Napsat dotaz

Směrnice č. 2

Příspěvky na činnost klubů a na uspořádání závodů

Použité zkratky:
ČASS - Česká asociace sleddog sportů, z.s.
ČMSKSP - Českomoravský sportovní klub severských psů
TD - Technický delegát
STK - Sportovní technická komise
MČR – Mistrovství České republiky
ME - Mistrovství Evropy
MS - Mistrovství světa
SP - Světový pohár
 
Čl. 1
Obecná ustanovení
1. Tato směrnice je vnitřní předpis České asociace sleddog sportů, z.s. (dále jen „ČASS“), který řeší podmínky, za kterých má sportovní klub nárok na příspěvek na svoji činnost a na uspořádání závodu.
 
Čl. 2
Příspěvek na činnost sportovního klubu
1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou: 
1.1. Sportovní klub je registrován u ČASS.
1.2. Sportovní klub je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
1.3. Sportovní klub dodrží stanovené termíny ČASS týkající se předání kompletních dokladů (např. účetní závěrku vkládanou každoročně do příslušného spolkového rejstříku nebo jiné doklady určené ČASS, které jsou nutné k řádné evidenci a tomu příslušné administraci sportovních klubů, jako členů ČASS nebo předání příslušných dat týkající se evidence jednotlivých členských základen sportovních klubů, a to ve formátu a způsobem, který vždy dostatečně s předstihem stanoví ČASS.  
 
2. Při splnění základních podmínek definovaných v bodě 1.1., 1.2 a 1.3. obdrží jednotlivý sportovní klub:
2.1. Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč 
 
Čl. 3
Finanční příspěvek na uspořádání závodů
1. Základní podmínky pro přidělení finančního příspěvku jsou: 
1.1 Závod byl regulérní a byl proveden v souladu se závaznými platnými dokumenty vydanými ČASS, které upravují pořádání závodů, v souladu s platnými veterinárními předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, kterými jsou například zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.   
1.2 Byly zaslány oficiální výsledkové listiny v předepsaném formátu pověřenému administrátorovi ČASS.
1.3 Kontrolu dodržování pravidel pro pořádání závodu provádí průběžně TD (není-li přítomen, jeho funkci může vykonávat jakýkoli člen STK nebo STK pověřená osoba), který může při porušování pravidel doporučovat opatření přímo v průběhu závodu.
1.4 V případě, že nebudou dodržovány pravidla pro pořádání závodu, TD je oprávněn navrhnout snížení finančního příspěvku až o 50%. O tomto návrhu bude rozhodnuto STK.  
1.5 STK je oprávněna, po posouzení dodržování pravidel pro pořádání závodu, snížit finanční příspěvek až o 100%.
1.6 Závod uvedený v TK jako atypický, musí dodržovat obecně závazné předpisy, kterými jsou například zákon na ochranu zvířat proti týrání, řád na ochranu zvířat a krom vlastních specifik (v rozsahu odlišné kategorie či speciální povinné výbavy) i závodní a soutěžní řád.
1.7 Pořádající sportovní klub je platným členem ČASS a je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 
2. Při splnění základních podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku obdrží sportovní klub:
2.1. Závody na suchu schválené v TK:
- Základní příspěvek: 2.000,- Kč
- Bonus za uspořádání MČR: 5.000,- Kč (za dvě MČR ve stejném čase a místě se bonus vyplácí pouze jednou)
2.2. Závody na sněhu schválené v TK:
- Sprint: 15.000,- Kč
- Mid: 15.000,- Kč
- Long: 30.000,- Kč
- Atypický závod schválený STK: 20.000,- Kč
- Bonus za uspořádání MČR: 15.000,- Kč (za dvě MČR ve stejném čase a místě se bonus vyplácí pouze jednou)
- Kumulace několika typů závodů (sprint+mid/mid+long) v jednom místě a v 
jednom termínu (týdnu) má nárok na příspěvek pouze + 5.000 Kč za druhý závod.
 
3. Příspěvek na čipovou časomíru:
Závod, kterému bylo přiděleno pořádání MČR, má nárok si zažádat o příspěvek na čipovou časomíru. Tento příspěvek je ve výši 5.000,- Kč.
 
4. Mezinárodní závody - ME, MS, SP 
ČASS i ČMSKSP může jedenkrát za rok uspořádat v ČR závod mezinárodního významu s příspěvkem ČASS ve výši 20.000,- Kč.
Závod by měl splňovat pro účely poskytnutí finančního příspěvku minimálně tyto kritéria:
A) Počet startujících zahraničních účastníků větší jak deset národních týmů, mezinárodní prestiž (charakter) závodu, odpovídající mediální propagace závodu na národní úrovni.
B) O finanční příspěvek musí požádat pořadatel závodu ČASS a to na schůzi předsedů sportovních klubů při schvalování TK.
C) Výše uvedená částka 20.000,- Kč může být vyplacena předem na základě písemné žádosti pořadatele zaslané ČASS, prostřednictvím Generálního sekretáře. O udělení příspěvku formou vyplacení zálohy rozhodne STK.  Po ukončení akce musí do 14 kalendářních dnů poslat pořadatel kopie dokladů týkající se vynaložených nákladů na uskutečnění závodu, a to Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy.
D) Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu v celé  její poskytnuté výši pořadatel vrátit na účet ČASS do týdne od zveřejnění rozhodnutí pořadatele o nekonání akce.
E) V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat pořadatel vyúčtování vynaložených nákladů, které mají být finančním příspěvkem pokryty, Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude finanční příspěvek vyplacen.
 
5. V případě nemožnosti vyčerpat vázané dotační prostředky určené primárně na uspořádání závodů na sněhu dle klíče v této směrnici a musely by se vracet, pak může STK rozhodnout o mimořádném navýšení příspěvků závodům, které byly v rozhodném termínu řádně uspořádány. A to jak těm na sněhu, tak i těm na suchu.
 
Čl. 4
Způsob vyplácení finančních příspěvků
 
1. Finanční příspěvky dané touto směrnicí budou vypláceny vždy bezhotovostním převodem na účet sportovního klubu, za podmínek zde stanovených.
 
2. Ve výjimečných případech lze vyplatit finanční příspěvek v hotovosti, a to za předpokladu, že nelze provést bezhotovostní převod. O vyplacení bude proveden písemný záznam a zhotoven příslušný daňový doklad. 
 
3. Záloha či finanční příspěvek se považuje za poskytnutý (vyplacený) v okamžiku připsání finanční částky na účet sportovního klubu. 
 
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
1. Tato směrnice vychází z usnesení Výboru ČASS ze dne 7. 10. 2019 a ruší v plném rozsahu předchozí Směrnici č. 2 „Příspěvky na činnost klubů a na uspořádání závodů“ z roku 2012.
 
 
Dne 7. 10. 2019
 
Martin Vrtěl
předseda ČASS

FOTOGALERIE