Napsat dotaz

Směrnice č. 4

Příspěvek na náklady spojené s reprezentací

Zkratky:
ČASS – Česká asociace sleddog sportů
ČMSKSP – Českomoravský sportovní klub severských psů
ME - Mistrovství Evropy
MS - Mistrovství světa
OH - Olympijské hry
EP - Evropský pohár
SP - Světový pohár
STK - Sportovní technická komise
TK - termínový kalendář
FISTC - mezinárodní organizace pro čistokrevná plemena psích spřežení
ESDRA - mezinárodní organizace pro otevřená plemena psích spřežení
IFSS - mezinárodní organizace psích spřežení


Příspěvky svazu na náklady s reprezentací jsou:
1. Startovné a registrační poplatek
2. Příspěvek na náklady mezinárodních akcí pořádaných v ČR 
3. Příspěvek na jednání generálního zasedání FIST, ESDRA, IFSS
4. Příspěvek na náklady teamleadra (TL na závodech MS, ME (šampionáty)

1. Startovné a registrační poplatek: 
a) Registrační poplatek - závodníci, kteří projeví zájem o registraci, složí kauci na příslušný účet ČASS. Kauce jim bude v případě splnění podmínek (viz níže bod 1.c) vrácena.
b) Startovné ME, MS. Nominovaní závodníci složí kauci (zálohu) na startovné na příslušný účet. Součástí výpravy ČR mohou být i závodníci, kteří by nebyli nominováni podle výkonnosti, ale projeví zájem o start a vejdou se do limitu určeného pro ČR. 
c) Kauce na startovné a registrační poplatek bude vrácena těm závodníkům, kteří jsou členi 
klubu, který je registrován u ČASS a na závodech ME, MS,OH,
- získali medaili 
- juniorům
V ostatních případech bude jejich záloha (kauce) použita na úhradu startovného. 
d) V případě že reprezentant bude z přidruženého klubu nezastřešeného ČUS
bude muset jeho klub uhradit alikvotní část ročního poplatku placeného
organizacím FISTC, ESDRA, IFFS dle vzorce roční poplatek /počet všech
reprezentantů x reprezentanti z přidruženého klubu. Tento poplatek je
nevratný.
Všechny poplatky jsou splatné předem, nejpozději v termínu určeném
STK. Bez zaplacení těchto poplatků, nebude závodník z přidruženého klubu nominován.

2. Příspěvek na náklady mezinárodních akcí pořádaných v ČR: 

a) Závody - ME, MS, EP, SP, 
Každá sekce může jedenkrát za rok uspořádat v ČR závod mezinárodního významu s příspěvkem svazu ve výši 20.000,- Kč. 
Závod by měl splňovat kriteria: 
počet startujících zahraničních účastníků větší jak deset týmů, mezinárodní prestiž závodu, mediální propagace závodu na národní úrovni. 
O příspěvek musí požádat pořadatel závodu STK a to na schůzi předsedů při schvalování TK. STK rozhodne na základě vyhodnocení závodu v předešlé sezoně. 
 Výše uvedená částka 20 000Kč může být vyplacena předem na základě písemné žádosti pořadatele zaslané Generálnímu sekretáři. Po ukončení akce musí do 14. dnů poslat pořadatel kopie dokladů vynaložených na uskutečnění akce Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy. 
Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu pořadatel vrátit na účet Svazu do týdne od rozhodnutí o nekonání akce.

 V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat pořadatel vyúčtování vynaložených nákladů Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude příspěvek proplacen.

b) Jednání orgánů mezinárodních organizací 
Každá sekce může jedenkrát za pět let uspořádat v ČR oficiální zasedání některého orgánu mezinárodních organizací s příspěvkem svazu ve výši 20.000,-Kč ( FISTC, ESDRA, IFSS )
 Výše uvedená částka 20 000Kč může být vyplacena předem na základě písemné žádosti pořadatele zaslané Generálnímu sekretáři. Po ukončení akce musí do 14. dnů poslat pořadatel kopie dokladů vynaložených na uskutečnění akce Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy. 
Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu pořadatel vrátit na účet Svazu do týdne od rozhodnutí o nekonání akce.

 V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat pořadatel vyúčtování vynaložených nákladů ekonomovi svazu, na základě tohoto vyúčtování bude příspěvek proplacen.


3. Příspěvek na náklady spojené s generálním zasedáním FIST, ESDRA, IFSS:

a) Každá sekce může jedenkrát za rok vyslat své dva zástupce na oficiální jednání mezinárodních federací FISTC, ESDRA, IFSS. Delegátům náleží úhrada nákladů na tuto akci, maximálně však do výše 15.000,- Kč za oba delegáty.
 Výše uvedená částka 15. 000,- Kč může být vyplacena předem na základě písemné žádosti zástupce zaslané Generálnímu sekretáři. Po ukončení akce musí do 14. dnů poslat zástupce-účastník kopie dokladů vynaložených na uskutečnění akce Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy. 
Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu zástupce vrátit na účet Svazu do týdne od rozhodnutí o nekonání akce.

 V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat zástupce-účastník vyúčtování vynaložených nákladů Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude příspěvek proplacen. 

4. Příspěvek na náklady teamleadra (TL) na závodech MS, ME (šampionáty)

 1. Každá sekce může hradit cestovní náklady určeným teamleadrům na šampionátech. TL musí být řádným členem spolku, který je platným členem ČASS.
 2. Podmínkou k proplacení cestovních nákladů pro TL je splnění povinností TL viz níže a dodání potřebných podkladů k vyúčtování (kopie velkého technického průkazu, vyplněný cestovní příkaz) a to do 14-ti dnů po skončení šampionátu. V případě, že nelze z časových důvodů (dlouhá cesta zpět apod.) dodat podklady včas, může TL dopředu požádat STK o výjimku a stanoví přesný termín, do kdy podklady odevzdá. Při nesplnění některých bodů může STK nárok TL krátit.
 3. Výpočet cestovních náhrad vychází z vyhlášky o cestovních náhradách pro příslušný rok vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výpočet náhrady za pohonné hmoty vychází vždy cen stanovených vyhláškou MPSV.
 4. Limit pro kombinovanou spotřebu vozidla je stanoven na 7l/100km. Pokud je v TP údaj vyšší, řídí se výpočet stanoveným limitem. Pokud je hodnota kombinované spotřeby nižší, řídí se výpočet údajem v TP.
 5. STK před závodem stanoví, zda dostane TL proplaceno také stravné.
 6. Výplata se provádí vždy v českých korunách převodem na účet do 14-ti dnů od doložení kompletních údajů.
 7. Povinnosti TL před závodem, na závodě a po závodě je možno rozdělit mezi 2 lidi, kteří budou řádně vybráni ve výběrovém řízení, a proplácet dohodnutým poměrem.

Výběr teamleadra (TL)

 1. TL pro daný šampionát se vybírá na základě konkurzu.
 2. Konkurz vyhlašuje předseda dané sekce článkem na webu České Asociace sleddog sportů tehdy, kdy je oznámeno datum a místo šampionátu, nejpozději však 3 měsíce před šampionátem
 3. Uzávěrka konkurzu může být nejdříve 14 dní od vyhlášení.
 4. Uchazeči o post TL zašlou na kontaktní adresu přihlášku s informací o sobě – zkušenosti, znalost AJ, dále představu, jak by roli teamleadra pojali (co navíc mohou Svazu nabídnout – fotodokumentaci, video..), a předběžné vyčíslení jejich nákladů.
 5. Vyhodnocení konkurzu proběhne do týdne po uzávěrce výborem příslušné sekce (ČASS, ČMSKSP).
 6. Hodnotící kritéria budou zahrnovat předchozí zkušenosti s žadatelem a informace z přihlášky. Podmínkou je znalost AJ, zkušenosti v mushingu, znalost sportovního řádu. Výhodou mohou být benefity nabídnuté v přihlášce (např. focení, pořízení videa, či jiné aktivity nad rámec povinností).

Povinnosti TL před závodem:

 • TL sleduje novinky na webu šampionátu a informuje o významných věcech, souhrn informací uveřejňuje v časopise (1 článek).
 • TL komunikuje s IFSS / FISTC ohledně přihlášek (například limity pro účast, jiné organizační záležitosti nutné pro účast na akci), řeší nejasnosti, podmínky (například veterinární dotazy – očkování atd.)
 • TL sleduje uzávěrky, hlídá termíny dané organizátorem šampionátu či Českou asociací sleddog sportů.
 • TL sleduje proces nominace závodníků, (nominaci provádí STK dle předem určených kritérií).
 •  Po nominaci TL zasílá závodníkům k vyplnění veškeré formuláře, které jsou nutné pro účast na akci, zajišťuje jejich sběr a kontroluje veškeré splněné povinnosti, které závodník před účastí na závodě v zahraničí má mít (vyplnění přihlášek, zaplacení DID a startovného, odeslání. přihlášek hromadně za Svaz, předání předsedovi sekce podklady k hromadné úhradě za Svaz)
 • TL informuje závodníky o podmínkách příjezdu, TL má kontakty na všechny přihlášené a má aktuální informace jak kdo jede/nejede/kdy dojede.

Povinnosti TL na závodě

 1. TL se účastní všech schůzek, které jsou na šampionátu organizovány a které přísluší TL, předává informace všem členům reprezentace.
 2. TL se účastní organizované prohlídky trati (na sněhu – kdy organizátor zajišťuje transport), aby znal nebezpečné úseky a mohl závodníky informovat.
 3. TL zajišťuje a vyřizuje všechny potřebné požadavky ze strany IFSS /FISTC  směrem k závodníkům.
 4. TL se účastní jako tlumočník dopingových kontrol v českém týmu a případných disciplinárních řízení.
 5. TL funguje jako tiskový mluvčí - informuje po určeném kanále o průběžných výsledcích ekipy a situaci v týmu.

Povinnosti TL po závodě

 1. TL dodá vypíchnuté výsledky našich závodníků spolu se souhrnným písemným reportem o závodu jako podklad pro článek na web a pro ročenku ČUS (Minimálně stylem „Česká ekipa na MS startovala v počtu 20 členů a získala 5 zlatých medailí, 3 stříbrné.. konkrétní výsledky našich závodníků zde..“).

 

13. 12. 2017 Jiří Nešněra

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.