Napsat dotaz

Vyhodnocení mimořádné pracovní schůzky v Praze dne 30.11.2016

V listopadu se sešli někteří závodníci s předsedou ČASS a diskutovali o některých návrzích na zlepšení činnosti Svazu . Návrhy jsou uvedeny pod vyjádřením ČASS , které je výsledkem cca měsíční diskuze jak STK , ČMSKSP a jednotlivých členů.

Hodnocení mimořádné pracovní schůzky: Většina cílů tak jak byly předloženy, koresponduje se zájmy Svazu. Většina z nich, je stará jako mushing v České republice (Československu). Svaz nestojí a nestál nikdy na jednom člověku. V organizacích, jako je naše , se věci uvádějí do pohybu činností mnoha jednotlivců, kteří plní zadané úkoly. Vzhledem k dobrovolnosti a bezúplatné činnosti je velmi složitá kontrola úkolování těchto lidí, protože vedení nemá nástroj pro jejich řízení. Tito lidé pracují pouze na základě svého morálního přesvědčení a většinou za použití vlastních prostředků. Protože jsem byl jediný z vedení, který se mohl na tuto schůzku dostavit , vyjádřím svůj subjektivní pocit z této schůzky. Osobně jsem očekával, že na schůzce budou předloženy nápady (plány) a to včetně rozpracování jak těchto cílů dosáhnout a hlavně návrhů osob, které si vezmou v případě odsouhlasení zadání věci na starost, případně obecný návrh rozpracují. Bohužel cíle tak jak byly předloženy jsou v zásadě obecným shrnutím bolestí posledních 30 let našeho sportu. Byl jsem velmi překvapen myšlenkou , že „vše zařídí předseda“. Myslím si, že jeden každý bod, který chceme dotáhnout ke zdárnému konci si musí vzít na starost konkrétní osoba případně skupina. Role předsedy (zejména neuvolněného) spočívá zejména v kontrole a koordinaci jednotlivých úkolů. Obdobně je to i STK, která poskytuje předsedovi hlas poradní i hlas rozhodující a legalizuje právně závazné a další kroky předsedy. Celý výbor se shodl na tom, že všechny cíle s výjimkou jednoho plně podpoří a uvítá každého, kdo si jejich naplnění vezme za své. Jako prioritní vedení Svazu považuje spuštění nového webu s propojením na sociální sítě a je si vědomo i velké finanční náročnosti, kterou tento krok bude vyžadovat. V současnosti čekáme na výstup od Aleše Pícla,který se vyjádří k návrhu stavby nového webu, jehož nabídku předložil Michal Ženíšek. Jako sporný bod vidí vedení Svazu vytipování lokalit pro trénování a jednání s orgány ochrany přírody. Vzhledem k tomu, že jsme rozptýleni po celé republice, jakákoliv lokální dohoda byť sebelepší, jasně znevýhodňuje jezdce z opačných koutů republiky. Tento nápad tu kdysi byl, skončil fiaskem a citelnou finanční ztrátou. Všude, kde se pohybujeme je dnes prakticky vždy zvýšený stupeň ochrany přírody a tolerance orgánů a vlastníků pozemků je velmi křehká a obáváme se, že jakýkoliv necitelný zásah případně zvýšení pohyb v těchto lokalitách může znamenat porušení současného stavu v náš neprospěch. Proto navrhujeme tento bod dále nerozpracovávat. Pro sloučení a zpřehlednění kategorií pro diváka Svaz doporučuje vytvořit pracovní skupiny po sekcích a kategoriích, kde pokud nedojde k výraznému sloučení, doporučuje vytvořit limit minimálního počtu závodníků, kdy může být samostatná kategorie otevřena a při nedosažení tohoto minimálního počtu určit kategorii, do které budou tito závodníci převedeni. Bohužel v minulosti vždy každý navrhoval sloučení té které kategorie, v které sám nestartuje. Shrnuto a podtrženo, Svaz pro naplnění cílů uvedených v zápise hledá vhodné a schopné spolupracovníky , kteří dostanou mandát vést jednání jménem Svazu podle koncepce, kterou vypracují a předloží ke schválení. Veškeré kroky budou vedení Svazu předkládat ke schválení. Toto moje vyjádření bylo v zásadě odsouhlaseno výborem a členy ČASS. Dále padl návrh, že každý kdo si vezme na starost jakýkoliv úsek z návrhů, které na schůzce padly, předloží písemně svoji koncepci výboru (STK ) Svazu a pro tento úkol dostane zplnomocnění jako admin. Pro upřesnění adminy již máme např. pro zpracování výsledků, pro evidenci DID a aktivních licencí nebo pro zahraniční komunikaci. Dále STK navrhuje, aby do budoucna bude-li někdo chtít cokoliv měnit případně o změně jednat , podá tento návrh výboru (STK) písemně. Tento návrh bude obsahovat: 1. Jméno předkladatele 2. Název návrhu 3. Rozpracování, jak dosáhnout cíle návrhu 4. Jméno odpovědného řešitele návrhu 5. Reálný odhad výše investice 6. Termín splnění návrhu Současné komunikační kanály jako e-mail, telefony, web považuje výbor za dostačující. „CÍLE“ Zviditelnění Svazu – sportu, mushingu pro širokou veřejnost 1. Pro diváka zjednodušení, seškrtání a sloučení kategorií, alespoň ve výsledcích. 2. Funkční web + facebook. 3. Český pohár, vyvrcholí MČR před MS/ ME (pro zkoušku off snow, 2 závody na jaře a 3 na podzim + MČR). 4. Lepší přístup k nováčkům. 5. Podchycení medií, reklamní spot na ČT sport, navázání komunikace s TV. 6. Jednodušší možnost začlenění nových závodníků do závodní sezony, dotažení nefunkčních licencí. 7. Práce s mládeží a jejími rodiči. Získání oficiálních partnerů Svazu 1. Musíme mít co nabídnout (český pohár, ucelená startovní čísla pro tento pohár, funkční web, výstup po každém závodě, jasné a přehledné kategorie). 2. Větší zájem diváků – atraktivnější závody. 3. Větší zájem medií. 4. Vlastní PR. 5. Funkční web a facebook. 6. Práce se sociální sítí. Získání oficiálních tratí pro provozování mushingu v horské oblasti 1. Vytipování vhodné horské lokality (Jizerky, Krkonoše, Orlické hory). 2. Zahájení komunikace s místní správou lyžařských tras. 3. Zahájení komunikace s příslušnými obecními úřady. 4. Zahájení komunikace s CHKO, NP. 5. Pro začátek stačí oficiální zpoplatněný parkoviště. 6. Pravidelně upravovaný okruh 5km a 10km. 7. Na tratích bude oficiálně povolen pohyb se psy v zápřahu. 8. V budoucnu možné v této lokalitě pořádat závody (více oddílů, jistota sněhu, pohyblivé termíny závodů).