Napsat dotaz

Soutěžní řád

Platný od 08/2020
 
Tento Soutěžní řád (dále SŘ) je zpracován v souladu se Závodním řádem (dále ZŘ), který stanovuje závodní pravidla pro závody psích spřežení a Řádem ochrany zvířat při závodech psích spřežení (dále ŘO), schváleným dne 7. 9. 2006 Ústřední komisí pro ochranu zvířat, který stanovuje podmínky a pravidla pro zacházení se psy při závodech psích spřežení na území České republiky.
Soutěžní řád stanovuje pravidla organizace závodů psích spřežení a účast závodníků na nich a řeší problematiku mezinárodních závodů.
 
Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky závodu.
 
 
Obsah
1. Odpovědnost a kompetence
2. Sportovně technická komise a technický delegát
3. Termínový kalendář ČASS
4. Licence, DID, členství v klubu
5. Druhy a typy závodů
6. Vypsání tříd závodu, vyhlašování výsledků, „Příchozí“
7. Povinnosti a odpovědnost závodníka
8. Povinnosti a odpovědnost pořadatele
9. Mezinárodní závody
 
 
 
Názvosloví
Jezdec/závodník: Osoba, která vede tým psa/psů přihlášených k závodu.
Pomocník/doghandler: Osoba, která pomáhá jezdci na startu, v cíli a stake-outu.
Tým: Jezdec a jeho pes nebo psi.
Chiplist: Identifikační formulář, kde je vyplněno jméno jezdce, jeho sportovní klub, DID, stát, třída, startovní číslo a všichni psi, kteří byli jezdcem na území závodu přivezeni. U každého psa musí být vyplněno jeho jméno, rok narození, pohlaví, číslo čipu, zda-li závodí a případně bere-li nějaké léky. Závodí-li jezdec ve více třídách, pro každou vyplní jeden chiplist. Psi, kteří nezávodí, se uvedou na jeden z chiplistů.
Závod: Soutěž v určité třídě. Může se skládat z více kol nebo etap.
Kolo závodu: Jedno překonání tratě. Start druhého, popřípadě dalšího kola je většinou ze stejného místa a probíhá po stejné trati.
Etapa závodu: Jedno překonání části tratě. Cíl se nachází většinou jinde než start. Start etapy následující je většinou z cíle etapy předchozí.
Území závodu: Vyhrazená parkoviště, prostory pro diváky, místo stake-outu, prostor startu a cíle, místa vyhrazená pro kontroly a závodní trať.
Stake-out: Prostor pro psy, kde se mohou nacházet, když nezávodí.
Vedení závodu: Komise s absolutním právem rozhodování při dané akci. Je složena až ze tří funkcionářů závodu. Ředitele závodu, hlavního rozhodčího a případně technického delegáta.
Ředitel závodu: Osoba odpovědná za organizaci a průběh závodu.
Hlavní rozhodčí: Osoba odpovědná za přesné vyhodnocení výsledků závodu. Kontroluje povinnou výbavu, správný postup na startu a v cíli.
Technický delegát: Osoba jmenovaná sportovně technickou komisí (STK). Provádí nezávislý dohled nad průběhem závodu a dodržováním SŘ, ZŘ a ŘO. Popsán samostatně v článku 2 Soutěžního řádu.
Traťový komisař: Zodpovědný za přípravu tratí, značení nebezpečných míst, kontroly na trati.
Veterinář: Provádí veterinární prohlídky před startem, kontroluje zdravotní stav psů a jejich identifikaci.
Nebezpečná situace: Všechny situace, které bezprostředně ohrožují všeobecné bezpečí/zdraví psů a/nebo lidí a soukromý majetek.
Sezóna: Období, ve kterém se pořádají závody psích spřežení, začíná 1. září a končí následující rok 31. května. Vedení závodu musí vždy zohlednit klimatické podmínky (např. teplota vzduchu, vlhkost apod.), a tomu podřídit daný závod, aby nedošlo k jakékoli újmě na zdraví psů.
Věk: Za věk závodníka se celou sezónu považuje ten, který dovrší 31. prosince v daném kalendářním roce. Za věk psa je považován ten, kterého dosáhne v den začátku závodu, kterého se účastní.
 
 
 
Čl. 1
Odpovědnost a kompetence
 
1. Soutěžní řád a Závodní řád zpracovává sportovně technická komise (dále STK) České asociace sleddog sportů, z.s. (dále ČASS) tak, aby vyhovoval aktuálním požadavkům organizace závodů psích spřežení v ČR.
2. Změny a doplňky SŘ a ZŘ může navrhovat každý člen sportovního klubu registrovaného v ČASS.
3. Konečné znění SŘ a ZŘ schvaluje a ve sporných a v sezóně nově vzniklých otázkách v duchu filosofie tohoto SŘ rozhoduje STK.
4. Za dodržování SŘ, ZŘ a ŘO odpovídá pořadatel závodu, zodpovědným zástupcem pořadatele závodu je ředitel závodu.
5. Kontrolu dodržování SŘ, ZŘ a ŘO provádí STK. Kontrolu provádí buď členové STK osobně anebo STK určí technického delegáta (definice technického delegáta viz dále). Dále mohou provádět kontrolu dotčené orgány státní správy, orgány provádějící státní veterinární dozor a jiné orgány, které k tomu opravňují obecně závazné právní předpisy.
6. Pořadatelem závodu může být ve smyslu tohoto SŘ pouze sportovní klub registrovaný v ČASS.
 
 
 
Čl. 2
Sportovně technická komise a technický delegát
 
1. Sportovně technická komise (dále STK) je složena ze tří zástupců ČASS a tří zástupců ČMSKSP (dále Sekcí). Každá Sekce volí své zástupce do STK. Povinnosti STK vyplývají ze SŘ a ZŘ. Veškerá rozhodnutí, která provede STK, jsou konečná a nelze se proti nim odvolávat.
2. Technický delegát (dále TD) je funkcionář závodu pověřený kontrolou dodržování SŘ, ZŘ a ŘO. Technickým delegátem je automaticky člen STK nebo STK pověří funkcí TD zkušeného jezdce nebo pořadatele.  Při určování TD přihlíží  STK  k jeho zkušenosti, morální bezúhonnosti a orientaci v SŘ, ZŘ a ŘO.
3. TD je členem vedení závodu a má při závodě hlas poradní. Při vážném nedodržování SŘ, ZŘ a ŘO má právo navrhnout snížení přiděleného finančního příspěvku dle platné Směrnice č. 2.
4. V případě porušení pravidel TD podává STK zprávu. 
5. STK vysílá TD na závody dle vlastního uvážení a potřeby.
 
 
 
Čl. 3
Termínový kalendář ČASS
 
1. Termínový kalendář (dále TK) obsahuje seznam všech schválených závodů psích spřežení pro danou závodní sezónu, které se budou pořádat podle tohoto Soutěžního řádu, Závodního řádu a Řádu na ochranu zvířat při závodech psích spřežení. TK může být doplněn i o vybrané zahraniční závody. V TK budou uvedeny i zahraniční závody typu ME a MS z důvodu přehlednosti o obsazení termínu.
2. Každý závod musí mít řádně vyplněny propozice jak je uvedeno v článku 8, bod 1, písmeno d). 
3. Registraci závodu do termínového kalendáře podává sám pořadatel na webu www.mushing.cz do 31. 8. 
4. Závěrečnou verzi termínového kalendáře a přidělení pořádání mistrovství České republiky projednává schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů a konečnou podobu schvaluje nejpozději do 15. 9. STK.
5. Po rozhodném datu lze přidat závod do TK pouze na základě písemné žádosti, o které rozhodne STK.
 
 
 
Čl. 4
Licence, DID, členství v klubu
 
1. Licence potvrzuje, že se závodník seznámil se SŘ, ZŘ a ŘO a nebude z neznalosti nebezpečný svým chováním sobě, svým psům ani ostatním účastníkům závodu a nebude poškozovat dobré jméno závodu a sportu psích spřežení.
2. Licence není vázána na stálé členství v klubu. Závodníci mohou přestupovat z klubu do klubu bez nutnosti výměny licence.
3. Licence je platná od data vystavení do data kdy STK platnost ukončí a to z důvodu hromadné výměny licencí nebo disciplinárního postihu jednotlivce. Potom každý závodník musí znovu splnit podmínky pro vydání nové licence.
4. Podmínkou k udělení licence je členství v některém sportovním klubu registrovaném u ČASS a splnění testu. Pokud je test splněn (obsahuje minimálně 90% správných odpovědí), považuje ČASS znalosti závodníka za prokázané a potvrdí mu získání licence na webu. Všichni závodníci s platnou licencí jsou uvedeni v seznamu vystaveném na www.mushing.cz.
5. V případě, že závodník hrubým způsobem poruší pravidla SŘ, ZŘ nebo ŘO, může mu být udělena STK důtka. Při opakovaném porušení mu bude licence odebrána. Důsledkem odebrání licence je zákaz startu závodníka ve všech řádných třídách na závodech z TK dokud nezíská licenci novou. Žádat o novou licenci může až na základě souhlasu STK, která o tomto rozhodne po skončení právě probíhající sezóny.
 
 
 
Čl. 5
Druhy a typy závodů
 
1. Druhy závodů odlišují závody podle povrchu trati:
závody na suchu (dryland, off snow)
závody na sněhu (on-snow)
 
2. Typy závodů odlišují závody podle délky:
a) závody na suchu:
sprintové do 8 km
midové  do 25 km
b) závody na sněhu:
sprintové do 25 km
midové 30 – 45 km
longové  45 km a více
atypické – viz ZŘ
 
3. Doplňující informace
Závody jsou obvykle dvoudenní, ale mohou být také jednodenní nebo vícedenní. 
 
 
 
Čl. 6
Vypsání tříd závodu, vyhlašování výsledků, „Příchozí“
 
1. Vypsání a otevírání jednotlivých tříd závodu
a) V závodě MR je pořadatel povinen vypsat v propozicích všechny třídy dle Závodního řádu a příslušného typu a druhu závodu.
b) V ostatních závodech je to na vůli pořadatele, které třídy dle Závodního řádu vypíše, ale vždy to musí uvést předem v propozicích.
c) Vypsanou třídu je pořadatel povinen otevřít, přihlásí-li se mu do ní alespoň tři závodníci.
d) U tříd, které se dělí na muže a ženy, při nedostatku startujících, může pořadatel třídu sloučit do jediné.
e) Vypsání tříd má vliv i na příspěvek na uspořádání závodu dle Směrnice č. 2.
 
2. Vyhlašování výsledků
a) V závodě MR je pořadatel povinen vyhlásit každé medailové umístění ve všech otevřených třídách dle Závodního řádu. Titul „Mistr České republiky“ a medaile za 1. - 3.  místo může být udělena pouze občanovi České republiky, který je zároveň řádným členem některého sportovního klubu sdruženého pod ČASS a má platnou licenci. 
b) V ostatních závodech může pořadatel vyhlásit pořadí a vítěze v otevřených třídách dle svého uvážení.
c) Otevřené juniorské třídy je pořadatel povinen vyhlásit vždy na všech závodech bez ohledu na počet hodnocených závodníků.
 
3. „Příchozí“
a) Pořadatel může v rámci závodu otevřít některé třídy pro příchozí, které nemusejí být organizovány dle SŘ, ale pravidla dle Závodního řádu pro ně platí (až na uvedené výjimky), stejně jako pravidla Řádu na ochranu zvířat při závodech psích spřežení.
b) Příchozí mohou závodit pouze ve třídách canicross, bikejöring, scooter a skijöring.
c) Na zimních závodech lze vypsat třídu „turistická“. Příchozí v této třídě startují se spřežením bez rozlišení počtu psů a jejich rasy.
d) Mezi příchozí se může přihlásit kdokoli.
e) Pořadatel musí zajistit, aby příchozí startovali vždy tak, aby se nepotkali na trati s licencovanými závodníky. Např. odstartuje řádnou třídu BKJ a až bude mít jistotu, že ani posledního licencovaného závodníka nedojede žádný příchozí, může tyto nechat odstartovat. Tak stejně musí zajistit, aby posledního příchozího nemohl dostihnout z následně odstartované třídy licencovaný závodník. Nebo lze nechat všechny třídy pro příchozí startovat až po konci řádného soutěžního dne.
f) Příchozí mohou závodit na stejných tratích jako závodníci s licencí.
g) Délka tratí pro příchozí může být i kratší než je definováno v ZŘ, ale nikdy nesmí být delší, než je pro daný typ závodu přípustné. U třídy turistické by trať neměla být delší než maximální povolená délka pro daný typ závodu avšak maximálně do 30 km.
h) Příchozí musí mít Europasy s platným očkováním, které nesmí být mladší než 21 dní (den před prvním soutěžním dnem závodu) a starší než datum platnosti vakcíny.
i) Příchozí se musí řídit a respektovat všechny pokyny pořadatele.
j) Příchozí musí řádně a ohleduplně zacházet se psy a dbát na řádné zacházení se psy i u svých pomocníků.
k) Zda-li a které třídy pro příchozí z výše uvedených pořadatel vypíše a za jakých podmínek otevře, je na jeho vůli. Pořadatel není povinen třídu pro příchozí vypsat.
l) Vyhlašování příchozích je na vůli pořadatele, ale tyto výsledky nebudou zasílány spolu s oficiálními výsledky ke zveřejnění na webu www.mushing.cz.
m) Pořadatel by měl před závodem všechny příchozí rámcově seznámit s těmi nejzákladnějšími pravidly, jako značení tratě, povinná výbava, jak se startuje, chování na trati, předjíždění apod., aby se co nejvíce předešlo jakýmkoli nebezpečným situacím.
 
 
 
Čl. 7 
Povinnosti a odpovědnost závodníka
 
1. Dodržovat SŘ, ZŘ a ŘO.
2. Mít zaplacený členský příspěvek, vlastnit licenci a mít přiděleno DID. Toto se nevztahuje na zahraniční závodníky.
3. Řádně se v termínu přihlásit.
4. Závodník mladší 18-ti let se může přihlásit pouze s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
5. Při prezentaci uvést svůj sportovní klub a svoje DID.
6. Při prezentaci odevzdat pořadateli řádně vyplněný identifikační formulář (chiplist).
7. Při prezentaci odevzdat Europasy svých psů s platným očkováním, které nesmí být mladší než 21 dní (den před prvním soutěžním dnem závodu) a starší než datum platnosti vakcíny.
8. Hlásit porušení pravidel, kterého byl svědkem - zvláště agresivitu psů a hrubé zacházení se psy.
9. Respektovat pokyny pořadatele, nejsou-li v rozporu se SŘ, ZŘ a ŘO.
10. Řádně a ohleduplně zacházet se psy a dbát na řádné zacházení se psy i u svých pomocníků.
11. Při vyšších teplotách být obzvláště obezřetný. Kvalitně a dostatečně své psy napájet, případně provést před výkonem ohleduplné namáčení, přizpůsobit závodní tempo, po dojezdu jim zajistit dostatečný přísun tekutin a větraný prostor, kde budou moci v klidu odpočívat a neutrpí jejich pohoda.  
12. Udržovat svůj stake-out v čistotě a pravidelně uklízet trus při venčení psů.
13. Za veškeré škody způsobené psem odpovídá jeho majitel.
14. Závodník startuje na vlastní nebezpečí.
15. Od 22:00 do 6:00 je nutno dodržovat noční klid a dbát na to, aby psi byli ve svých boxech.
16. Vybrat (a zajistit si) místo svého stake-outu a stanoviště automobilu v prostoru úvaziště psů vzhledem k velikosti svého týmu. Závodník musí brát ohled i na ostatní závodníky a nesmí svým stake-outem/oplůtkem blokovat ostatním účastníkům volný příjezd, prostor startu ani cíle. Řídí-li na místě parkování pořadatel, je závodník povinen dbát jeho pokynů.
 
 
 
Čl. 8
Povinnosti a odpovědnost pořadatele
 
1. Příprava závodu
a) Pořadatel musí získat povolení k pořádání závodu a ohlásit závod na příslušných úřadech a institucích, případně u subjektů, které mají vztah k lokalitě, kde se závod pořádá. Jsou to především orgán státní veterinární správy, obecní úřad a vlastník pozemku. Dle specifiky lokality i další (ochrana ŽP…). Dále je vhodné  podat informaci o konání závodu nejbližší lékařské službě.
b) Přihlášení závodu do termínového kalendáře ČASS – dle článku 3.
Pořadatel má právo v propozicích stanovit maximální počet startujících závodníků. Veškeré součásti území závodu musí být adekvátní počtu startujících.
c) Technické zabezpečení trati
Pořadatel musí vždy dbát na maximální bezpečnost jezdců a psů. Stejně tak musí být trať řádně a kvalitně značena. Na saňových závodech musí být zaručena souvislá sněhová vrstva po celé délce trati, upravená odpovídající technikou (rolba, skútr) a to v dostatečné vrstvě umožňující bezpečné zakotvení i těch největších spřežení. Při závodech na suchu je potřeba vždy vybírat takový povrch, aby psy nemohl jakkoli zranit. Za ideální se považují cesty travnaté, hlinité, šotolinové, naopak nevhodné jsou asfaltové cesty, štěrkové apod. Betonové cesty se nesmí použít vůbec. Směrový profil trati je nutné volit s ohledem na bezpečné projetí nejrychlejších, ale i největších spřežení, která se budou závodu účastnit (zohlednit poloměr zatáček). Při stanovení výškového profilu trati je vhodné se vyhnout extrémně prudkým úsekům jak ve stoupáních, tak ve sjezdech. Šířka tratě - musí být taková, aby pomalejší závodník mohl umožnit rychlejšímu bezpečné předjetí.
d) Propozice závodu musí být sestaveny v souladu s platnými řády a musí obsahovat datum a místo konání závodu, jmenovitě vypsat vedení závodu, druh a typ závodu, soutěžní třídy, výši startovného, uzávěrku přihlášek, kontaktní telefon anebo e-mailovou adresu, čas prezentace, počet soutěžních kol, časy startu 1. a 2. kola, omezený počet startujících (je-li). Tyto údaje musí pořadatel znát už v době podávání přihlášky závodu do termínového kalendáře. Dále musí být v propozicích uvedeny možnosti ubytování a stravování a popis trati. Další údaje záleží na pořadateli.
e) Pořadatel MR a nominačních závodů by si měl být vědom zvýšených nároků na kvalitu tratě, zvláště její adekvátní úpravu technikou a řádné značení, doporučuje se užití čipové časomíry apod.
 
2. Organizační zabezpečení - pořadatel závodu je při závodě povinen
a) Zabezpečit dodržování Závodního a Soutěžního řádu a Řádu ochrany zvířat při závodech psích spřežení na celém území závodu. Při zjištěném porušení pravidel postupovat dle oddílu jedna, bodu 5 Porušení pravidel Závodního řádu.
b) Důsledně se zabývat každým hlášením o porušení pravidel. Přísně posuzovat především agresi psů na trati jako i na celém území závodu.
c) Zajistit dostatečný počet rozhodčích pro daný druh závodu (časomíra, kontroly, startér, atd.), kteří budou mít odpovídající zkušenosti (kvalifikaci). 
d) Zajistit dvojí časomíru (hlavní a záložní). Dostatečně veliké a dobře čitelné startovací hodiny.
e) Při prezentaci zaznamenat sportovní klub a DID jezdce.
f) Při prezentaci vyžadovat odevzdání řádně vyplněného identifikačního formuláře (chiplistu) za každého startujícího pro každou třídu zvlášť.
g) Při prezentaci vybrat Europasy všech psů a zkontrolovat, mají-li všichni platné očkování, které nesmí být mladší než 21 dní (den před prvním soutěžním dnem závodu) a starší než datum platnosti vakcíny.
h) Je povinen v závodech MR zajistit po dojezdu každého kola namátkovou kontrolu totožnosti psů podle chiplistů.
i) Znát informaci o nejbližší lékařské službě.
j) Zajistit dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody pro všechny psy na území závodu.
k) Neustále kontrolovat teplotu vzduchu, obzvláště u závodů na suchu. Při teplotách nad 18° C by měl pořadatel zvážit posunutí startu či zkrácení tratě, v nejhorším případě i zrušení celého závodu. Zdraví psů musí být vždy a pro všechny priorita.
l) Zajistit odeslání výsledků v souboru a formátu předepsaném ČASS. Program na zpracování dvoukolových závodů je na http://archiv.mushing.cz. 
m) Výsledková listina musí obsahovat tyto údaje:
1. Místo konání, datum, jméno pořádajícího sportovního klubu, druh a typ závodu
2. Třídy, délku trati
3. Pořadí, startovní číslo, DID, příjmení a jméno, číslo sportovního klubu, třídu, čas všech kol samostatně, čas celkem, odstup, průměrnou rychlost
n) Zajistit odeslání výsledkové listiny i s uvedenými sankcemi v elektronické podobě do 7 dnů po závodě na adresu pospisil@mushing.cz.
o) Na závodech typu long nemusí být zajištěna úprava tratí po celé délce technikou, je však třeba na tyto okolnosti upozornit závodníky v propozicích. 
p) V případě nenadálých povětrnostních změn a dalších důsledků snižujících úroveň závodu anebo bezpečnost týmů, je pořadatel povinen informovat ihned všechny účastníky závodu a technického delegáta.
q) Od 22:00 do 6:00 je nutno dodržovat noční klid a dbát na to, aby psi byli ve svých boxech.
 
 
 
Čl. 9
Mezinárodní závody
 
1. Mezinárodní závody (mimo ME a MS)
a) Na tyto závody se může přihlásit samostatně každý závodník.
b) Závodník musí dbát na to, aby se včas přihlásil, zaplatil startovné a dodržel všechny další pokyny pořadatele.
c) Závodník se musí důkladně a zavčas seznámit s pravidly a veterinárními podmínkami, podle kterých se daný závod pořádá.
d) Závodník musí dbát na to, aby svým chováním nebo neznalostí nepoškozoval dobré jméno České asociace sleddog sportů ani České republiky. 
 
2. Závody ME a MS
a) K účasti na závodech typu ME a MS pořádaných mezinárodními federacemi IFSS a FISTC se může přihlásit pouze občan České republiky, který je veden jako řádný člen s platnou licencí v jednom ze sportovních klubů registrovaných u ČASS.
b) Přihlášky na tyto typy závodů je oprávněn posílat pouze ČASS (IFSS) a ČMSKSP (FISTC).
c) Nominaci závodníků je oprávněna provádět na základě vlastních předem jasně definovaných nominačních kritérií pouze příslušná Sekce STK.
d) Po splnění nominačních kritérií závodník musí dbát na to, aby se včas přihlásil, zaplatil startovné a dodržel všechny další organizační pokyny teamleadera.
e) Závodník se musí důkladně a zavčas seznámit s pravidly a veterinárními podmínkami, podle kterých se daný závod pořádá.
f) Závodník se musí řídit Kodexem reprezentanta, který je popsán ve Směrnici č. 5.

FOTOGALERIE