https://www.traditionrolex.com/10Směrnice č. 2 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

Směrnice č. 2

Příspěvky na činnost sportovních klubů a na uspořádání závodů

Použité zkratky:
ČASS - Česká asociace sleddog sportů, z.s.
ČMSKSP - Českomoravský sportovní klub severských psů
SŘ – Soutěžní řád
ZŘ – Závodní řád
ŘO – Řád na ochranu zvířat při závodech psích spřežení
TD - Technický delegát
STK - Sportovně technická komise
MČR – Mistrovství České republiky
ME - Mistrovství Evropy
MS - Mistrovství světa
TK – Oficiální termínový kalendář ČASS
 
 
Čl. 1
Obecná ustanovení
 
1. Tato směrnice je vnitřní předpis České asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen „ČASS“), která upravuje podmínky, za kterých má sportovní klub nárok na příspěvek na svoji činnost a na uspořádání závodů.
 
 
 
Čl. 2
Příspěvek na činnost sportovního klubu
 
1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou:
 
1.1. Sportovní klub je registrován u ČASS.
 
1.2. Sportovní klub je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 
1.3. Sportovní klub má splněné veškeré povinnosti vyplývající pro něj především z občanského zákoníku, zákonu č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Jedná se především o ukládání potřebných dokumentů ve sbírce listin (např. změny stanov, rozhodnutí o volbách nebo jmenování, odvolání nebo jiný doklad o ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem či členy statutárního orgánu, účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích, případně výroční zprávu).
 
1.4. Sportovní klub řádně splní povinnosti stanovené ČASS týkající se především řádné evidence a tomu příslušné administrace sportovních klubů, jako členů ČASS. Splnění daných povinností spočívá především v předání příslušných dokumentů, dat týkající se evidence jednotlivých členských základen sportovních klubů, to ve formátu a způsobem, který vždy s dostatečným předstihem stanoví ČASS. Vkládání dat do rejstříků, které vedou orgány veřejné moci či státní instituce, jako například Ministerstvo školství a tělovýchovy nebo Národní sportovní agentura, patří do příslušných povinností sportovního klubu stanovené tímto článkem za předpokladu, že o těchto povinnostech budou sportovní kluby vždy řádně a včas informováni ze strany ČASS.  
 
2. Při splnění základních podmínek definovaných v článku 2 odstavci 1 obdrží jednotlivý sportovní klub finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
 
 
 
Čl. 3
Finanční příspěvek na uspořádání závodů
 
1. Základní podmínky pro přidělení finančního příspěvku jsou: 
 
1.1 Závod byl regulérní a byl proveden v souladu se závaznými platnými dokumenty vydanými ČASS, tj. Soutěžní řád, Závodní řád a Řád na ochranu zvířat při závodech psích spřežení, které upravují pořádání závodů, v souladu s platnými veterinárními předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými jsou například zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.
  
1.2 Byly zaslány oficiální výsledkové listiny v předepsaném formátu pověřenému administrátorovi ČASS.
 
1.3 Za dodržování pravidel SŘ, ZŘ a ŘO odpovídá pořadatel závodu, zodpovědným zástupcem pořadatele závodu je ředitel závodu. Je-li STK na daný závod nominován TD, provádí i on nezávislý dohled nad průběhem závodu.
 
1.4 V případě, že nebudou prokazatelně dodržována pravidla pro pořádání závodu, může STK rozhodnout o snížení finančního příspěvku až o 100%.
  
1.5 Pořádající sportovní klub splnil všechny podmínky uvedené v článku 2 odstavec 1.
 
2. Při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku obdrží sportovní klub:
 
2.1. Závody na suchu schválené v TK:
a) Základní příspěvek: 5.000,- Kč
Na příspěvek jak je uveden v odstavci  2.1 písmena a) má pořadatel nárok pouze za předpokladu, že vypíše všechny třídy dle daného druhu a typu závodu jak je definováno v Závodním řádu.
Vypíše-li jen některé, má nárok pouze na snížený příspěvek ve výši 2.000 Kč.
b) Bonus za uspořádání MČR: 5.000,- Kč
Za dvě MČR (např. MČR sprint + MČR mid) konané ve stejném čase a místě stejným pořadatelem se bonus vyplácí pouze jednou.
 
2.2. Závody na sněhu schválené v TK:
a) Sprint: 25.000,- Kč
b) Mid: 25.000,- Kč
c) Long: 35.000,- Kč
d) Atypický závod schválený STK: 30.000,- Kč
Na příspěvek jak je uveden v odstavci 2.2 písmena a), b), c) a d) má pořadatel nárok, i když nevypíše všechny třídy dle daného druhu a typu závodu jak je definováno v Závodním řádu.
e) Bonus za uspořádání MČR: 15.000,- Kč
Za dvě MČR (např. MČR sprint + MČR mid) konané ve stejném čase a místě stejným pořadatelem se bonus vyplácí pouze jednou.
f) Za kumulaci více typů závodů (sprint+mid nebo mid+long) ve stejném čase a místě má pořadatel nárok pouze na příspěvek 10.000 Kč za druhý závod (ilustrativní příklad, pořadatel organizuje závod ve sprintu a zároveň midu, tj. má nárok na 25.000,- Kč za sprint a 10.000,- Kč za mid, celkem 35.000,- Kč, nikoli 25.000+25.000 Kč)
 
3. Příspěvek na čipovou časomíru:
Závod, kterému bylo přiděleno pořádání MČR, má nárok si zažádat o příspěvek na čipovou časomíru. Tento příspěvek je ve výši 5.000,- Kč.
 
4. V případě nevyčerpání vázaných dotačních prostředků určených  primárně na uspořádání závodů na sněhu dle klíče v této směrnici, může STK a Výbor ČASS rozhodnout o mimořádném navýšení příspěvků závodům, které byly v rozhodném termínu řádně uspořádány. Týká se to závodů jak na sněhu, tak i na suchu. 
 
 
 
Čl. 4
Závod mezinárodního významu (vyjma ME a MS)
 
1. Každá sekce (ČASS a ČMSKSP) může jedenkrát během závodní sezóny uspořádat v České republice závod mezinárodního významu s dalším příspěvkem ve výši 20.000,- Kč.
 
2. O tento příspěvek musí s odůvodněním písemně požádat pořadatel závodu. Žádost je adresována STK, která ji následně posoudí a rozhodne, bude-li jí vyhověno. O svém rozhodnutí musí písemně pořadatele informovat.
 
3. Závodem mezinárodního významu se rozumí takový závod, který je zařazen do Světového poháru federace IFSS nebo FISTC či významného seriálu závodů, případně svým charakterem přesahuje sportovní význam běžně pořádaného závodu v ČR. Počet startujících závodníků musí být nejméně 5 různých národností.
 
4. Výše uvedený příspěvek může být vyplacen předem na základě písemné žádosti pořadatele. O udělení příspěvku formou vyplacení zálohy rozhodne STK. Po ukončení akce musí do 14 kalendářních dnů poslat pořadatel kopie dokladů týkající se vynaložených nákladů na uskutečnění závodu, a to Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy.
 
5. V případě, že záloha nebyla vyplacena předem, musí poslat pořadatel vyúčtování vynaložených nákladů uskutečněného závodu, které mají být finančním příspěvkem pokryty, Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude finanční příspěvek vyplacen.
 
6. Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu v celé její poskytnuté výši pořadatel vrátit na účet ČASS do týdne od zveřejnění rozhodnutí pořadatele o nekonání akce.
 
 
 
Čl. 5
Způsob vyplácení finančních příspěvků
 
1. Finanční příspěvky dané touto směrnicí budou vypláceny vždy bezhotovostním převodem na účet sportovního klubu, za podmínek zde stanovených.
 
2. Ve výjimečných případech lze vyplatit finanční příspěvek v hotovosti, a to za předpokladu, že nelze provést bezhotovostní převod. O vyplacení bude proveden písemný záznam a zhotoven příslušný daňový doklad.
 
3. Záloha či finanční příspěvek se považuje za poskytnutý (vyplacený) v okamžiku připsání finanční částky na účet sportovního klubu. 
 
 
 
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
 
1. Tato směrnice vychází z usnesení Výboru ČASS ze dne 7. 8. 2020 a ruší v plném rozsahu předchozí Směrnici č. 2 „Příspěvky na činnost klubů a na uspořádání závodů“ z roku 2019.
 
 
 
Dne 3. 8. 2022
 
Renata Válková
předseda ČASS

FOTOGALERIE

https://www.traditionrolex.com/10