Napsat dotaz

Směrnice č. 1

Povinnosti klubů

Zkratky:
ČASS - Česká asociace sleddog sporů, z.s.
ČMKSP - Českomoravský sportovní klub severských psů
ZŘ - Závodní řád
SŘ - Soutěžní řád
ŘO - Řád ochrany zvířat
GS - Generální sekretář
TD - Technický delegát
STK - Sportovní technická komise
AL - administrátor licencí
PHM - Pohonné hmoty
TP - Technický průkaz vozidla

Základní dokumenty pro fungování ČASS jsou Stanovy, ZŘ, SŘ a ŘO. Směrnice je prováděcí dokument, vydaný na základě zmocnění vyplývajícího ze základních norem ČASS a určený k upřesnění jejich obsahu. 
Základní kontaktní osobou ČASS je Generální sekretář, Aktuální personální obsazení je uvedené na oficiálních webových stránkách ČASS včetně kontaktů.   V případě různých problematik a dotazů, se lze obrátit na GS, a to prostřednictvím klubu. GS předá danou záležitost kompetentním osobám a podá informaci dotazovanému klubu o stavu předané problematiky.

1. Administrativa klubů. 

Povinností klubu je během roku, nejpozději však do 31.3. kalendářního  roku aktualizovat údaje o klubu a členské základně v databázi na internetových stránkách www.mushing.cz. Právo upravovat tyto údaje má každý předseda klubu. Všechny kolonky je třeba mít kompletně vyplněné. O splnění povinnosti pošle předseda klubu GS e-mailem zprávu, že jsou údaje aktualizované. GS následně zkontroluje úplnost všech údajů.

Na základě výše splněné povinnosti GS v daném kalendářním roce zpracuje do 30. 6. podklad pro výplatu příspěvků klubům, a ty budou ve stejném roce proplaceny nejpozději do 31.7.

2. Administrativa závodů

Povinností klubu - pořadatele závodu, je nejpozději do 31.8. kalendářního  roku přihlásit závod do termínového kalendáře (TK) na www.mushing.cz v souladu s ustanoveními SŘ tak, aby mohl být připraven předběžný TK nejpozději do 1.9. v daném roce.
Závod, který bude přihlášen do TK po termínu 31.8. bude bez nároku na dotaci - pokud mu STK nebude udělena výjimka z důvodů náhradního termínu nebo extrémně dobré sněhové situace v konkrétním regionu.
Povinnost klubu:

  • pořadatel podzimního závodu musí nejpozději do 15. 12. běžného roku zaslat GS doklady dle Směrnice č.2 a 3 o uskutečněném podzimním závodu a GS následně zpracuje podklady pro proplacení příspěvku tak, aby mohly být proplaceny do 31. 12. v běžném roce.
  • pořadatel zimního závodu musí nejpozději do 31.3. běžného roku zaslat GS doklady dle Směrnice č.2 a 3. o uskutečněném zimním  závodu a GS následně zpracuje podklady pro proplacení příspěvku tak, aby mohly být proplaceny do 30.4. v běžném roce.

 

3. Administrativa závodních licencí 

Povinností klubu je starat se o své členy-závodníky a vytvořit podmínky k možnosti získání závodní licence.
Na administrátora licencí se mohou obracet pouze kluby s hromadnou žádostí prostřednictvím svého předsedy. Aktuální personální obsazení AL lze nalézt na webových stránkách ČASS včetně kontaktů. Předseda zašle nejpozději do 16. 9. v kalendářním roce na bankovní účet ČASS celkovou finanční částku za všechny své členy, kteří měli zájem o závodní licenci pro nadcházející sezónu. Současně s tím, pošle e-mailem seznam závodníků s uvedeným DID administrátorovi licencí (AL). Žádosti podané po tomto termínu si musí jednotlivci vyřešit sami, zaplacením poplatku přímo na účet ČASS a informovat AL o provedené platbě. 
Seznam licencí je zveřejněn na webu a je základním dokumentem o platných aktivních závodních licencích. 
Platnost závodní licence je zpoplatněna částkou 1000.- Kč. Zaplacení závodní licence probíhá převodem na bankovní účet 7168299001/5500. Jako variabilní symbol uvést své DID a konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Platnost aktivované závodní licence je jedna závodní sezona tedy od 1.9. – 31.8. Poté se musí závodní licence znovu aktivovat zaplacením poplatku.
Jezdec bez závodní licence nebude připuštěn pořadatelem na start závodu.
Zahraniční závodníci mohou startovat na závodech bez poplatku za závodní licenci.
Junioři, tedy osoby od 15 let do 18 let mají závodní licenci zpoplatněnou částkou 100 Kč.  Za relevantní se bere věk, který závodník dovrší během nadcházející závodní sezóny, tedy sezóny, pro kterou je závodní licence aktivována, nikoliv věk v okamžiku platby. Pokud tedy závodník dovrší věku 19-ti let v průběhu sezóny, je započítán do dospělých.
Organizátor závodu může vypsat kategorii pro příchozí, která je pouze pro závodníky z řad veřejnosti neregistrované v žádném z klubů. 

4. Administrativa reprezentace a příspěvků na reprezentaci 

Do čtrnácti dnů po  proběhlé mezinárodní akce zašle závodník, který má nárok na příspěvek podle Směrnice č.4 žádost o návrat kauce za startovné a registraci, a s tím zašle i kopii výsledkové listiny GS k formální a věcné  kontrole a zaregistrování. Při nedodržení termínu ztrácí nárok na příspěvek. 


5. Administrativa technických delegátů: 

Technickým delegátem je automaticky člen STK nebo STK pověřený zkušený jezdec nebo samotný pořadatel. 
TD podává STK písemnou zprávu o organizaci samotného závodu a o dodržování SŘ a ZŘ na tomto závodě. Zprávy TD jsou odeslány GS, který je předá STK k vyhodnocení. Zprávy následně archivuje GS. 
Finanční náhrady za činnost TD jdou na vrub organizátora daného závodu. Je v kompetenci organizátora dohodnout výši finanční náhrady za činnost TD.
V případě že STK vyšle TD na kontrolu závodu, odevzdá po ukončení akce TD řádně vyplněný cestovní příkaz GS a to nejpozději do 14 kalendářních  dnů od skončení akce k proplacení. Proplácí se pouze přímé náklady na PHM dle cestovního příkazu a doloženého TP o spotřebě vozidla.

Schváleno na schůzi ČASS dne 19.5.2018

FOTOGALERIE