz

Zápis mimořádné členské schůze ČASS konané dne 14.7.2019

Datum konání:           14.7.2019 od 14:15 hod         
Místo konání:             Hotel Horník, obec Tři Studně                     

 

Dne 14.7.2019 od 14:15 hod proběhlo zasedání členské schůze České asociace sleddog sportů, z.s., IČ: 227 25 041, se sídlem Teplická 245, 405 02 Jílové – Martiněves, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 9990 (dále jen „Svaz“), kterou svolal na základě pozvánky p. Martin Vrtěl, dat. nar. 2.7.1984, trvale bytem Březí 64, 594 53 Březí (dále jen „Předsedající“). Zasedání bylo svoláno řádně ve lhůtách a způsobem dle Stanov.

 

Program členské schůze Svazu byl tvořen následujícími body:

  1. Sepsání Listiny přítomných,
  2. Zahájení – volba Předsedajícího a jeho úvodní slovo,
  3. Změna sídla Svazu,
  4. Změna Stanov Svazu,
  5. Volba generálního sekretáře Svazu,
  6. Diskuze,
  7. Závěr.

 

Ad 1) a 2) Zasedání členské schůze Svazu bylo Předsedajícím zahájeno ve 14:15 hod. poté, co se přítomní zapsali do prezenční listiny. Listina přítomných tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu. Po krátkém přivítání Předsedající na základě Listiny přítomných konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná. Následně došlo k projednání jednotlivých bodů programu v souladu s pozvánkou na zasedání členské schůze.

 

Ad 3) Předsedající předložil k hlasování návrh na změnu sídla Svazu, a to z dosavadní adresy Teplická 245, 405 02 Jílové - Martiněves na adresu Březí 64, 594 53 Březí.

Hlasování přítomných:          Pro: 12 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů.

Členská schůze jednomyslně schválila nové sídlo Svazu na adrese Březí 64, 594 53 Březí.

 

Ad 4) Předsedající předložil k hlasování nové znění Stanov, které bylo členům Svazu zasláno před členskou schůzí.  Jelikož je sídlo povinnou náležitostí Stanov, přičemž Svaz uvádí ve Stanovách celou adresu, nikoliv pouze uvedení obce, je nutné aktualizovat i daný text Stanov.

Hlasování přítomných:          Pro: 12 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 0 členů.

Členská schůze jednomyslně schválila Stanovy Svazu ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.

 

Ad 5) Následně byla projednávána otázka volby generálního sekretáře. Předsedající předložil k hlasování kandidaturu Jany Králové, narozené dne 3. 12. 1978 trvale bytem Sokolovská 109, 323 00 Plzeň.

Hlasování přítomných:          Pro:  11 členů, Proti: 0 členů, Zdrželo se: 1 člen.

Členská schůze zvolila výše navrženou Janu Královou do funkce Generálního sekretáře Svazu.


Ad 6) Diskuze

Proběhla diskuze a vysvětlení o zamítnutí podání dotace na techniku.
Řešila se otázka členské základny a možné spolupráce s Šimonem Ciprem.


Ad 7) V závěru byl Předsedající členskou schůzí pověřen vyhotovením zápisu ze zasedání. Po stručné závěrečné rozpravě Předsedající poděkoval přítomným za účast a v 16:30 hod. zasedání členské schůze Svazu ukončil.

 

Tři Studně, Hotel Horník, dne 14.7.2019

 

Předsedající a zapisovatel a kontrola zápisu:                      

                  ____________________________

                                           Martin Vrtěl,

                                             předseda

                              České asociace sleddog sportů, z.s.

FOTOGALERIE