Napsat dotaz

Z á p i s   z jednání valné hromady ČMSKSP

konané dne 26. dubna 2003 v hotelu Konopiště

Přítomní: dle přiložené prezenční listiny

Program: dle přiložené pozvánky

 1. Zhodnocení minulého volebního období
  • rekapitulace vzniku a činnosti ČMSKSP – I. Mareš;
  • spolupráce s FISTC – J. Ochozka;
  • spolupráce s ČASPS, vysvětlení napojení našeho sportu na ČSTV – J. Krejčí.
 2. Seznámení s účastí na MS – FISTC, sprint
  • zhodnocení průběhu MS ve Werfenwengu, zhodnocení účasti reprezentace ČR – J. Nešněra;
  • byla diskutována otázka nominace na vrcholné zahraniční závody, navrženo obnovení práce nominační komise v souvislosti s problémy nominace na letošní MS – Petr Rzidký aTomáš Rzidký;
 3. Výsledky MČR 2003, I. ligy, výklad výpočtů a koeficientů
  • konstatován klesající počet účastníků závodů MR;
  • upozorněno na skutečnost, že na severní Moravě nejsou pořádány žádné vrcholné závody, ačkoliv podmínky zde jsou dobré a jsou zde i velmi dobří jezdci;
  • pořadatelé závodů byli upozorněni na nutnost zasílat výsledky ve formátu, který nevyžaduje přepisování;
  • podána informace o termínové kolizi závodu v Deštném a MS ve Švýcarsku;
  • I. Mareš vysvětlil způsob výpočtu koeficientu závodu a jeho význam pro hodnocení výkonnosti závodníka, zdůraznil důležitost poměrů nastavení E rychlostí mezi otevřenými, SH a AM+S;
  • Podána informace, že vyhlášení výsledků MR se bude konat 17. května 2003. Na místo konání jsou zatím dva návrhy areál Sázava a areál „Diskotéka Kravín“ Praha.
 4. Čistokrevnost
  • v souvislosti s problémem F. Karase na MS v Rakousku (vyřazení dvou psů komisařem FISTC pro diametrální odlišnost od standardu) byla diskutována potřeba přijetí opatření k zabezpečení čistokrevnosti i u nás. Všemi hlasy přítomných členů (15) byl přijat návrh, že závodů v kategorii čistokrevných psů se mohou zúčastnit pouze jezdci, kteří budou mít „psí pasy“ potvrzené poradcem chovu. Tyto „psí pasy“ musí mít jezdec na závodech s sebou a pořadatel by jej měl kontrolovat. V případě protestu je postižený jezdec povinen „hundepas“ předložit. Potvrzení je možno získat na bonitacích – nejbližší 12. září 2003 v Liberci. J. Ochozka navrhl, aby si poradce chovu (V. Němec) vybral další dva zkušené lidi, kteří mu s hodnocením pomohou – schváleno.
 5. Informace o činnosti FISTC
  J. Ochozka informoval o výsledcích posledních jednání FISTC:
  • podle pravidel FISTC je na všech závodech pořádaných touto organizací povinnost mít saně vybavené dečkou;
  • byly zřízeny nové kategorie D1 a D2 – dva psi. Tyto kategorie byly zřízeny pouze pro sprint;
  • skijöring se jezdí pouze s jedním psem;
  • informace o aktuálním personálním složení výboru FISTC;
  • internet - FISTC: www. sled-dog-sport.com;
  • ME sprint 2004 se bude konat v italském Auronzu, termín bude určen na jednání FISTC v červnu 2003.
 6. Volby Výboru ČMSKSP
  • do kandidátky předložené dosavadním výborem doplněn na návrh členů J. Stejskal;
  • na výzvu I. Mareše se jednotliví kandidáti představili a informovali členy o svých záměrech;
  • následovala tajná volba pětičlenného výboru. Bylo konstatováno, že valná hromada je pro volbu Výboru usnášeníschopná, je přítomno 15 z celkového počtu 22 členů, tedy nadpoloviční většina. Olda Biháry seznámil členy se způsobem volby a rozdal volební lístky. Po jejich vyplnění, vrácení volební komisi (O. Biháry a R. Novotný) a sečtení hlasů bylo konstatováno, že bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, z toho 14 platných, 1 neplatný. Výsledek volby:
   J. Nešněra – 4 hlasy,
   V. Škoda – 13 hlasů,
   J. Rzidký – 8 hlasů,
   J. Henychová – 10 hlasů,
   I. Mareš – 12 hlasů,
   J. Ochozka – 7 hlasů,
   P. Kučera – 9 hlasů a
   J. Stejskal – 5 hlasů.
   Z uvedených výsledků vyplývá, že Výbor ČMSKSP byl zvolen v tomto složení: J. Henychová, P. Kučera, I. Mareš, J. Rzidký a V. Škoda. Dále bylo schváleno, že J. Ochozka bude i nadále zastávat funkci administrátora pro styk s FISTC ve spolupráci s J. Henychovou.
  • po volbě výboru bylo jednání přerušeno, aby Výbor mohl zvolit STK a předsedu. STK byla zvolena v tomto složení:
   P. Kučera – zástupce pro long,
   I. Mareš – zástupce pro mid, současně zvolen jako předseda ČMSKSP,
   V. Škoda – zástupce pro sprint.
 7. Diskuse
  • R. Pečený doporučuje po letošních zkušenostech vozit svou čtečku čipů na mezinárodní závody;
  • I. Mareš konstatuje, že máme v současné době čtečky dvě, je však problém s tím, že existuje více druhů čipů a ne každá čtečka je schopna číst všechny. Navíc je problém i s kapacitou akumulátorů v mrazech;
  • J. Ochozka vyzval členy ke vznesení námětů a připomínek, které by měly být předneseny na červnovém jednání FISTC:
   • podpořit snížení počtu kategorií v midu s cílem dosáhnout vyšší konkurence, a to na dvě: do šesti a nad šest psů;
   • stanovení kvót pro reprezentaci ČR pro rok 2004: sprint – 10, mid - 8, long – 5;
   • trvat na prodloužení longových tratí tak, aby šlo skutečně o long, nikoli o mid se zátěží.
  • I. Mareš specifikoval úkoly pro nově zvolený výbor – snaha o vytvoření jednotné organizace sportu psích spřežení, zpracovat návrh pravidel pro rozdělování financí;
  • J. Fiala vznesl dotaz na výplatu odměn za umístění na vrcholných závodech. I. Mareš – je nutno nejprve zpracovat obecnou směrnici, která stanoví pravidla pro všechny kategorie. Po projednání s ČASPS a jejím přijetí budou odměny vypláceny.
  • O. Biháry upozornil na otázku bezpečnosti psů a jezdců na kárových závodech zejména s ohledem na možnost bezpečného zastavení na trati – váha vozíků, kvalita brzd. I. Mareš – ani FISTC a IFSS nemají prozatím pravidla pro káry. J. Ochozka – jediní Holanïané mají závodní řád pro káry, a to zejména proto, že v Holandsku se na sněhu nejezdí;
  • I. Mareš – z řad jezdců jsou zaznamenány dotazy na skutečnost, proč za určitých okolností není ten, kdo vyhraje vyhodnocen jako první. Důvodem je potřeba udržení kvality medailových umístění, tedy stavu, kdy ten, kdo je vyhodnocen jako první dosahuje určité sportovní úrovně. Jde, mimo jiné, i o předcházení „chytračení“ některých jezdců s tím, do které kategorie se přihlásí. Protože naše závodnická základna není nijak široká není vhodné jezdit jakousi kvalifikaci na vrcholné závody. Může se jich tedy zúčastnit každý, kdo má licenci a RZT, nicméně hodnocení na prvních místech budou pouze ti jezdci, kteří splní určitá, soutěžním řádem stanovená výkonnostní kritéria;
  • dále I. Mareš upozornil na skutečnost, že závodů se neúčastní jezdec, ale vždy tým (jeden nebo více psů + jezdec). Z toho vyplývá, že je možné, a současné znění soutěžního řádu to umožňuje, aby se jednoho závodu účastnil v rámci více týmů jeden jezdec;
  • J. Fiala navrhl, aby se pro zatraktivnění závodu pro diváky a pro zlevnění organizace jezdily kratší okruhy, ale např. 2x. J. Krejčí – toto lze, nikoli však na krátkém okruhu. Ten by se mohl s ohledem na počet účastníků, startovní odstupy, profil tratě a její šířku „ucpat“ (otázka propustnosti tratě);
  • V. Němec upozorňuje na problém, který mohou znamenat týmy, ve kterých jsou psi bojových plemen (např. Pitbul). J. Krejčí – tento problém skutečně existuje. Je jasným požadavkem, aby psi v zápřahu byli bezpeční pro jezdce, ostatní psi i diváky nebo pořadatel. Je třeba vytvořit pravidla s obecnou platností, která by tuto otázku řešila;
  • J. Krejčí objasnil strukturu fungování a rozdílnost úkolů klubů jako územních organizací a Svazu jako celostátní organizace a jejich napojení na ČSTV. Připomněl zástupcům klubů nutnost zaslání výkazů Hele Biháryové do 31.5., aby jim mohly být vyplaceny dotace;
  • I. Mareš upozorňuje i na povinnost zaslat vyúčtování pořádaných akcí do stejného data. V obou případech jde již o prodloužený termín, původní mnoho klubů nedodrželo. Žádá, aby veškerý finanční styk byl realizován přes účty u peněžních ústavů, kluby pak finance rozdělí podle jejich určení (např. reprezentantům apod.). Pokud je pro konkrétní klub vedení účtu neekonomické, doporučuje dohodnout se s některou TJ.
  • I. Mareš připomněl novému Výboru nutnost přípravy vyhodnocení MR.
 8. Přijetí nových členů
  Valná hromada projednala přihlášky nových členů a po zhodnocení splnění kritérií pro členství ve smyslu Stanov ČMSKSP rozhodla o přijetí těchto nových členů: O. Stejskal, R. Habásko, Z. Dolejš, T. Rzidký, P. Rzidký, Š. Krkoška, M. Mareček, V. Hůlka, M. Job, M. Čurda, O. Janko, V. Páral, D. Olšák aj. Stejskal.

26. dubna 2003