Napsat dotaz

Směrnice č. 6

Platba členského příspěvku na danou závodní sezónu

 

Čl. 1
Obecná ustanovení

1.  Tato směrnice je vnitřní předpis České asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen „ČASS“), který řeší systém plateb členského příspěvku jednotlivých členů (fyzických osob) na danou závodní sezónu.

2. Povinnost zaplatit členský příspěvek upravený v článku 2 této směrnice pro danou sezónu v daném termínu se týká všech závodníků, kteří chtějí startovat na závodech pořádaných ČASS v řádných kategoriích. Závodníci bez zaplaceného členského příspěvku a splnění testu znalostí mohou startovat pouze v kategoriích pro příchozí.

 

Čl. 2
Členský příspěvek

1. Členský příspěvek nahrazuje poplatek za roční aktivaci licence, a to v plném rozsahu.

2. Výše členského příspěvku činí 150,-Kč (slovy: stopadesátkorunčeských) za jednoho řádného člena. Řádným členem se rozumí fyzická osoba, která uhradí členský příspěvek, a za řádného člena bude označená v členské databázi spravované ČASS a zveřejněné na oficiálních webových stránkách ČASS www.mushing.cz. Toto označení je plně v kompetenci předsedů jednotlivých sportovních klubů sdružených v ČASS.

3. Členský příspěvek žádným způsobem nenahrazuje povinnost závodníka získat LICENCI (tj. být členem sportovního klubu sdruženým v ČASS a splnit daný test znalostí).

 

Čl. 3
Závodní sezóna

1. Daná závodní sezóna koresponduje se sezónou termínového kalendáře zveřejněného na oficiálních webových stránkách ČASS - www.mushing.cz.

 

Čl. 4
Systém plateb – povinnosti pro jednotlivé sportovní kluby

1. Členský příspěvek odvádí každý sportovní klub sdružený v ČASS za každého svého ŘÁDNÉHO člena definovaného v článku 2 této směrnice. Příspěvek se neodvádí za čestné členy, žadatele a exčleny. Bez úhrady členského příspěvku není možné statut ŘÁDNÉHO člena získat.

2. Rozhodný počet platících členů je počet řádných členů sportovního klubu, kteří jsou evidováni v databázi ČASS na oficiálních webových stránkách ČASS www.mushing.cz k 31. 8. daného příslušného roku. Za aktualizaci stavu členské základny odpovídá předseda daného sportovního klubu.

3. Výpočet celkové příslušné částky provádí samostatně každý sportovní klub (počet řádných členů sportovního klubu k rozhodnému datu uvedeného v předchozím odstavci krát příspěvek za jednoho člena, ilustrativní příklad – 53x150,-Kč).

4. Každý sportovní klub odvádí platbu za všechny tyto své řádné členy hromadně, a to na účet ČASS vedený u Raiffeisenbank č.ú. 7168299001/5500. Jako variabilní symbol bude uvedeno číslo sportovního klubu, do poznámky pro příjemce uvedena poznámka:  „Členské příspěvky“ a zkrácený název sportovního klubu. O provedené hromadné platbě se jmenovitým seznamem řádných členů zašle sportovní klub avízo na e-mailovou adresu Generálního sekretáře (viz www.mushing.cz ). Jmenovitý seznam řádných členů vygeneruje příslušná osoba sportovního klubu na webových stránkách mushing.cz v sekci „Kluby“.

5. Platba musí být připsána na účet ČASS nejpozději k 30. 9. daného roku.

6. Kontrolu provedených plateb provádí pověřená osoba ČASS.

7. Na nově přihlášeného člena ve sportovním klubu nebo stávajícího člena, který mění svůj statut v daném sportovním klubu na řádného člena, a to po rozhodném datu uvedeném v odstavci 2 se vztahuje povinnost uhradit členský příspěvek v plné výši. Bez této úhrady není možné statut ŘÁDNÉHO člena získat. Po uhrazení členského příspěvku a splnění testu znalostí může tento člen startovat na všech závodech pořádaných sportovními kluby sdruženými v ČASS, a to v řádných kategoriích.  O této výjimečné platbě, kterou provádí na účet ČASS vždy daný sportovní klub, nikoliv výše uvedený člen, bude vždy předseda sportovního klubu informovat prostřednictvím e-mailové pošty Generálního sekretáře. Tato výjimečná platba musí být připsána na účet ČASS nejméně 4 kalendářní dny před závodem, kde chce daný člen závodit, a to kvůli kontrole pořadatele daného závodu.

 

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

1. Tato směrnice vychází z usnesení členské schůze ČASS ze dne 18. 5. 2019 a ruší v plném rozsahu předchozí Směrnici č. 6 „Poplatek za roční aktivaci licence“ z roku 2012.

2. Poplatek za roční aktivaci licence pro závodníky se tímto ruší v plném rozsahu a je nahrazen platbou členského příspěvku na danou závodní sezónu.

 

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1. Pořadatelé závodů mají stále za povinnost kontrolovat členství závodníka ve sportovním klubu, který za své členy příspěvky řádně odvedl v dané sezóně (viz seznam sportovních klubů s řádně odvedenými příspěvky na www.mushing.cz ).

2. Tato směrnice nabývá na účinnosti dnem 6. 8. 2019.

 

 

Dne 6. 8. 2019

Martin Vrtěl
předseda ČASS

FOTOGALERIE

SOUBORY KE STAŽENÍ