Napsat dotaz

Směrnice č. 6

Platba členského příspěvku na danou závodní sezónu

Čl. 1
Obecná ustanovení

1.  Tato směrnice je vnitřní předpis České asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen „ČASS“), který řeší systém plateb členského příspěvku jednotlivých členů (fyzických osob) na danou závodní sezónu.

2. Povinnost zaplatit členský příspěvek upravený v článku 2 této směrnice pro závodní sezónu v daném termínu se týká všech závodníků, kteří chtějí startovat na závodech pořádaných ČASS v řádných třídách. Závodníci bez zaplaceného členského příspěvku a licence mohou startovat pouze v třídách pro příchozí.

3. Za věk závodníka se celou sezónu považuje ten, který dovrší 31. prosince v daném kalendářním roce.  

 

Čl. 2
Členský příspěvek

1. Členský příspěvek nahrazuje poplatek za roční aktivaci licence, a to v plném rozsahu.

2. Výše členského příspěvku za jednoho řádného člena činí:
A) Junior do 18-ti let 100,-Kč (slovy: stokorunčeských)
B) Dospělý 300,-Kč (slovy třistakorunčeských)
Řádným členem se rozumí fyzická osoba, která uhradí členský příspěvek, a za řádného člena bude označená v členské databázi spravované ČASS a zveřejněné na oficiálních webových stránkách ČASS www.mushing.cz. Toto označení je plně v kompetenci předsedů jednotlivých sportovních klubů sdružených v ČASS.

3. Členský příspěvek žádným způsobem nenahrazuje povinnost závodníka získat LICENCI (tj. být členem sportovního klubu sdruženým v ČASS a splnit daný test znalostí).

 

Čl. 3
Závodní sezóna

1. Závodní sezóna začíná dnem 1. září a končí následujícího roku 31. května.

 

Čl. 4 
Systém plateb – povinnosti pro jednotlivé sportovní kluby

1. Členský příspěvek odvádí každý sportovní klub sdružený v ČASS za každého svého ŘÁDNÉHO člena definovaného v článku 2 této směrnice. Příspěvek se neodvádí za čestné členy, žadatele a exčleny. Bez úhrady členského příspěvku není možné statut ŘÁDNÉHO člena získat.

2. Rozhodný počet platících členů je počet řádných členů sportovního klubu, kteří jsou evidováni v databázi ČASS na oficiálních webových stránkách ČASS www.mushing.cz k 31. 8. daného příslušného roku. Za aktualizaci stavu členské základny odpovídá předseda daného sportovního klubu.

3. Výpočet celkové příslušné částky provádí samostatně každý sportovní klub (počet řádných členů sportovního klubu k rozhodnému datu uvedeného v předchozím odstavci krát příspěvek za jednoho člena, ilustrativní příklad 10x100,- Kč + 53x300,- Kč).

4. Každý sportovní klub odvádí platbu za všechny tyto své řádné členy hromadně, a to na účet ČASS vedený u Raiffeisenbank č.ú. 7168299001/5500. Jako variabilní symbol bude uvedeno číslo sportovního klubu, do poznámky pro příjemce uvedena poznámka:  „Členské příspěvky“ a zkrácený název sportovního klubu.

5. Platba musí být připsána na účet ČASS nejpozději k 15. 9. daného roku.

6. Kontrolu provedených plateb provádí pověřená osoba ČASS.

7. Na nově přihlášeného člena ve sportovním klubu nebo stávajícího člena, který mění svůj statut v daném sportovním klubu na řádného člena, a to po rozhodném datu uvedeném v odstavci 2 se vztahuje povinnost uhradit členský příspěvek v plné výši. Bez této úhrady není možné statut ŘÁDNÉHO člena získat. Po uhrazení členského příspěvku a splnění testu znalostí může tento člen startovat na všech závodech pořádaných sportovními kluby sdruženými v ČASS, a to v řádných třídách.  Tuto výjimečnou platbu provádí na účet ČASS vždy daný sportovní klub, nikoliv výše uvedený člen. Tato výjimečná platba musí být připsána na účet ČASS nejméně 4 kalendářní dny před závodem, kde chce daný člen závodit.

 

Čl. 5
Zrušovací ustanovení

1. Tato směrnice vychází z usnesení členské schůze ČASS ze dne 18. 5. 2019 a usnesení Výboru ČASS ze dne 7. 8. 2020.
 
2. Směrnice č. 6 „Poplatek za roční aktivaci licence“ z roku 2012 se zrušuje v plném rozsahu.
 
3. Poplatek za roční aktivaci licence pro závodníky se tímto ruší v plném rozsahu a je nahrazen platbou členského příspěvku na danou závodní sezónu.

 

 

Dne 3. 8. 2022

Renata Válková
předseda ČASS 

FOTOGALERIE