Napsat dotaz

Pozvánka na členskou schůzi České asociace sleddog sportů, z.s.

Jménem Výboru bych rád pozval všechny členy, právničku a manažera reprezentace na jednání řádné členské schůze.
Jako vždy rádi přivítáme i zástupce čistokrevných.

Termín: sobota 20. června 2020 v 10:00
Místo: sídlo České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Břevnov, 169 00 - zasedací místnost č. 209

Program schůze:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, určení zapisovatele, určení sčitatele hlasů
2) Přijímání nových členů do podsekcí
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva Výboru o hospodaření a stavu majetku za rok 2019, výhled na 2020
5) Zpráva o činnosti
6) Reprezentace
7) Projednání podaných návrhů
8) Představení nového klubu a hlasování o přijetí
9) Diskuse
10) Závěr

Přihlášku ke členství v jednotlivé podsekci zasílejte e-mailem na adresu info@racing-kennel.com nejpozději do 16. 6. 2019.
Podmínky členství viz naše Stanovy. Do přihlášky uveďte jméno, klub a do které podsekce se hlásíte.
Poté budou se všemi přihláškami seznámeni členové. 

Návrhy k projednání v rámci schůze zasílejte e-mailem na adresu info@racing-kennel.com nejpozději do 12. 6. 2019.
Poté budou všechny návrhy volně ke stažení zde na webu v sekci "Dokumenty, ke stažení", aby měl každý možnost se s nimi seznámit a zaujmout k nim stanovisko.
Návrhy, které budou zaslány po tomto termínu či nebudou řádně zpracovány, nelze brát v potaz.

Každý návrh bude obsahovat následující:
1. Jméno předkladatele + klub
2. Popis návrhu versus popis současného stavu
3. Konkrétní body, jak návrhu dosáhnout
4. Má-li návrh nějakou finanční investici - její vyčíslení
5. Jednotlivý návrh bude v souboru word či pdf (nikoli přímo v e-mailu)

 

Předem děkuji za Vaši účast.

Martin Vrtěl
předseda ČASS

FOTOGALERIE