https://www.traditionrolex.com/10Maxičky: Návrhy na změny v řádech | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

Maxičky: Návrhy na změny v řádech

Návrh byl doručen k rukám generálního sekretáře svazu 25. 8. 2005

 1. Návrh postupu pro podávání návrhů na změny v řádech
  • Návrh na změnu v řádech (dále jen Návrh) se nově může podávat zveřejněním na www.mushing.cz.
  • Návrh může podat přihlášený člen (dále jen navrhovatel) kdykoli během roku.
  • K návrhu se předpokládá veřejná diskuse na webu.
  • Aby byl návrh projednáván, musí navrhovatel zpracovat jeho finální podobu do 30.7. daného roku a uveřejnit ji na webu (nejlépe na nové zvlášť pro to určené stránce).
  • Finální návrh může a nemusí obsahovat podněty z předchozí diskuse.
  • Po zveřejnění finálního návrhu není možné jej měnit.
  • K finálnímu návrhu je možné podávat doplňující návrhy. (Též do 30.7.)
  • O návrzích bude hlasovat schůze předsedů. Ta nemá pravomoc je měnit.
  • Návrh přednese na schůzi předseda klubu navrhovatele.
 2. Návrh na změnu hlasovací procedury na schůzi předsedů klubů
  • Schůze je usnášeníschopná při přítomnosti předsedů nejméně poloviny klubů.
  • O návrzích se rozhoduje prostou většinou hlasujících.
 3. Návrh na vyčlenění individuálních disciplín z časového ohraničení off-snow sezony
  • Navrhujeme, aby sezona pro individuální discilíny na suchu se řídila kalendářním rokem.
 4. Návrh na uspořádání Českého poháru v individuálních disciplínách na suchu
  • Navrhujeme uspořádat Český pohár na suchu v následujících disciplínách:
   CCM, CCW, BKJ, SC1, SC2 (BKJ a SC bez rozdílu pohlaví)
  • Do poháru budou započítány všechny oficiální závody (= zveřejněné na webu) na suchu v daném kalendářním roce.
  • Hodnocení:
   bodováno bude prvních 10 závodníků v každé z výše uvedených kategorií, kteří dokončí závod
   každému závodníkovi se započítává pět nejvyšších bodových zisků
   bodování: 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2
   při kolizi dvou závodů v jednom termínu se body půlí
   při rovnosti bodů rozhoduje větší počet lepších bodových zisků
   při přetrvávající rovnosti rozhoduje umístění na M
 5. Návrh na nové členění STK
  • Navrhujeme vytvoření nové sekce pro individuální disciplíny. Tato sekce bude mít 3 členy.
 6. Dětské závody a kategorie
  • Dětské závody budou dvoukolové
  • Pořadatel by měl vyhlašovat všechny účastníky (motivace)
  • Kategorie:
   Dělení podle věku (děti):
   do 6 včetně
   od 7 do 10
   od 11 do 14
   Junioři 15 - 17
   Dělení podle disciplíny:
   Na suchu: běh / všchny disciplíny na kolech
   Na sněhu: lyže / saně
  • Při nízké učasti může pořadatel kategorie sloučit.
  • Doporučené délky tratí:
   do 10 let - do 2 km
   nad 10 let - cca 3 - 4 km
   juniori - seniorská trať
  • U dětských kategorií je přípustný doprovod dospělým. Do 6 let je doprovod povinný.
  • Při splnění výše uvedených podmínek má pořadatel nárok na dotaci.
 7. Návrh na změnu NS
  • Připojujeme se k návrhu Honzy Zimy

https://www.traditionrolex.com/10