Napsat dotaz

Směrnice č. 4

Organizace a účast na jednáních mezinárodních federací a funkce teamleadera a jeho povinnosti

 

Použité zkratky:
ČASS - Česká asociace sleddog sportů, z.s.
ČMSKSP - Českomoravský sportovní klub severských psů
TL - Teamleader
STK - Sportovní technická komise
ME - Mistrovství Evropy
MS - Mistrovství světa
IFSS - Mezinárodní federace psích spřežení
FISTC - Mezinárodní federace psích spřežení pro čistokrevná plemena

 

Čl. 1
Obecná ustanovení

 1. Tato směrnice je vnitřní předpis České asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen „ČASS“), který řeší následující oblasti:
  a) podmínky, za kterých je možné pořádat zasedání mezinárodních federací v České republice,
  b) úhradu nákladů vzniklých účastí pověřených zástupců ČASS na těchto zasedáních (mimo území ČR),
  c) finanční příspěvek a povinnosti vedoucího výpravy, tzv. teamleadera, na světových šampionátech ME a MS.

 

Čl. 2
Jednání orgánů mezinárodních federací IFSS a FISTC v České republice

 1. ČASS i ČMSKSP může jedenkrát za pět let uspořádat v ČR oficiální zasedání některého orgánu své příslušné mezinárodní federace. Pořadatel má právo na poskytnutí finančního příspěvku ze strany ČASS, a to ve výši 20.000,- Kč.
 2. Výše uvedená částka 20.000,- Kč může být vyplacena předem (formou zálohy) na základě písemné žádosti pořadatele zaslané ČASS, prostřednictvím Generálního sekretáře. Po ukončení akce musí do 14 kalendářních dnů odevzdat pořadatel kopie dokladů týkajících se vynaložených nákladů na uskutečnění akce Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování poskytnuté zálohy.
 3. Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena (poskytnuta) pořadateli záloha předem, musí zálohu v celé její poskytnuté výši pořadatel vrátit na účet ČASS do týdne od zveřejnění rozhodnutí o nekonání akce.
 4. V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat pořadatel vyúčtování vynaložených nákladů, které mají být finančním příspěvkem pokryty a to Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude finanční příspěvek proplacen.

 

Čl. 3
Příspěvek na náklady spojené s účastí na generálním zasedání IFSS a FISTC

 1. ČASS i ČMSKSP může jedenkrát za rok vyslat své dva zástupce na oficiální jednání svých příslušných mezinárodních federací. Delegátům náleží úhrada nákladů na tuto akci, maximálně však do výše 15.000,- Kč za oba delegáty dohromady.
 2. Výše uvedená částka 15.000,- Kč může být vyplacena předem formou zálohy na základě písemné žádosti zástupce zaslané ČASS, prostřednictvím Generálního sekretáře. Po ukončení daného zasedání musí do 14 kalendářních dnů poslat zástupce-účastník kopie dokladů vynaložených nákladů na uskutečnění akce respektive jeho účasti na zasedání, a to Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy.
 3. Pokud by se akce (zasedání) nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu zástupce vrátit, a to v celé její poskytnuté výši na účet ČASS do týdne od zveřejnění rozhodnutí o nekonání akce.
 4. V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat zástupce-účastník vyúčtování vynaložených nákladů, avšak maximálně do výše 15.000,-Kč, Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude finanční příspěvek proplacen.

 

Čl. 4
Příspěvek na náklady teamleadera (TL) na závodech ME, MS (šampionáty)

 1. ČASS i ČMSKSP může hradit cestovní náhrady určeným teamleaderům na šampionátech. TL musí být řádným členem sportovního klubu, který je registrovaný u ČASS.
 2. Podmínkou k proplacení cestovních náhrad pro TL je splnění povinností TL viz níže a dodání potřebných podkladů k vyúčtování (kopie velkého technického průkazu, vyplněný cestovní příkaz) a to do 14 kalendářních dnů po skončení šampionátu. V případě, že nelze z časových důvodů (dlouhá cesta zpět apod.) dodat podklady včas, může TL dopředu požádat STK o výjimku a stanoví přesný termín, do kdy podklady odevzdá. Při nesplnění některých bodů může STK nárok TL krátit.
 3. Výpočet cestovních náhrad vychází z vyhlášky o cestovních náhradách pro příslušný rok vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výpočet náhrady za pohonné hmoty vychází vždy z cen stanovených vyhláškou MPSV.
 4. Limit pro kombinovanou spotřebu vozidla je stanoven na 7l/100km. Pokud je v TP údaj vyšší, řídí se výpočet stanoveným limitem. Pokud je hodnota kombinované spotřeby nižší, řídí se výpočet údajem v TP.
 5. Povinnosti TL před závodem, na závodě a po závodě je možno rozdělit mezi dvě osoby, které budou řádně vybráni ve výběrovém řízení vyhlášeném ČASS/ČMSKSP, a proplácet dohodnutým poměrem stanoveným touto směrnicí.

 

Čl. 5
Výběr teamleadera (TL)

 1. TL pro daný šampionát se vybírá na základě vyhlášeného výběrového řízení.
 2. Výběrové řízení vyhlašuje pověřená osoba ČASS/ČMSKSP článkem na oficiálním webu ČASS tehdy, kdy je oznámeno příslušnou mezinárodní federací datum a místo konání šampionátu, nejpozději však 2 měsíce před šampionátem.
 3. Uzávěrka výběrového řízení může být nejdříve 14 dní od jeho vyhlášení.
 4. Uchazeči o post TL zašlou na příslušnou zveřejněnou adresu přihlášku s informací o sobě – zkušenosti, znalost AJ, dále představu, jak by roli teamleadera pojali (co navíc mohou ČASS nabídnout – fotodokumentaci, video..) a předběžné vyčíslení jejich nákladů.
 5. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do týdne po uzávěrce. Vyhodnocení provede příslušný Výbor ČASS/ČMSKSP.
 6. Hodnotící kritéria budou zahrnovat předchozí zkušenosti s žadatelem a informace z přihlášky. Podmínkou je znalost AJ, dosavadní zkušenosti v mushingu, znalost závodního a soutěžního řádu, a to jak českých tak současně pravidel mezinárodních, pro danou akci platných. Výhodou při posuzování přihlášky mohou být benefity nabídnuté v přihlášce (např. focení, pořízení videa, či jiné aktivity nad rámec základních povinností).

 

Čl. 6
Povinnosti TL před závodem

 1. TL sleduje novinky na oficiálním webu a FB kanálu šampionátu a informuje o významných věcech, které předává reprezentantům elektronickou formou (e-mailem a případně přes sociální sítě) a/nebo telefonicky.
 2. TL komunikuje s IFSS/FISTC ohledně přihlášek (například limity pro účast, jiné organizační záležitosti nutné pro účast na akci), řeší nejasnosti, podmínky (například veterinární dotazy – očkování atd.)
 3. TL sleduje uzávěrky, hlídá termíny dané organizátorem šampionátu a ČASS/ČMSKSP.
 4. Po nominaci TL zasílá závodníkům k vyplnění veškeré formuláře, které jsou nutné pro účast na akci, zajišťuje jejich sběr a kontroluje veškeré splněné povinnosti, které závodník před účastí na závodě v zahraničí má mít (vyplnění přihlášek, zaplacení DID a startovného, odeslání přihlášek, předání podkladů k hromadné úhradě předsedovi ČASS/ČMSKSP).
 5. TL informuje závodníky o podmínkách příjezdu. TL má kontakty na všechny přihlášené a má aktuální informace o způsobu a době příjezdu všech reprezentantů.

 

Čl. 7
Povinnosti TL na závodě

 1. TL se účastní všech schůzek, které jsou na šampionátu organizovány a které přísluší TL, předává řádně a včas informace všem členům reprezentace.
 2. TL se účastní organizované prohlídky trati, aby znal všechny důležité úseky a mohl závodníky informovat.
 3. TL zajišťuje a vyřizuje všechny potřebné požadavky ze strany IFSS/FISTC  směrem k závodníkům.
 4. TL se účastní jako tlumočník dopingových kontrol v českém týmu a případných disciplinárních řízení v souladu s příslušnými pravidly.
 5. TL funguje jako tiskový mluvčí - informuje po určeném kanále o průběžných výsledcích ekipy a situaci v týmu.

 

Čl. 8
Povinnosti TL po závodě

 1. TL dodá oficiální výsledky našich závodníků spolu se souhrnným písemným reportem o závodu, zpracovaným v takové formě, aby daný report mohl být zveřejněn jako článek na oficiálním webu ČASS a pro ročenku České unie sportu (minimálně stylem „Česká ekipa na MS startovala v počtu 20 členů a získala 5 zlatých medailí, 3 stříbrné.. konkrétní výsledky našich závodníků zde..“).

 

Čl. 9
Způsob vyplácení finančních příspěvků

 1. Finanční příspěvky dané touto směrnicí budou vypláceny vždy bezhotovostním převodem na účet sportovního klubu, za podmínek zde stanovených.
 2. Ve výjimečných případech lze vyplatit finanční příspěvek v hotovosti, a to za předpokladu, že nelze provést bezhotovostní převod. O vyplacení bude proveden písemný záznam a zhotoven příslušný daňový doklad.
 3. Záloha či finanční příspěvek se považuje za poskytnutý (vyplacený) v okamžiku připsání finanční částky na účet sportovního klubu.
 4. Výplata se provádí vždy v českých korunách bezhotovostním převodem na účet TL do 1 měsíce od doložení kompletních podkladů v této směrnici stanovených.

 

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

 1. Tato směrnice vychází z usnesení Výboru ČASS ze dne 12. 11. 2019 a ruší v plném rozsahu předchozí Směrnici č. 4 „Příspěvek na náklady spojené s reprezentací“ z roku 2017.

 

 

Dne 3. 8. 2022

Renata Válková
předseda ČASS

FOTOGALERIE