Napsat dotaz

Existence a postup založení Musher-klubu:

Existence a postup založení Musher-klubu: Jsou tři možné formy existence Musher-klubu. 1. Jako samostatný právní subjekt, který následně vstoupí do ČSTV 2. Jako klub bez právní subjektivity, člen jiného právního subjektu ČSTV, tedy nějaké blízké TJ 3. Je možná i varianta existence MK jako člena jiného střešního sdružení než je ČSTV např. SOKOLA. Postup při zakládání je stejný, registrace u SSPS je možná stejným způsobem, ale je to pouze informativní registrace subjektu se stejným sportovním zaměřením pro účely organizace závodů. Postup vzniku - Samostatný právní subjekt a jeho registrace ve Svazu sportů psích spřežení ČR. Registrace u MV ČR, členství v OS ČSTV.

1. Tříčlenný přípravný výbor osob starších 18 let svolá valnou hromadu(ustavující schůzi) zájemců o daný druh sportu. Tato valná hromada připraví a schválí: - nejméně tříčlenný výbor - předsedu, místopředsedu, hospodáře, příp. další funkce - název sportovního klubu - stanovy klubu(občanského sdružení) - zápis o konání valné hromady, který musí být ověřen dvěma osobami 2. Stanovy Sportovního klubu dvojmo, spolu s návrhem(žádostí) na registraci zaslat na MV ČR Praha k registraci občanského sdružení. Žádost o registraci musí obsahovat jméno,příjmení, přesnou adresu a RČ schválených nejméně tří zástupců Sportovního klubu. Za to se nic neplatí. Je dobré již mít razítko klubu, při více kusech je mít očíslovaná a stanovy pro MV na každé straně orazítkovat. 3. Po obdržení zaregistrovaných stanov od MV je třeba pořídit několik kopií, originál uschovat v archívu. 4. Zažádat na okresním statistickém úřadu o přidělení IČO, přiložit kopii registrovaných stanov z MV. Splněním těchto čtyř bodů se stanete samostatným právním subjektem. Následuje zapojení do struktur ČSTV. Pokud nechcete být samostatným právním subjektem vynecháte výše uvedený postup, najdete si v blízkém okolí nějakou TJ člena ČSTV se kterou se dohodnete na přijetí pod její křídla jako samostatný oddíl bez právní subjektivity. Totéž může udělat i klub, který již právní subjektivitu má a doporučuji tento postup pro všechny kluby, kterým přes konto neprotékají skoro žádné finance, je to výhodné pro kluby, které nevyvíjejí žádnou činnost ze které plynou peníze. Pokud chcete zůstat zcela samostatní následuje samostatné zapojení do struktur ČSTV jehož je náš svaz členem. 5. Zažádat o členství v ČSTV na okresním sdružení ČSTV, v Praze je to Pražská tělovýchovná unie(PTU). Svaz je v ČSTV přihlášen jako "Česká asociace sportů psích spřežení" nebo jako "Svaz sportů psích spřežení ČR" nebo zkráceně "Psí spřežení". 6. Založit klubový bankovní účet. Zde jsou dvě možnosti. 1.Samostatný klubový účet, potom je třeba zažádat v peněžním ústavu o zřízení běžného účtu. Ověřit výši poplatků za vedení účtu a projednat co nejlevnější variantu. U klubů, které nepředpokládají vyšší příjmy z vlastní činnosti nebo od dárců se samostatný účet nevyplatí(moc vysoké poplatky za vedení účtu). Pak je výhodnější varianta 2. Projednat s nějakou fungující místní TJ přijetí do této TJ a všechny finanční toky ze svazu na klub provádět jejím prostřednictvím i vedení případného účetnictví. 7. Zavést účetnictví dle druhu činnosti. Nejlépe je, vyhnout se jakékoli zdanitelné činnosti (tj.nepřijímat peníze za reklamu, to již je podnikatelská činnost apod.). Pokud budou vaše příjmy pouze dotace není nutno se registrovat na finančním úřadu. Sponzorské dary (dary se zdaňují daní darovací) Pokud budete provádět podnikatelskou činnost je třeba se registrovat ještě na fin.úřadu jako plátci daně z příjmu nebo té daně které Váš příjem podléhá. Splněním výše uvedených úkonů se klub stal členem ČSTV a jeho členové jsou členy ČSTV, protože toto členství je možné jen po územní linii, kterou představují OS ČSTV a TJ. Dále se klub může registrovat u sportovního svazu SSPS 8. Pokud má klub zájem být registrovaným klubem SSPS ohlásí vznik MK-Sportovního klubu musherů Generálnímu sekretáři svazu k registraci a doloží předepsané dokumenty. Svaz sportů psích spřežení vede evidenci registrovaných klubů a tato registrace se musí každý rok obnovovat dodáním aktuálních dokumentů které potvrzují činnost a existenci klubu. Generální sekretář SSPS je: Helena Biharyová 332 01 Tymákov 29 tel. dopoledne 377 002 474 mobil 606 272 660 e/mail bihary@zce.cz a přiložit kopie těchto dokladů: Při založení klubu: Při variantě 1. - MK právní subjekt, který je samostatně členem OS ČSTV - Kopie registrovaných stanov z MV - Kopie přidělení IČO - Kopie přihlášky na OV ČSTV ve vašem okrese a potvrzení o přijetí - Kopie smlouvy s bankou o vedení běžného účtu - Seznam členů - Jméno a příjmení, adresa včetně PSČ, rodné číslo Při kombinaci varianty 1. a 2. - MK právní subjekt, který je členem TJ - Kopie registrovaných stanov z MV - Kopie přidělení IČO - Potvrzení TJ o přijetí klubu za člena TJ - Potvrzení TJ o vedení financí klubu a číslo bankovního účtu - Seznam členů - Jméno a příjmení, adresa včetně PSČ, rodné číslo Při variantě 2. - MK bez právní subjektivity, který je členem TJ - Potvrzení TJ o přijetí klubu za člena TJ - Potvrzení TJ o vedení financí klubu a číslo bankovního účtu - Seznam členů - Jméno a příjmení, adresa včetně PSČ, rodné číslo Při variantě 3 - MK člen jiného střešního sdružení než je ČSTV - Potvrzení o členství v jiném střešním sdružení než je ČSTV - Seznam členů - Jméno a příjmení, adresa včetně PSČ, rodné číslo Tato varianta znamená, že subjekt je registrován SSPS, aby se zachovala jednotnost sportovního odvětví, SSPS členům tohoto subjektu umožní získání licencí, účast v soutěžích, registraci do MR. Případné příspěvky na činnost z SSPS však nelze čerpat. Při každoročním potvrzení existence klubu: - Zpráva o činnosti za uplynulý rok - Aktuální seznam členů - Formulář potvrzující platnost aktuálních dat o klubu - A) Samostatné kluby ještě kopie dokumentů odesílaných OS ČSTV - výkaz o hospodaření, výkaz o změně členské základny - B) Kluby pod TJ potvrzení o hospodaření od TJ o obdržených příspěvcích z SSPS 1.2.1998 J.Krejčí Novelizace 5.4.2002