Napsat dotaz

Zápis členské schůze ČASS konané dne 18.5.2019

Datum konání:      18.5.2019 od 10:00
Místo jednání:       Hotel Horník, obec Tři Studně

Přítomní členové: Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová, Jiří Trnka st., Jiří Trnka ml., Jiří Mencák, Helena Levíčková, Martin Levíček, Aleš Pícl, Petr Macek (na základě plné moci od Renaty Mackové), Renata Válková, Markéta Pospíšilová, Petr Pospíšil, Michal Tobiášek

Přítomno všech 13 členů - 100% - členská schůze je usnášení schopná

Za ČMSKSP: Roman Habásko, Pavel Kučera, Jiří Stejskal

Hosté: viz. listina přítomných

 

Program schůze: 
1) Stav hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019
2) Reprezentace a její organizace - Kryštof Spilka
3) Projednání podaných návrhů - #30
4) Volba členů výboru
5) Posouzení žádosti o přijetí Musher klubu Tlapky v tahu (oddílu TJ Hostivice, z.s.) a Bílé vrcholky Krušných hor, z.s.
6) Přijetí nových členů
7) Diskuse

Zahájení:

- Aleš Pícl. Aleš navržen předsedou a vedením schůze, volbou 12 hlasů schválen, 1 se zdržel hlasování
- Kamila Šrolerová navržena skrutátorem, volbou 13 hlasů schválena

Schválení programu členské schůze:
Byly navrženy následující změny a doplnění programu schůze:

1) návrh na přidání bodu Informace z dění v IFSS přesunout za bod Hospodaření, volbou 13 hlasů schválen
2) bod žádostí nových klubů o přijetí přesunut za bod reprezentace a její organizace, volbou 11 hlasů schváleno
3) bod návrh na přijetí nových členů přesunout před bod volba členů výboru, volbou 7 hlasů schválen, 5 proti

 

Nový program schůze:

 1. Stav hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019
 2. Informace z dění v IFSS
 3. Reprezentace a její organizace - Kryštof Spilka
 4. Posouzení žádosti o přijetí Musher klubu Tlapky v tahu (oddílu TJ Hostivice, z.s.) a Bílé vrcholky Krušných hor, z.s.
 5. Projednání podaných návrhů - #30
 6. Přijetí nových členů
 7. Volba členů výboru
 8. Diskuse
   

Předseda svazu Jiří Nešněra zahájil schůzi úvodním slovem.

 • Přivítání všech účastníků včetně zástupců ČMSKSP, kteří dostali mandát pro hlasování o rozhodnutích sekce otevřených, čímž není třeba čekat na dodatečné schválení návrhů. Tímto se celý proces urychlí. Připomenutí role ČMSKSP a důležitosti spolupráce a domluvy obou sekcí.
 • Shrnutí historie ČASS, zmínění organizací, kterých jsme aktuálně součástí (ČUS, ČUKIS, ČOV), vývoj finanční situace svazu a práce v oblasti dotací.
 • Ocenění sportovních úspěchů reprezentantů.

 

 1. Stav hospodaření za rok 2018, rozpočet na rok 2019 – Aleš Pícl

Hospodaření za rok 2018

Hospodářské období ČASS je kalendářní rok. Výsledek hospodaření je tedy za rok 2018. Daňové přiznání odevzdáno v řádném termínu. Povinné dokumenty odeslány na rejstříkový soud a jsou vyvěšeny na webu justice.cz. Všechny dotace vyúčtovány a akceptovány institucemi, které dotace poskytly.

Příjmy:

Dotace od MŠMT na provoz svazu                         594.000 Kč
Licence aktivní sportovci                                         156.318 Kč
Příjmy celkem:                                                         750.318 Kč

Výdaje:
Poskytnuté příspěvky FISTC, IFSS, ČUKIS              31.024 Kč
Příspěvek svazu na ME FISTC Abertamy               182.365 Kč
Zasedání IFSS                                                           23.649 Kč
Poradenství, ekonomika                                            16.318 Kč
Mzdy – odměny                                                          60.000 Kč
Cestovné TL                                                               51.472 Kč
Podpora mládež od ČOV pro kluby                          273.800 Kč
Podpora závodů dle smlouvy                                    137.000 Kč
Programování webu                                                     80.000 Kč
Ostatní                                                                           2.494 Kč
Výdaje celkem:                                                          858.122 Kč

Účetní výsledek hospodaření:                                 - 107.804 Kč
Výsledek hospodaření po odečtení nákladů vzniklých povinným rozdělením dotace ČOV:                                                                                                                                                                                   +165.996 Kč
 

Rozpočet 2019

Rozpočet na kalendářní rok byl sestaven s ohledem na plánované příjmy. Pokud nebudou realizovány plánované příjmy, neměly by být realizovány ani výdaje, pokud výbor nestanoví jinak. Rozpočet je rozdělen na položky s ohledem na schválený rozpočet dotace.
Celkem bylo zažádáno o 2 dotace na MŠMT, které byly ze strany MŠMT akceptovány a vyplaceny na účet svazu.  Dotace na techniku je před odevzdáním a je na MŠMT již dopředu ohlášená, jako potřeby svazu.

Plánované příjmy:
Dotace MŠMT provoz svazu                       683.100 Kč (+13%)
Dotace MŠMT Repre                                  200.000 Kč (+100%)
Členské příspěvky                                       320.000 Kč (+21%)
Dotace MŠMT (technika)                          1.000.000 Kč
Příjmy celkem:                                          2.203.100 Kč

 

Plánované výdaje:

Cestovné repre                                        140.000 Kč
Reprezentační oblečení                             80.000 Kč
Mzdy                                                          96.500 Kč
Ubytování                                                   30.000 Kč
Správa webu                                              45.000 Kč
Startovné                                                  136.800 Kč
Cestovné teamleader, rozhodčí                 57.800 Kč
Cestovné závodníci                                    50.000 Kč
Školení trenérů a rozhodčích                     60.000 Kč
Organizace závodů                                 180.000 Kč
Účetní a daňové služby                             11.100 Kč
Licenční poplatek IFSS                             13.900 Kč
Licenční poplatek FISTC                            8.000 Kč
Vybavení sportovců                                  22.000 Kč
Oblečení pro sportovce                            72.000 Kč
Technika pro pořadatele                      1.200.000 Kč
Výdaje celkem:                                    2.203.100 Kč


Příjmy celkem:                                     2.203.100 Kč
Výdaje celkem:                                     2.203.100 Kč
 

 

 1. Zpráva z IFSS

Spor o veteránské kategorie vedl k tomu, že původní pořádající země Lotyšsko nepodepsala smlouvu s IFSS a pořádání bylo přesunuto do Nybra ve Švédsku.

Neochota jednání a předávání kusých informací ze strany vedení IFSS vede k nespokojenosti.

Snahou většiny členských zemí, včetně ČR, je svolání mimořádného shromáždění dle stanov, aby vedení vysvětlilo nejen vyloučení veteránských kategorií z pravidel, ale i netransparentní financování některých aktivit a nepředkládání požadovaných dokumentů kontrolní komisy. V současné době vyčkáváme, zda se bude mimořádná valná hromada konat či nikoli. Pokud by k ní nedošlo, byla by podána na vedení IFSS žaloba, kterou již připravuje vedení svazu v Itálii.

Continental director Europe – Bengt Pontén za celý rok neschopen jakékoliv akce, s tím související zrušené setkání ESDRA v Praze. Robert Schiesser (předseda ESDRA) – nereaguje.
Příští rok 2020 opět Valná hromada, kde by na pořadu měla být volba výkonného výboru.

 

 1. Reprezentace a její organizace - Kryštof Spilka

REPREZENTACE České asociace sleddog sportů z pohledu manažera reprezentace:

a / hodnocení
b / cíle pro sezónu 2019/20
c / vize do budoucna

a / hodnocení úspěšnosti reprezentace na vrcholných akcích sezóny 2018/19

ME IFSS DRYLAND NYBRO (ŠVÉDSKO) 2018

Počet závodníků: 24
Počet startů: 33 + 2 štafety
Počet medailí: 8 (4x zlato, 1x stříbro, 3x bronz)
Zlato: Štěpánková 2x, Krupička, Navrátilová
4. místo v pořadí národů
Teamleader: Šimon Cipro a Veronika Lesiuková

pro srovnání:
MS IFSS DRYLAND SZAMOTULY-KOZLE (POLSKO) 2017
Počet závodníků: 36
Počet startů: 39
Počet medailí: 15 (5x zlato, 5x stříbro, 5x bronz)
1. místo v pořadí národů

MS IFSS ON-SNOW BESSANS (FRANCIE) 2019

Počet závodníků: 16
Počet startů: 25
Počet medailí: 7 (4x zlato, 3x stříbro)
Zlato: Štěpánková 2x, Hruška, Válková
2. místo v pořadí národů
Teamleader: Martin Vrtěl a Lucie Schönová

pro srovnání:
ME IFSS ON-SNOW MILLEGROBE (ITÁLIE) 2018
Počet závodníků: 22
Počet startů: 34 + 2 štafety
Počet medailí: 10 (4x zlato, 3x stříbro, 3x bronz)
2. místo v pořadí národů

Závěr: Pokles počtu medailí způsobil zejména menší počet našich závodníků a to zejména v kategoriích juniorů a veteránů a také mezi čistokrevnými obecně. Svoji roli sehrála i větší vzdálenost místa konání obou akcí od ČR. Nominacemi nakonec prošli všichni, kteří měli zájem reprezentovat. V některých kategoriích i více než 3 závodníci díky extra kvótám, které nám IFSS nakonec přidělilo.

Řešení: Zaměřit se na podporu juniorů, bojovat za udržení kategorií veteránů na schůzích IFSS, rozdělit finanční podporu reprezentantům, zatraktivnit akce IFSS u čistokrevných

DOBRÉ VÝSLEDKY JSOU KRITÉRIEM PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE NA REPRE OD MŠMT.

SPLNĚNÉ ÚKOLY MANAŽERA REPREZENTACE V SEZÓNĚ 2018/19:

 • sestavení nominační kritérií pro ME Švédsko 2018 a MS Francie 2019 a výběr teamleadrů
 • vyhodnocení dotazníku pro reprezentanty na ohodnocení nominačních kritérií a kvality práce teamleadra
 • získání dotace na reprezentaci od MŠMT v plné výši spolu s Alešem Píclem a za podpory Jiřího Nešněry a Romana Habáska

 

b / cíle pro sezónu 2019/20

 • zdokonalení nominačních kritérií pro MS IFSS Dryland Nybro Švédsko 2019 a MS IFSS On-snow Falun
  Švédsko 2020
 • sestavení dotazníku pro závodníky na ohodnocení nominačních kritérií a finanční podpory
 • získání dotace na reprezentaci od MŠMT znovu v plné výši na další kalendářní rok
 • sestavení týmu spolupracovníků pro různé agendy (zapisování do tabulek, výpočet finanční podpory, mediální prezentace, jednání o partnerech, organizace soustředění)
 • reprezentační oblečení

 

c / vize do budoucna, do sezóny 2020/21 a dál

 • český pohár (podzim – zima)
 • získání partnerů reprezentace
 • mediální prezentace výsledků reprezentace
 • vytipování etapových závodů, které lze zahrnout do reprezentace
 • koordinace činnosti reprezentace v rámci IFSS, FISTC a ICF
 • vydávání výroční zprávy reprezentace včetně výhledu do další sezóny

 

 1. Posouzení žádosti o přijetí Musher klubu Tlapky v tahu (oddílu TJ Hostivice, z.s.) a Bílé vrcholky Krušných hor, z.s.

Dominika Potměšilová představila Musher klub Tlapky v tahu, založený 1.1.2019, který má aktuálně 15 členů zaměřených zejména na individuální disciplíny v mushingu.

 • volbou 13/3 (otevření/čistí) schváleno přijetí do ČASS

Aleš Pícl představil za Věru Zelenkovou nově založený klub Bílé vrcholky Krušných hor z.s.

 • volbou 13/3 (otevření/čistí) schváleno přijetí do ČASS

Oba nové kluby chtějí být přínosem pro český mushing.

 

 1. Projednání podaných návrhů - #30

Vzhledem k podobnosti některých návrhů bylo jejich projednání seskupeno. Celé znění návrhů v příloze.

#1 Petr Kolář - Zrušení rozdělení kategorií Příchozí / Licencovaní při pořádání závodů.
#5 Aleš Pícl - Návrh na zrušení platby za sportovní licence. Návrh platby členských příspěvků.

Je stále třeba na závodech rozlišit závodníky s licencí (tedy řádně splněným testem) a bez licence (nečleny sportovních klubů). Platí veškerá doporučení z minulých schůzí na oddělení kategorie příchozích (jednokolový závod, jiná trať, start závodníků až na konci startovního pole, aby nedošlo k ovlivnění výsledku sportovců s licencí). Je jen na pořadateli závodu, zda tuto kategorii vypíše.

Upřesnění návrhu na zavedení členského příspěvku nad rámec návrhu: Pokud se do klubu přihlásí nový člen v průběhu sezóny, není třeba za něj odvádět členský příspěvek.

Usnesení: Namísto licencí budeme vybírat členské příspěvky za každého řádného člena klubu ve výši 150 Kč. Platba bude vždy každému klubu předepsána podle aktuálního počtu členů před začátkem sezóny tedy k 31. 8. Zaplatit musí kluby do 30.9 převodem na účet svazu.

Celá metodika musí být zpracována do prováděcího předpisu, který jasně stanoví celý proces, aby nedocházelo k nejasnostem.

Aleš Pícl předloží výkonnému výboru k finálnímu schválení.

Hlasování proběhlo o návrhu placení členských příspěvků namísto placení sportovních licencí - 12/3 pro schváleno (1 se zdržel)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#2 Petr Kolář - V kalendáři závodů na mushing.cz uvádět všechny závody, které se pořádají v kategoriích psích spřežení.

Usnesení: Kalendář bude vytvořen a umístěn na stránkách mushing.cz. Nebude součástí závodního kalendáře, který je stránkách doposud. Je totiž třeba odlišit závody pořádané pod svazem od ostatních závodů. Na jiné závody se nedají uplatnit směrnice a řády svazu. Svaz nenese za průběh těchto závodů zodpovědnost.

Aleš Pícl vytvoří prostor na mushing.cz a systém jak budou závody vkládány

Hlasování - 12/3 pro schváleno (1 se zdržel)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#3 Petr Krupička - Návrh na změny nominačních kritérií
#14 Jiří Nešněra - Nominační kritéria pro sezonu 2019/20
#16 Jiří Mencák

Vzhledem k rozsáhlosti jednotlivých návrhů a složitosti celého procesu nešlo tyto návrhy detailně projednat.

Usnesení: Šéf reprezentace Kryštof Spilka vytvoří pracovní skupinu, která vyřeší body nominace. Závěrečnou zprávu pak předloží výkonnému výboru ke schválení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#4 Jan Hladký - Návrh aktualizace závodního řádu a soutěžních řádů

Hlasování - 13/3 schváleno

Závěr: Předložené úpravy závodního řádu a soutěžních řádů budou předloženy ke schválení výboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#6 Aleš Pícl - Úprava pravidel pro přestup členů mezi kluby

Usnesení: Pokud se člen rozhodne pro přestup z klubu, informuje svého předsedu a pokud tomu nic

nebrání, označí tohoto člena v databázi v kolonce „Status v klubu“ jako „EX-ČLEN“. Tím je jasné, že

nic nebrání přestupu do nového klubu. Následně je třeba informovat správce databáze, aby přeřadil uvolněného člena do jiného klubu. To je třeba, aby učinil předseda klubu, kam člen přestupuje. Stačí zaslat e-mail na správce databáze a ten člena okamžitě přeřadí. Tento postup je již používán, je ale třeba jej zakotvit do směrnic.

Aleš Pícl připraví znění k doplnění směrnice.

Hlasování - 13/3 pro schváleno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#7 Aleš Pícl - Úprava pravidel, kategorie Long čistokrevní

Usnesení: Doplníme Soutěžní řád o kategorie LT2 a LT1, které budou korespondovat s kategoriemi

LA1 a LC1 tak jak bylo předloženo v návrhu.
Tým do 8-mi psů LA1 – LT2
Tým do 4 psů LC1 – LT1

Aleš Pícl doplní tabulku kategorií na webu, aby bylo možno tyto kategorie zaznamenávat ve výsledcích. Připraví návrh na doplnění závodního řádu.

Hlasování - 12/3 pro schváleno (1 se zdržel)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#8 Aleš Pícl - Rozhodování výkonného výboru a STK per rollam – stanovení pravidel

Usnesení: Hlasování výkonného výboru bude probíhat prostřednictvím technického nástroje, který je k dispozici na stránkách mushingu namísto hlasování formou e-mailů. Hlasování je tak transparentní a dá se také archivovat pro další zpracování a kontrolu.

Hlasování - 12/3 schváleno (1 se zdržel)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#9 Aleš Pícl - Rozhodčí na soutěžích MR

Poznámky: Rozhodčí by mohl být na všech závodech, nejen MR. Rozhodčí bude na závodech osobou číslo jedna. Neměl by to být závodník. Zkusíme dát dohromady seznam stávajících rozhodčích. Seznam rozhodčích pak bude na stránkách mushingu, kde si bude moci pořadatel rozhodčího pro svůj závod vybrat a oslovit jej. Rozhodčí by měl řešit stav tratě, značení, stanovit, zda je odpovídající pro konání MR či mít pravomoc úplně závod zrušit. Řešit spory závodníků.

Rozhodčímu budou placeny náklady vzniklé s jeho účastí na závodě svazem - cestovné, ubytování…

Usnesení: Aleš Pícl připraví finální návrh, který bude vycházet z navrženého řešení. Návrh bude předložen výkonnému výboru ke schválení.

Hlasování - 12/3 pro schváleno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#10 Marie Ševelová - Úprava stanov
#27 Kamila Šrolerová - Změna stanov

Po vášnivé diskusi o nutnosti úpravy stanov bylo ujednáno, že stávající stanovy mají svůj historický význam, kdy ovšem zánikem již neexistujících subjektů mohou být nejasné, ovšem opodstatněné. Není třeba měnit podstatu, jen upravit případné nedokonalosti a nesrovnalosti.

Usnesení: Aktuální stanovy budou revidovány a budou upraveny body nekorespondující s aktuálním stavem či jsou nejednoznačné, přičemž duch stanov zůstane zachován. Návrh zpracuje a předloží Kamila Šrolerová. Tento bude předložen ke schválení výkonnému výboru.

Hlasování – 9 pro, 2 proti, 2 se zdrželi - schváleno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#11 Ilona Erlerbachová - Návrh délky tratí v kategorii canicross a skijoring junior

Shodli jsme se, že délky tratí nejsou v závodním řádu stanoveny, zapracování juniorských kategorií proběhlo na minulé schůzi.

Usnesení: Aleš Pícl se ujal tohoto úkolu. Do závodního řádu bude zapracována délka trati pro juniorské kategorie a také rozdělení kategorií pro mladší 18 let (junior, děti od-do…). Zkusíme sjednotit s řády IFSS. O projednávaných změnách uvědomíme Jana Hladkého, který chce navrhnout úpravu řádů. Je třeba konzultovat s odborníky, kteří rozumí výkonnosti juniorů např. v atletice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#17 Hana Štípalová - Návrh na zařazení kategorie „D“ do sportovního řádu
#28 Kryštof Spilka - Návrh na zavedení kategorie „D“ do sportovního řádu

Usnesení: Kategorie bude zavedena na zkoušku po dobu 3 sezón, poté bude vyhodnocen její přínos a bude zavedena trvale nebo zrušena. Do té doby se nebude v této kategorii udělovat titul mistra republiky. Kategorie D bude jezdit na stejné trati jako C bez rozlišení plemen a platí pouze pro zimní sprintové závody na saních se dvěma psy. Vybavení: sprintové saně a šňůry odpovídající požadavkům kategorie C. V případě přihlášení více než 5-ti závodníků bude kategorie D vyhlášena samostatně, v případě menšího počtu přihlášených bude sloučena s kategorií C, což odpovídá stávajícímu přístupu.

Hlasování – 12 pro, 1 proti/ 3 pro - schváleno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#12 Jiří Nešněra - Zpřesnění článku XII – Soutěžního řádu – povinnosti závodníka

Počínající sezonou 2019/20 musí být všichni psi, kteří jsou přivezeni (přivedeni) do prostoru stake-outu a závodu, očkováni proti psincovému kašli a to i psi, kteří nezávodí.

Hlasování – 5 pro, 5 proti/ 3 se zdrželi - neschváleno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#13 Zřízení funkce trenér reprezentace

Pro začátek potřebujeme zejména zanalyzovat výsledky naší reprezentace. Jsme schopni toto vyhodnotit i několik let zpětně. Technicky již s tímto začal Aleš Pícl, kdy jsou výsledky sledovány v rámci reprezentantů. Je třeba tyto statistiky nadále rozvíjet a mít přehled. Tyto informace jsou požadovány při získávání dotace na repre. Data máme k dispozici za několik let zpětně, je však třeba je upravit tak, aby se dala vyhodnocovat.
Vašek Vančura se přihlásil s pomocí při zpracování těchto dat.

Usnesení: Nadále pracovat na započatém konceptu (Aleš Pícl), zapojit Vaška Vančuru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#15 Jiří Nešněra - Razantní navýšení podpory pořadatelům závodů na sněhu
#20 Michal Ženíšek - Větší finanční dotace zimních závodů

Shodli jsme se, že zimní závody je třeba více finančně podpořit.

Usnesení: Výši a plošnost podpory závodů rozhodnou výkonné výbory obou sekcí s přihlédnutím k získaným dotacím k tomuto účelu. Nelze navyšovat podporu závodů bez zajištění financování.

Hlasování - 13/3 pro schváleno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#18 Michla Ženíšek - Placené funkce výkonného výboru, předsedy, managera reprezentace, sekretáře

V současné době jsou aktivní členové odměňováni, a to jednorázově za vykonanou práci pro svaz. Prostředky na tyto odměny jsou vypláceny z dotace. Odměny jsou viditelné na transparentním účtu svazu.

Usnesení: Shodli jsme se, že stávající systém zůstane zachován, ale vyplácené odměny, kvůli lepší transparentnosti, budou zveřejněny na stránkách mushingu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#19 Michal Ženíšek - Více schůzí svazu v průběhu roku než pouze dvě

Shodli jsme se, že více schůzí není třeba. Aleš Pícl přednesl, že by bylo přínosné, kdyby na schůzi předsedů klubů konanou v září přijeli zástupci všech klubů (nemusí se přitom jednat o předsedu klubu) a vyslechli si aktuality, které následně předají svým členům či tak budou postupovat dle stanovených pravidel. Také by bylo přínosné vytvoření pracovních skupin, které budou v oblasti jim svěřené více komunikovat. Toto řešení bude mnohem efektivnější.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#21 Michal Ženíšek - Zasílání výsledků ze závodů pro potřeby webové stránky svazu

Usnesení: Formát, ve kterém mají být výsledky zasílány pro vyvěšení na webu bude jasně definovaný a pokyny budou vyvěšeny na stránkách mushingu. Toto si bere na starosti Aleš Pícl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#22 Michal Ženíšek - Finanční podpora medailistů z mezinárodních závodů typu ME a MS
#29 Kryštof Spilka - Návrh finanční podpory reprezentantů a pravidla pro vyplácení příspěvků na startovné a cestovné

Shodli jsme se, že je třeba podpořit nejen medailisty ME a MS, ale i účastníky (účastníkem není myšleno odjet jeden checkpoint, ale závod dokončit) jiných významných závodů typu La Grande Odyssée, Finnmarsklopet, Lekkarod apod.

Na celé koncepci již pracuje Kryštof Spilka, ale je třeba dát dohromady reprezentanty čistokrevných a jejich výsledky za poslední roky.

Usnesení: Kryštof Spilka ve svém návrhu dotáhne kalkulaci a následně svůj návrh předloží k posouzení výkonnému výboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#23 Michal Žěníšek - Mediální podpora před a po závodech typu ME a MS

Usnesení: Mediální podpora je třeba, ale musí se najít garant, který se oblasti marketingu ujme.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#25 Renata Válková - Hlasování čistokrevné STK v rámci otevřené sekce

Usnesení: Současný stav musí být zachován v rámci vyváženosti a nepřehlasovatelnosti obou sekcí. Snahou je najít konsensus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Přijetí nových členů

Noví zájemci o členství v ČASS:

Sprint: Martin Bílý
Individuální disciplíny: Ilona Erlebachová, Hana Štípalová, Václav Vančura, Michal Ženíšek, Petr Krupička
Mid/long: Jana Králová, Martin Řehout ml., Martin Vrtěl, Vít Kolátor

Volbou do podsekcí přijati:

Sprint: Martin Bílý
Individuální disciplíny: Petr Krupička
Mid/long:: Jana Králová, Martin Řehout ml., Martin Vrtěl, Vít Kolátor

     

 1. Volba výkonného výboru

Přihlášení kandidáti do výboru:

Sprint: Jiří Trnka, Jiří Mencák, Jiří Nešněra
Individuální disciplíny: Markéta Pospíšilová, Renata Válková, Michal Tobiášek
Mid/long: Martin Vrtěl, Helena Levíčková, Aleš Pícl, Renata Macková

Zvoleni:

Sprint: Jiří Trnka st., Jiří Mencák
Individuální disciplíny: Michal Tobiášek, Renata Válková
Mid/long: Martin Vrtěl, Helena Levíčková

 

 1. Diskuse

Do diskuse se nikdo nepřihlásil

Schůze byla ukončena v 17.00

Zapsala: Markéta Pospíšilová

Příloha: Prezenční listiny ze dne 18.5.2019, Seznam projednávaných návrhů

FOTOGALERIE