Napsat dotaz

Směrnice č.1 - Povinnosti klubů, STK a kontakty

Základní dokumenty pro fungování SSPS jsou Stanovy, SŘ a ZŘ. Směrnice nemají za úkol nahradit tyto dokumenty, ale doplnit některé organizační úkony, které z řádů sice vyplývají, ale nejsou v nich podrobně rozvedeny. Základní kontaktní osobou SSPS je Generální sekretář - Helena Biharyová, pokud máte problém, obraťte se na GS prostřednictvím klubu a GS rozdělí úkoly a podá informaci.

1. Administrativa klubů. 1). Povinnost klubu je nejpozději do 31.3. běžného roku zaslat GS kopie dokumentů, které zaslal na OVV ČSTV, jedná se o: a) Kopii ročního hlášení o hospodaření, nebo potvrzení TJ o vedení hospodaření b) Kopii hlášení o členské základně(úplný seznam členů s adresami), která bude obsahovat i roztřídění členů na aktivní členy, mládež a pasivní členy, tedy ověřitelné podklady pro přidělení příspěvku. c) Zprávu o činnosti. d) Formulář roční aktualizace údajů o klubu 2). Pověřený administrátor ze statistiky klubů zpracuje podklad pro výplatu příspěvků klubům do 30.6. v roce a ty budou proplaceny do 31.7. v roce 3). GS zašle klubům obvykle čtyři informace ročně 30.9., 30.11., 30.4., 31.7. 2. Administrativa závodů 1). Povinnost klubu - pořadatele závodu je nejpozději do 31.7. běžného roku zaslat GS v souladu s ustanoveními SŘ přihlášky do termínového kalendáře tak, aby mohl být připraven předběžný TK nejpozději do 31.7. v roce 2). Povinnost klubu - pořadatele závodu je nejpozději do 31.3. běžného roku zaslat GS doklady dle SŘ o uskutečněném závodu a pověřený administrátor následně zpracuje podklady pro proplacení příspěvku tak, aby mohly být proplaceny do 30.6. v běžném roce 3. Administrativa licencí 1). Povinnost klubu je starat se o své členy-závodníky a společně jim vyřídit licence. 2). Na GS se mohou obracet pouze kluby, s hromadnými žádostmi a vůbec ne jednotlivci. GS předá požadavky pověřenému administrátorovi. 3). Seznam licencí je zveřejněn na WEBU a je základním dokumentem o platných licencích. 4. Administrativa Registrace Závodních Týmů (RZT) Registrace závodních týmů se provádí na webu www.mushing.cz . Provést ji může každý závodník samostatně. Zodpovědný za provedení registrace závodníků (přihlášení do MR a hodnocených soutěží) je klub, jehož je závodník členem. 5. Administrativa reprezentace a příspěvků na reprezentaci 1). do čtrnácti dnů po akci zašle závodník, který má nárok na příspěvek podle Směrnice č.4, vyplněný cesťák a kopii výsledovky Generálnímu sekretáři ke kontrole a zaregistrování. Při nedodržení termínu ztrácí nárok na příspěvek. 2). do čtrnácti dnů po obdržení kompletních podkladů budou příspěvky proplaceny na účet nebo adresu závodníka 6. Administrativa technických delegátů - řídí vedoucí technický delegát Ivo Mareš: 1).Technickým delegátem je automaticky člen STK nebo STK pověřený zkušený jezdec nebo samotný pořadatel. 2). TD podává STK písemnou zprávu o organizaci samotného závodu a o dodržování SŘ a ZŘ na tomto závodě. Zprávy TD jsou odeslány GS, který je předá vedoucímu TD k vyhodnocení. Zprávy následně archivuje GS. 3). Vedoucí TD zpracovává podklad k výplatě příspěvků TD 4). Příspěvek je vyplacen mateřskému klubu příslušného TD 10.11.2003