Napsat dotaz

Směrnice č. 5

Vyplácení startovného, příspěvku na cestovné a stejnokroj reprezentace, Kodex reprezentanta

Použité zkratky:
ČASS - Česká asociace sleddog sportů, z.s.
ČMSKSP - Českomoravský sportovní klub severských psů
TL - Teamleader
ME - Mistrovství Evropy
MS - Mistrovství světa
IFSS - Mezinárodní federace sportu psích spřežení
FISTC - Mezinárodní federace psích spřežení pro čistokrevná plemena
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
 
Čl. 1
Obecná ustanovení
 
1. Tato směrnice je vnitřní předpis České asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen „ČASS“), který řeší následující oblasti: 
a) Vyplácení příspěvků na startovné. Jedná se o výběrový příspěvek, hrazen v plné jeho  výši, dle umístění reprezentanta. Posuzují se všechny úspěšně dokončené starty jednoho závodníka v různých třídách.
b) Vyplácení příspěvků na cestovné. Jedná se o výběrový příspěvek, hrazen v částečné výši, a to výrazně odstupňované podle hodnoty úspěchu. Posuzován je jeden nejúspěšnější dokončený start každého závodníka zvlášť na každé akci daných mezinárodních organizací. 
c)   Finanční podpora pro reprezentační oblečení. Jedná se o plošnou finanční podporu, hrazenou v plné její výši. Je určena pro všechny reprezentanty, a to bez ohledu na počet startů jednoho závodníka v různých třídách. 
 
2. Tato směrnice stanoví zásady pro rozdělení dotace pro sportovní reprezentaci ČASS. Dotací se touto směrnicí rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu nebo územněsprávního celku.
 
3. Příspěvek na startovné i cestovné se vyplácí pouze v případě, že pro daný rok ČASS obdržel příslušné potřebné dotace.
 
4. Nárok na příspěvek na startovné i cestovné při splnění všech, touto směrnicí uvedených podmínek, je automatický, tedy bez nutnosti o dané příspěvky požádat.  
 
5. Start ve štafetě se nebere, pro výplatu finančních příspěvků dle touto směrnicí stanoveného způsobu, v úvahu (vyjma případné situace uvedené v článku 3 odstavec 4). 
 
6. Finanční příspěvky stanovené touto směrnicí se vztahují pouze pro sportovní reprezentanty. 
 
7. Sportovním reprezentantem pro účely této směrnice se rozumí závodník účastnící se závodu pořádaného mezinárodní organizací, jejichž je ČASS řádným členem, tedy IFSS a FISTC, a který byl na tyto závody jako reprezentant, v souladu se schválenými nominačními kritérii, vyslán ČASS a je občanem České republiky.
 
8. O změnách této směrnice, tedy o změnách souvisejících se systémem vyplácení finančního příspěvku na startovné, cestovné a reprezentační oblečení, a o příslušných dotacích (případně i mimořádných) určených a získaných pro vyplácení startovného, cestovného a reprezentačního oblečení pro reprezentaci rozhoduje vždy Výbor ČASS a STK. 
 
9. Pro účely této směrnice se příslušným antidopingovým orgánem rozumí takový orgán mezinárodní organizace, který je dle platných mezinárodních pravidel oprávněn konat antidopingové testy, rozhodnout o výsledku daného testu či informovat reprezentanta a ČASS o konečném výsledku provedeného testu. 
 
 
 
Čl. 2
Startovné
 
1. Startovným se pro účely této směrnice rozumí finanční poplatek za účast ve sportovní reprezentaci na závodě definovaném v článku 1. 
 
2. Finanční příspěvek na startovné se vyplácí v jeho plné výši dle způsobu uvedeného v článku 3, a to až do vyčerpání finančních prostředků získaných jako dotace. 
 
 
 
 
Čl. 3
Principy vyplácení startovného
 
1. Princip první: Jednotlivým reprezentantům lze vyplácet částky jen do výše skutečně zaplaceného startovného. Proplácí se pouze základní výše startovného, nikoliv zvýšené startovné pro závodníky, jimž byla přidělena místa v reprezentaci dodatečně tzv. extra kvótou. O tom, kdo startuje v rámci národních kvót za základní startovné a kdo nad rámec národních kvót, v rámci extra kvót, rozhodují schválená nominační kritéria.
 
2. Princip druhý: Pořadatelé mezinárodních závodů rozlišují stanovením různé výše startovného náročnost jednotlivých tříd (délka tratě, velikost týmu, ...). Proplácením celého základního startovného dáváme tomuto hodnocení za pravdu. Není stanovena vlastní fixní částka, která by nebyla vůči reprezentantům spravedlivá. 
 
3. Princip třetí: Proplácení startovného bude v pořadí od nejúspěšnějších po méně úspěšné v každé třídě až do vyčerpání celé částky získané a určené příslušnou dotací. Proplácením startovného nebude hodnocena „váha úspěchu“ vzhledem k náročnosti přípravy on-snow/ off-snow, spřežení/individuál, junior/elita/veterán, MS/ME ani vzhledem k obsazenosti jednotlivých tříd.
 
4. Bude-li proplacené startovné všem reprezentantům, a částka získaná a určená z příslušné dotace nebude celá vyčerpaná, Výbor ČASS ve spolupráci s managerem reprezentace rozhodne o dalším užití zbývající částky (např. proplacené startovné štafetám). 
 
5. Obecný výpočet finančního příspěvku je uveden v příloze číslo 1 této směrnice. 
 
 
 
Čl. 4
Cestovné 
 
1. Cestovným se pro účely této směrnice rozumí položka, jejichž název jednoznačně určuje účel vyplácené finanční podpory úspěšným reprezentantům. 
a) Tento finanční příspěvek nemusí pokrývat cestovní náklady v plné výši. 
b) Účelem finančního příspěvku je přispět úspěšným reprezentantům na cestovní náklady, a to touto směrnicí stanovenými kritérii (koeficienty) hodnotících váhu výsledku úspěšného reprezentanta. 
c) Pouze nejúspěšnější start je brán v úvahu, v případě vícero startů daného reprezentanta. 
d) Pro účely vyplacení finančního příspěvku na cestovné není rozhodující způsob přepravy respektive druh dopravy. Není tedy rozhodující, zda reprezentant použil dopravní prostředek silniční, vodní či letecké dopravy. 
 
2. Finanční příspěvek na cestovné se vyplácí dle stanoveného postupu v článku 5 až do vyčerpání získané a určené finanční částky příslušné dotace. 
 
3. Finanční příspěvek na cestovné nelze vyplácet TL, za podmínky, že zároveň na dané akci závodí a již obdržel cestovní náhradu za práci TL na dané akci.
 
 
Čl. 5
Principy vyplácení cestovného 
 
1. Princip první: Vždy bude rozdělena celá získaná a určená částka příslušné dotace, ale maximálně do výše prokazatelných nákladů na konkrétní cestu. Prokazatelné náklady jsou cestovní výdaje, které reprezentant musel prokazatelně vynaložit v přímé souvislosti s konkrétní cestou.   V případě použití silničního dopravního prostředku, se tímto rozumí předložení technického průkazu použitého vozidla na danou cestu a výpočet cestovních náhrad vycházející z vyhlášky o cestovních náhradách pro příslušný rok vydané MPSV. Výpočet náhrady za pohonné hmoty vychází vždy z cen stanovených vyhláškou MPSV. Spotřebu určuje příslušný technický průkaz. V případě jiného druhu přepravy se jedná o náklady na daný typ dopravního prostředku v daném čase a místě obvyklé. Finanční příspěvek na cestovné nemůže být vyplacen v částce vyšší než prokazatelné náklady. Velký počet úspěšných reprezentantů pochopitelně snižuje vyplácenou částku jednotlivým úspěšným reprezentantům.
 
2. Princip druhý: Kritéria hodnotí váhu výsledku pomocí koeficientů. Výsledek on-snow bude mít větší váhu než off-snow ... náročnější příprava (větší délky, dojíždění za sněhem) ... on-snow koeficient 1,5 / off-snow koeficint 1,0 ... výsledek větších týmů bude mít větší váhu než individuálů ... alespoň symbolicky odrazí vyšší náklady ... 1-2 psi koeficient 1,0 / 4-6 psů koeficient 1,1 / 8-U psů koefocient 1,2 ... výsledek z většího počtu startujících v jedné třídě bude mít větší váhu než z malého počtu ... třída do 5 závodníků koeficient 0,5 a budou se oceňovat jen medailisté. Tento princip však neplatí pro juniorskou třídu, pro kterou nebude uplatněn zmiňovaný redukční koeficient 0,5, ale oceňování dle umístění 1.  – 5. místo / třída nad 10 závodníků koeficient 1,0 a bude se oceňovat i 4.-5. místo / třída nad 20 závodníků koeficient 1,1 a bude se oceňovat i 6.-10. místo ... lepší výsledek bude mít větší váhu než horší ... zlatý medailista koeficient 1,0 / stříbrný medailista koeficient 0,7 / bronzový medailista koeficient 0,5 / 4.-5. místo koeficient 0,2 / 6.-10. místo koeficient 0,1 / ostatní výsledky koeficient 0,0.  Výsledky reprezentace z celé příslušné sezóny budou vyjádřeny pomocí koeficientů do rovnice o jedné neznámé X. Podle hodnoty „C“ z dotací pro daný příslušný rok pak vyjde konkrétní hodnota X. Zpětným roznásobením koeficienty ohodnocených výsledků jednotlivých reprezentantů vyjdou konkrétní částky pro jednotlivé reprezentanty  (příklad hodnocení výsledku koeficienty: on-snow, tým 4-6 psů, 17 startujících (do 1. kola), zlatá medaile ... 1,5*1,1*1,0*1,0*X. Pro příklad: z akcí IFSS získají medailisté přibližně 82% „C“ závodníci na 4-10.místě 18% „C“). Ustanovení tohoto odstavce platí i pro juniorské třídy, vyjma třídy do 5 závodníků. 
 
 
Čl. 6
Způsob vyplácení finančních příspěvků
 
1. Finanční příspěvky na startovné i cestovné dané touto směrnicí budou vypláceny vždy bezhotovostním převodem na účet, ze kterého bylo placeno startovné.  
 
2. Ve výjimečných případech lze vyplatit finanční příspěvek v hotovosti, a to za předpokladu, že nelze provést bezhotovostní převod. O vyplacení bude proveden písemný záznam a zhotoven příslušný daňový doklad.
 
3. Finanční příspěvky se považují za poskytnuté (vyplacené) v okamžiku odepsání hrazené platby z účtu příjemce dotace, tedy ČASS. 
 
4. Výplata se provádí vždy v českých korunách bezhotovostním převodem na účet reprezentanta, a to do konce kalendářního roku. 
 
5. Pro vyplacení finančního příspěvku na startovné a cestovné musí být splněny všechny podmínky určené touto směrnicí a reprezentant musí dokončit daný závod bez jakéhokoliv postihu stanoveného mezinárodními pravidly a uloženého příslušnou mezinárodní organizací. To znamená, že ve výsledkové listině nebude uvedeno u jména závodníka, že nějakou část závodu nedokončil, či naopak do závodu nenastoupil, případně byl diskvalifikován.
 
6. V případě, že bude závodník či ČASS obeznámen příslušným antidopingovým orgánem o rozhodnutí pozitivního dopingového testu konkrétního reprezentanta, finanční příspěvky či finanční podpora na reprezentační oblečení nebude v jakékoliv částce vyplacena. Pokud již vyplacena byla, je reprezentant, jehož se rozhodnutí příslušného orgánu týká, povinen veškeré plnění získané na základě této směrnice vrátit ČASS, a to bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od okamžiku, kdy ČASS reprezentanta písemně k navrácení plnění vyzve.  
 
 
 
Čl. 7
Reprezentační oblečení
 
1. Každý reprezentant má nárok na reprezentační oblečení za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky určené touto směrnicí a reprezentant dokončí daný závod bez jakéhokoliv postihu stanoveného mezinárodními pravidly a uloženého příslušnou mezinárodní organizací. To znamená, že ve výsledkové listině nebude uvedeno u jména závodníka, že nějakou část závodu nedokončil, či naopak do závodu nenastoupil, případně byl diskvalifikován.  
 
2. Reprezentační oblečení se skládá z kalhot a vesty a tyto dva kusy oblečení představují tzv. stejnokroj. 
 
3. Reprezentant obdrží stejnokroj vždy po příslušné mezinárodní akci, a to nejpozději do konání další mezinárodní akce příslušné federace (ilustrativní příklad, po úspěšném reprezentování na on-snow ME obdrží do konání dryland ME výše uvedený stejnokroj).
 
4. Reprezentant užívá stejnokroj na zahajovacím ceremoniálu příslušné mezinárodní akce a oficiálním závěrečném dekorování v případě umístění reprezentanta na vyhlašovaném místě. 
 
5. Pokud se na dané akci bude pořádat společné fotografování české reprezentace je též reprezentant povinen si stejnokroj obléct. O společném fotografování musí být každý reprezentant řádně a s předstihem informován. Společné fotografování musí být vždy až po skončení soutěžního dne všech účastníků výpravy.
 
6. Umisťování jakéhokoli propagačního materiálu (jako loga, nápisy apod.) soukromých sponzorů na stejnokroje je striktně zakázáno.  
 
7. Reprezentant je povinen o reprezentační oblečení řádně pečovat a udržovat ho ve stavu, aby mohlo plnit svůj primární účel, tedy reprezentace národního týmu. 
 
8. V případě, že reprezentant nedodrží povinnosti stanovené v tomto článku, nebude mu pro danou akci vyplacen příspěvek na startovné a cestovné.
 
 
 
Čl. 8
Kodex reprezentanta
 
1. Reprezentant si je vědom, že zařazení do reprezentace je odměna a pocta, kterou
nelze nárokovat a kterou si musí každý zasloužit.
 
2. Reprezentant musí za všech okolností důstojně a zodpovědně reprezentovat nejen Českou asociaci sleddog sportů, ale především Českou republiku.
 
3. Reprezentant respektuje a ctí státní symboly České republiky: malý a velký státní znak, státní barvy, státní vlajku, prezidentskou standartu, státní pečeť a státní hymnu.
 
4. Reprezentant je vždy slušný a zdvořilý při veškerém jednání s teamleaderem, manažerem reprezentace, reprezentačními kolegy, soupeři, organizátory, diváky a fanoušky bez ohledu na rasu, věk, pohlaví, víru či schopnosti. Rovněž se podílí na vytváření a udržení sportovního i týmového ducha.
 
5. Reprezentant svým veřejným a mediálním vystupováním podporuje dobré jméno České asociace sleddog sportů i České republiky. K mediální komunikaci patří z tohoto pohledu nejen televize a rozhlas, ale i tištěná média a internet včetně veřejně přístupných sociálních sítí.
 
6. Reprezentant je svým chováním vzorem ostatním sportovcům nejen na všech závodech, při reprezentačních akcích, ale i mimo ně. Soutěží čestně, podle pravidel a v duchu pravidel, dodržuje zásady chování fair play a respektuje rozhodnutí rozhodčích.
 
7. Reprezentant svým přístupem ke psům nejen na trati, ale i mimo soutěž musí jít příkladem. Pohoda a starostlivost o jeho psy musí být vždy na prvním místě. Jakékoli hrubé zacházení a fyzické trestání psů, vyjma rozehnání rvačky, je neakceptovatelné a povede k disciplinárnímu řízení u příslušné sekce STK.
 
8. Reprezentant neužívá zakázané dopingové látky a nepoužívá zakázané dopingové metody. Respektuje veškerá ustanovení světové antidopingové agentury WADA, Antidopingového výboru ČR a příslušné mezinárodní federace. Je povinen na požádání oprávněného orgánu podrobit sebe, svého psa či psy antidopingovému testu.
 
9. Reprezentant zná a dodržuje Soutěžní řád, Závodní řád a Řád na ochranu zvířat při závodech psích spřežení na všech závodech pořádaných ČASS.
 
10. Reprezentant zná a dodržuje mezinárodní pravidla závodů ME a MS pořádaných IFSS a FISTC.
 
11. Reprezentant respektuje veškerá potřebná rozhodnutí učiněná teamleaderem a manažerem reprezentace, pokud nejsou v rozporu s článkem 8 Kodex reprezentanta.
 
12. Na všechny benefity člena reprezentace má reprezentant nárok pouze za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky k jejich získání tak, jak je uvedeno v této Směrnici č. 5, a zároveň dodržuje v téže směrnici článek 8 Kodex reprezentanta.
 
13. Při opakovaném či hrubém porušení tohoto kodexu se reprezentant vystavuje disciplinárnímu řízení u příslušné sekce STK, které může vést až ke ztrátě všech benefitů člena reprezentace, vyloučení z reprezentace a ztrátě licence.
 
 
 
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
 
1. Tato směrnice vychází z usnesení Výboru ČASS ze dne 7. 8. 2020 a ruší v plném rozsahu předchozí Směrnici č. 5 „Příspěvek klubu za umístění reprezentanta“ z roku 2003. 
 
 
Dne 3. 8. 2022
 
Renata Válková
předseda ČASS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
Obecný výpočet pro finanční příspěvek za startovné
 
1. kolo všichni zlatí medailisté
pokud součet všech startovných za první místa nepřekročí hodnotu „S“ tak v plné výši, pokud součet překročí „S“ tak se všem prvním vyplatí stejné procento startovného v jejich třídě
 
2. kolo všichni stříbrní medailisté, pokud S - zlatí se nerovné nule
pokud součet všech startovných za druhá místa nepřekročí hodnotu „S - zlatí“ tak v plné výši, pokud součet překročí „S - zlatí“ tak se všem druhým vyplatí stejné procento startovného v jejich třídě
 
3. kolo všichni bronzoví medailisté, pokud S - (zlatí + stříbrní) se nerovné nule
pokud součet všech startovných za třetí místa nepřekročí hodnotu „S - (zlatí + stříbrní)“ tak v plné výši, pokud součet překročí „S - zlatí“ tak se všem třetím vyplatí stejné procento startovného v jejich třídě
 
4. kolo všichni čtvrtí ...
 
5. kolo všichni pátí ...
 
6. kolo všichni šestí ... až do vyčerpání položky dotace nebo proplacení všech startovných 

FOTOGALERIE