Napsat dotaz

Zápis členské schůze ČASS konané dne 14.5.2017

Místo jednání: hotel Horník, Tři Studně

Hlavní body jednání: 1. Stav a hospodaření ČASS, členská základna Členská základna: Individuálové: Renata Válková, Kamila Šrolerová, Martin Urbančík (chybí), Markéta Pospíšilová, Petr Pospíšil, Michal Tobiášek Sprint: Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová, Jiří Trnka st., Jiří Trnka ml. Slavomír Pavlík (chybí) Mid+long: Martin Levíček, Helena Levíčková, Martin Vrtěl, Renata Macková, Aleš Píck (nový člen) Na základě Stanov ČASS článku VI odst. 1 písm. e, zaniklo členství Lence Introvič. Stav hospodaření ČASS: Hospodaření ČASS za rok 2016 skončilo přebytkem ve výši 248 tis. Kč. Hlavní výdaje ČASS byly hlavně na podporu závodů, cestovné teamleaderů a další provozní výdaje. Daňové přiznání podáno v řádném termínu. Výkazy je možné si prohlédnout na portálu justice.cz. Bankovní účty jsou vedeny transparentně a celoročně jsou všem k nahlédnutí na internetu. Na konci roku jsme žádali v rámci programu „V“ o dotaci na MŠMT, která nám byla schválena. Vzhledem k nastalé situaci na MŠMT a FAČR, byla zastavena výplata těchto dotací. Nyní čekáme na řešení ze strany MŠMT. V roce 2016 jsme obdrželi plánované dotace od ČUS a ČOV. Je třeba si nadále držet rezervu a plánovat výdaje obezřetně bez spoléhání se na podporu státu, abychom byli soběstační. Zpracováním daní a dotací svazu je od loňska pověřen Aleš Pícl. 2. Informace od ČMSKSP Roman Habásko nepřítomen, je na zasedání FISTC v Itálii. 3. Přijímání nových členů ČASS Do sekce Mid+Long navržen: Aleš Picl Přijat jednohlasně. 4. Projednání řádně zaslaných návrhů Návrhy byly řádně v termínu zaslány Kamile Šrolerové na e-mail. a) Věková hranice psů (Veronika Navrátilová, Václav Vančura) Stanovit věkovou hranici psů pro účast na závodech v individuálních kategoriích bikejöring a scooter 18 měsíců, tak, aby to kopírovalo mezinárodní pravidla IFSS i ECF. Schváleno většinou, 1 se zdržel Pozn. Martin Vrtěl: je potřeba přepracovat SŘ pro další sezónu b) Stanovení technických delegátů, jejich proškolení a účast na závodech (Renáta Macková) Proškolit a rozšířit počet technických delegátů na závody. Zvolit technické delegáty pro jednotlivé závody začleněné v termínovém kalendáři. Seznam delegátu se seznamem závodů umístit na mushing ke kalendáři závodů. Odsouhlaseno toto: Rozšíříme řady technických delegátů, proškoleni budou v průběhu léta 2017, budou přítomni na závodech pořádaných pod svazem. Seznam TD bude zveřejněn na webu. V řádech budou upraveny jejich pravomoce. Schváleno jednohlasně. c) Přestupy členů mezi kluby (Martin Urbančík) Možnost přestupovat po celý rok, změnu zanést do řádů. Schváleno jednohlasně. d) Aktualizace závodního řádu a soutěžního řádu pro psí spřežení (Martin Urbančík) Řády přepracovat, aktualizovat dle usnesení na předchozích schůzích. Po přepracování a vyznačení změn, dát k odsouhlasení všem sekcím a jejím zástupcům. Po odsouhlasení této změny najít pracovníka, který toto provede. Řády je potřeba zaktualizovat a doplnit. Provedení se ujmou Jiří Nešněra, Kamila Šrolerová, Helena Levíčková. Úprava projde schválením a aktuální řády budou vystaveny na webu. Schváleno jednohlasně. e) Úprava délky sprintových závodů na sněhu (Martin Urbančík) Možnost zkrátit trať a také možnost pořádat dvě disciplíny na jedné trati. Např. SKJ 1 a SKJ 2 nebo třídy 6 a 8 psů. Dle toho upravit řád. Odsouhlaseno toto: Pro MČR se měnit pravidla nebudou, v závodech mimo MČR může pořadatel pravidla uvolnit. STK může rozhodnout na místě a povolit výjimku pro stanovení MČR. MČR se může odsunout na další závod v kalendáři, a to až dvakrát. Poslední možný závod již musí být stanoven MČR a zde STK může povolit výjimku (kratší trať). Toto souvisí s čekatelství na členství v OV, kde musíme jako sport vykazovat závodní činnost a také medailisty ČR v našem sportu. Schváleno jednohlasně f) Změna soutěžního řádu- úprava délky tratí pro závody na sněhu (Marie Ševelová) Aby délky a omezení (zákazy mít stejné tratě pro různé kategorie) uvedené v řádu byly buï pouze doporučené a nikoliv závazné, nebo aby došlo ke zjednodušení aktuálních pravidel například takto: Kategorie C, C1, C2 – do 11 km Ostatní kategorie – od 9 km do 25 km. Viz předchozí bod e) g) Financování České asociace sleddog sportů, z.s. (ČASS) (Aleš Picl) Jedním z bodů financování jsou dotace poskytnuté na mládež od ČOV. Tyto je potřeba čerpat tak, jak je stanoveno smluvně s ČOV. Pro čerpání těchto prostředků samotnými kluby je potřeba stanovit pravidla a dát jasný návod, jak s těmito prostředky pracovat. ČASS má pro rok 2017 k dispozici prostředky pro kluby, které je nutné čerpat. Jednou z podmínek bude i plnění povinností jednotlivých klubů vůči ČASS a zapsané změny dle NOZ do spolkového rejstříku. Aleš Pícl připraví směrnici pro čerpání této dotace a podrobný návod, jak žádat o čerpání prostředků jednotlivými kluby. Termín do 31.5.2017. Některé kluby ještě nejsou převedeny na zaspané spolky. Toto je nezbytné okamžitě udělat, neboť stanovený termín již vypršel. O pomoc mohou předsedové klubů požádat Kamilu Šrolerovou. K jednání je přejmenování poplatků za licence na členské příspěvky či jejich jiné začlenění kvůli účetnictví. Web mushing.cz Aleš Pícl zpracoval koncepci rekonstrukce webu mushing.cz, která byla projednána. Ke schválení byl předložen rozpočet 80 tis. + 20 tis. rezerva na případné doplnění. Aleš Pícl bude garantem rekonstrukce webu. Schváleno jednohlasně h) Oddělit MČR Off snow od MČR v kategorii canicross (Michal Ženíšek) MČR v canicrossu by se mělo uskutečnit ke konci canicrossové sezóny, tedy do konce září. Zamítnuto většinou, jeden pro, jeden se zdržel Vysvětlení: MČR v canicrossu by mělo být vyvrcholením přípravy pro MS, ME IFSS (letos v listopadu), nemůže být 2-3 měsíce před ním. i) Opětovné rozdělení kategorii MČR ON-SNOW (Michal Ženíšek) Opětovné rozdělení MČR jednotlivých kategorií na různé závody. Zamítnuto jednohlasně Vysvětlení: Rozdělení kategorií v minulých letech nenavýšilo nikterak účast. Pořadatelé kvalitních zimních závodů (I. Třídy – splňující podmínky jako MČR) budou mít nárok na zvýšenou dotaci 30 tis. Kč, závody II. třídy 15 tis. j) Soutěžní řád – zaktualizovat (Michal Ženíšek) Aktualizovat, zjednodušit, přepracovat. Viz bod d) k) Stanovit jasná pravidla reprezentace pro MS Polsko listopad 2017 (Michal Ženíšek) Stanovit jasně daná kritéria, podle kterých bude postupováno v případě, že pořadatel si bude vymáhat pravidlo, které IFSS na počet startujících má. Našim závodníkům zavčasu dát vědět, jak se bude tato reprezentace skládat samozřejmě v případě, že bude přetlak přihlášených. Přesně zveřejnit pravidla IFSS pro účast na ¨velkých¨ akcích, abychom byli připraveni na všechna pravidla IFSS a nedostali naše špičkové závodníky do nějaké nepříjemné situace. Odsouhlaseno toto: Bude stanoven nominační závod (pokud možno MČR), který finálně určí STK dle termínu uzávěrek přihlášek. Zašleme dotaz na pořadatele, kolik bude mít ČR nominačních míst, zda si můžeme rezervovat počet a jména doplnit později po uskutečnění nominačního závodu. Hlavním nominačním kritériem bude nominační závod s přihlédnutím k předchozím závodům. Schváleno jednohlasně 5. Teamleader + medailisté– zda je třeba na mezinárodních závodech určovat teamleadra a jak bude hrazena jeho činnost, proplácení cestovních nákladů medailistům. Dohodnuto bylo toto: • Cestovné teamleadrům může být vyplaceno. Schváleno jednohlasně Je potřeba vypracovat směrnici jak vyplácet a stanovit povinnosti teamleadra. Je třeba stanovit a předem schválit kdo bude teamleadrem na daném mezinárodním závodě, kolik peněz mu bude proplaceno, stanovit jeho povinnosti a vypracovat směrnici. • Vyplácet medailistům cesťáky Schváleno jednohlasně Je potřeba vypracovat směrnici či použít/ upravit stávající. Diskuze: Kdo schvaluje teamleadery, kdo určuje kolik jim bude vyplaceno? Požadavek, aby teamleader a výše jeho odměny byly předem schválené celým výborem. Vyplacené výdaje se zdají nepřiměřené. Nejsou dané podmínky svazem, co je povinnostmi teamleadra. Je třeba vypracovat směrnici. Propagační materiály. Náklady na video z Kanady byly nepřiměřené v poměru k tomu, kolik propagace svazu to přineslo. Některým se jeví spíše jako reklama pro sponzora. Navrhuje se proplacení až po odvedené práci. Je třeba, aby byly svazem dány přesné podmínky. 6. Datum schůze předsedů klubů- 2. září 2017 (místo a program bude upřesněn). 7. Do řádů bude dána základní specifikace koloběžky pro kategorii scooter, průměr předního kola bude min. 20´´. Specifikaci zpracuje Michal Tobiášek. 8. Oficiálním generálním sekretářem ČASS je jmenována Kamila Šrolerová Schváleno jednohlasně Oficiálně bude uvedena na webu. Náplní její práce je sběr dat, řešení podnětů a jejich předávání dál, členové budou komunikovat s ní. Za dosavadní činnost děkujeme Hele Biharyové. Aleši Piclovi bylo předán razítko svazu č. 3. 9. Diskuze Není správné chování některých závodníků, kteří rozbíjejí závody. Jiří Trnka st.: navrhuje povinnost zveřejnění záběrů z profilu tratě a dodržení vzdálenosti. Delegát IFSS navrhne na zasedání IFSS a zdůrazní dodržování délky tratí. Všechny změny v pravidlech a řádech mohou být platné až po odsouhlasení druhou sekcí Svazu ČMSKSP . zapsala: Markéta Pospíšilová Příloha: Prezenční listina ze dne 14.5.2017