Napsat dotaz

19.05.2012 svolává ČMSKSP společně s ČASS výroční členskou schůzi.

Dne 19.5.2012 od 10.00 hodin se ve Sportovním Gymnáziu Kladno, Plzeňská 3103, Kladno, uskuteční členské chůze obou sekcí. Program: 10.00h zahájení členských schůzí ČMSKSP a ČASS (odděleně) 12.00h oběd 13.00h schůze STK obou sekcí

Program výroční členské schůze ČMSKSP Začátek schůze 10.00 hod 1. Stav ČMSKSP, členská základna, stanovy 2. Reprezentace ČMSKSP a účast na závodech FISTC, IFSS, ESDRA 3. Seznámení s problematikou FISTC 4. Zhodnocení minulého období, řády, směrnice, financování 5. Diskuse Program schůze ČASS Začátek schůze 10.00 hod 1. Stav ČASS, doplnění nebo případné změny ve výborech 2. Hlasování o přijetí nových členů 3. Schválení mandátu pro delegáty na slučovací kongres ESDRA a IFSS v Oslu 4. Zhodnocení výsledků reprezentace za minulou sezonu 5. Diskuze Další program společně s ČMSKSP Po skončení schůze obou sekcí zasedání STK Jiří Nešněra Něco málo na osvětlení pravidel přijímání nových členů a případné ukončení členství. Sekce mají své výbory a jejich zástupci tvoří STK Svazu - toto je náš hlavní "zákonodárný" orgán. Kdo se chce aktivně účastnit na dění ve Svazu, může tak učinit prostřednictvím "své" sekce a jejího výboru. Přihlásit do otevřené sekce se může každý závodník nebo člověk ochotný v sekci pracovat. Vybere si jednu z podsekcí - Individuálové, Sprint, Mid-long. Přihlášky - tj. nové členy přijímá členská schůze prostřednictvím svých podsekcí. Pokud člen chybí na dvou po sobě následujících schůzích, jeho členství zaniká. Opakované přijetí je možné. Do sekce by se ovšem měli hlásit jen ti, kteří mají skutečný zájem, minimum projeveného zájmu představuje aspoň 1x do roka účast na schůzi sekce. Členská schůze sekce je totiž usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna alespoň nadpoloviční většina Členů každé Podsekce.